Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Зареди таланта си с NESCAFÉ® 3in1

Купи продукти NESCAFÉ® 3in1/2in1 за минимум 4 лв в един фискален бон и участвай в играта за една от 100 подаръчни карти на стойност 300лв, както и за седмична награда – термо чаша! Регистрирай фискалния бон тук в сайта и го запази. Покупката трябва да е извършена в периодът на играта: 1.02.2021-28.03.2021. Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж, но има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на играта. Прочети внимателно правилата в раздел  Пълни Правила на Играта.  Успех!
Въведете име и фамилия на кирилица
Upload requirements

ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА NESCAFE 3in1 ®

ЗАРЕДИ ТАЛАНТА СИ С NESCAFE 3in1® ”

Купи продукти с марка NESCAFE 3in1®/ NESCAFE 2in1® и можеш да спечелиш страхотни награди!

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на агенция „Парида“ ЕООД, ЕИК: 175314521, със седалище и адрес на управление:  гр. София,  п.к. 1574 кв. „Христо Смирненски“, бл. 15, вх. „А“, ет. 8, ап. 38 („Агенцията“)

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта се провежда в Сайта www.nestle.bg/nescafe3in1promo в периода  от 01.02.2021г.  до 28.03.2021г. Участниците могат да качват на Сайта фискални бонове на закупени участващи в Играта продукти (т.3) само в периода на Играта  от 0.00 часа на 01 февруари 2021 г. до 23.59 часа на 28 март 2021г.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/nescafe3in1promo[T1] .

(4) Играта се провежда на територията на Република България.

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За участие в Играта е необходима покупка на продукти с марка NESCAFE3in1®, NESCAFE2in1®.

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД, както и  служители на агенция „Парида“ ЕООД .

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта, посочен в раздел 2, т.1 по-горе, ще бъдат раздадени общо 960 (деветстотин и шестдесет) предметни брандирани награди и 100 (сто) награди NESCAFE3in1 подаръчни карти.

- 960 (деветстотин и шестдесет) броя NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

- 100 (сто) броя подаръчни  карти NESCAFE3in1, всяка на стойност 300 лв.

 (2) Не се допуска замяна на спечелена предметна награда (брандирана термо чаша) с паричната ѝ равностойност или с друга предметна награда.

(3) Не се допуска замяна на награда подаръчна карта с паричната ѝ равностойност.

(4) Наградите са лични, не могат да бъдат заменяни или преотстъпвани на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(5) Наградите ще бъдат доставени чрез куриер.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи продукти  с марка NESCAFE3in1® и/или NESCAFE2in1® за минимум 4,00 лв. (четири лева) с ДДС в един фискален бон от всеки търговски обект в страната или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД .Покупката трябва бъде извършена в периода на Играта.

(б) въведе име и фамилия, електронен адрес (e-mail), телефон и регистрира фискален бон/ове/ фактури като  приложи снимка на същия/те на интернет адрес: www.nestle.bg/nescafe3in1promo („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

(в) Снимките на фискалния/те бон/ове/фактури трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/около тях. Ако снимката / фактурата не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват изписани участващи продукти, закупени на минимална стойност или дата на покупката, от която да е видно, че е извършена в периода на Играта, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискални бонове/ фактурите могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(2) Един потребител може да участва с един фискален бон/фактура само веднъж. Един потребител има право да участва неограничен брой пъти в периода на играта с различни фискални бонове/фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право на една награда от всеки период на тегления, посочен в раздел 7, т. 1.

Печелившите фискални бонове/фактури не участват в следващите седмични тегления.

 (6) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/ фактури с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Запознайте се с правилата на играта, декларирайте, че имате навършени 18 години и се информирайте как обработваме вашите лични данни спрямо Политиката за поверителност на данните.

7. ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) Всяка седмица, от периода  на играта – 01 февруари 2021 г. до 28 март 2021г. , на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в присъствието на създадена за целта комисия от представители на Организатора/Агенцията ще бъдат изтеглени по 120 печеливши участника на награди NESCAFE3in1® брандирани термо чаши.

На последното теглена на дата 29.03.2021г. на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус и създадена за целта комисия от преставители на Организатора/Агенцията ще бъдат изтеглени и 100 печеливши участника на награди NESCAFE3in1®  подаръчни карти  .Ще  се извършат общо осем тегления на печеливши участници,  както следва:

На 08.02.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 15.02.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 22.02.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 01.03.2021г. ще се изтеглят общо  120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 08.03.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 15.03.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 22.03.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши

На 29.03.2021г. ще се изтеглят общо 120 (сто и двадесет) печеливши на NESCAFE3in1® брандирани термо чаши, както и 100 (сто) печеливши на NESCAFE3in1 подаръчни карти, всяка  на стойност 300 лв.

            При всяко седмично теглене за периода на Играта ще се теглят по 10 (десет) резерви, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите за получаване на наградата.

(2) След изтеглянето на печелившите и валидирането на тяхното участие според правилата на Играта, печелившите ще бъдат публикувани до 3 (три) работни дни, от датата на теглене, посочена по-горе, на Сайта на играта www.nestle.bg/nescafe3in1promo.

(3) За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

(4) В случай, че печелившият участник не отговори на имейла и не предостави адреса, на който да бъде доставена наградата, в рамките на 15 (петнадесет) дни от обявяването на печелившите участници, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 15 (петнадесет) дни от обявяване на печелившите, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(6) За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:

- представи на куриера,  регистрирания и изтеглен като печеливш  фискален бон  за справка, който ще бъде върнат веднага.  Ако не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата.

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата (валидно за  награда NESCAFE3in1 подаръчни карти)

(7) Наградите се доставят само на територията на Р. България в срок от 30 /тридесет/ дни след обявяване на печелившите за съответния седмичен период на Играта.

8. УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НАГРАДИ НА СТОЙНОСТ НАД 100 (СТО) ЛЕВА.

(1) Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

(2) В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

(3) За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

(4) Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

(5) Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

(6) Този раздел от официалните правила на Играта е създаден в съответствие на данъчното законодателства в Република България, действащо към началото на тази Игра.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

 (1) Организаторът не носи отговорност:

            (а) за забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина;

(б) за дефект на награда, както и за каквато и да е вреда, причинена от някоя от наградите;

(в) за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника;

(г) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

 (2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Организаторът обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(3) Регистрирайки се на Сайта на Играта, като прилага снимка на фискалния бон, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори (агенция „Парида“ ЕООД[T2]  и  „Спиди“АД личните си данни (име, електронна поща, телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(4) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер и имейл за контакт по време на и в период от 2 (два)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(5) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена ще бъдат публикувани на Сайта на Играта www.nestle.bg/nescafe3in1promo.

(6) Всеки участник има право по всяко време да поиска коригиране или актуализиране негови/нейните лични данни, като се свърже с Организатора на имейл адрес [email protected]  или на телефон 0800 1 6666 (безплатен от цялата страна) всеки работен ден от 8:00 до 17:00.

(7) В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.

 (8) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на играта, освен при наличние на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта. 

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

 (2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.

(6) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.nestle.bg/nescafe3in1promo. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected]

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

 

Печеливпи

NESCAFE3in1® брандирани термо чаши от трето теглене печелят:

Станислава Радивоевич (79125)

Мартин Камберов (266612)

Даринка Ванкова (260117)

Магдалена Динева (125733)

Венцислав Великов (279)

Ивелина Димитрова (171669)

Димитър Найденов (8090)

Пенка Юрукова (169612)

Милен Михалев (279378)

Ралица Георгиева (1411442047)

Надежда Илиева (2747430230)

Румяна Лопатарова (51010397)

Свилен Стянов (25601)

Добромир Колев (5872)

Бояна Пенева (1757150241)

Божана Асенова (550180042)

Анастасия Петкова (4056)

Росица Калинова (9042)

Митко Върбанов (7593)

Юлиана Иванчева (131226)

Танко Игнатов (2203393226)

Християн Христов (8280)

Бистра Брънзова (345017)

Людмила Бачева (765670984)

Димитър Йочколовски (2203393225)

Никола Николов (363583)

Дарина Цанева (270)

Милка Василева (363287)

Стефания Катрафилова (51009804)

Петър Маринов (1000991814)

Радостина Миланова (200879)

Галина Маринова (189770)

Ивета Микова (5303000341)

Пламена Георгиева (331041)

Захари Кръстев (211051)

Ива Паскалева (145)

Паулина Ванкова (172276)

Светлана Караджова (122299)

Доника Миронска (201500017)

Десислава Киселичка (229779)

Борислав Найденов (219192)

Светослав Шотаров (24600)

Ралица Цветкова (3662060382)

Маргарита Григорова (5134)

Нели Тоденова (100826)

Ирена Димова (672824)

Милена Каменова (51009443)

Велина Николова (126047)

Калинка Димитрова (123838)

Габриела Петкова (402929)

Севда Шотарова (25128)

Аделина Ромеова (142929(

Драгомир Драганов (387096)

Илонка Савчева (9485)

Евдокия Недялкова (661563039)

Сюзан Адилова (38301)

Дочка Славова (107420)

Мирослав Илиев (350856)

Ваня Анастасова (170370)

Мюса Селиманов (387945)

Гаро Мутафян (2899180057)

Христинка Крумова (102467)

Иван Андреев (22555)

Гергана Сарафова (1648550129)

Лейля Акифова (127682)

Виолета Трифонова (5500)

Валентин Бенев (3721160297)

Пелагия Илиева (171512)

Алекс Хаджиева (209452)

Силвия Сугарева (108127)

Марияна Вутова (694260288)

Сребрина Кънчева (51011077)

Николета Ангелова (202730495)

Рени Колева (51011722)

Рая Недкова (1097530012)

Таня Кожухарева (600308)

Станислав Христов (694110273)

Ивелина Иванова (2511497)

Анна Шондрова (2203067)

Надежда Владинска (167346)

Анастас Колев (6626)

Мария Иванова (2049504)

Радослава Митова (115206)

Санда Пенчева (279044)

Йордан Йорданов (236784)

Грациела Георгиева (340950208)

Михаил Младенов (1867030061)

Магдалена Терзиева (399)

Габриела Симеонова (350248)

Ерджан Парсов (314063)

Десислава Джахова (131324923)

Веселин Николов (239107)

Симона Георгиева (357399)

Пламен Пеков (425554)

Иван Пуков (594(

Лъчезара Тонева (51010607)

Сийка Паронова (4002180053)

Анелия Иванова (389756)

Виолета Божилова (207153)

Милена Стамболийска (48)

Десислава Велева (352151)

Инес Боборачка (51012391)

Николай Делиев (407310)

Янна Александрова (26990)

Веселина Танчева (202369)

Гергана Тальокова (44593)

Стрезомир Симеонов (51013891)

Тони Минев (40558)

Анелия Ройдева (46841)

Тереза Александрова (334)

Никола Кръстев (7619(

Светлана Андонова-Димитрова (334471)

Василена Велинова (146600)

Алекса Органян (178239)

Божанка Николова (169345)

Ирина Малчева (26098(

Александра Острева (146617)

Камен Чанков (195720)

Албена Цанова (150634)

Емилия Искърова(194076)

 


NESCAFE3in1® брандирани термо чаши от второ теглене печелят:

Нели Неделкова (263178)

Христо Манджуков (269549) 

Емилия Луканова (300350)

Николина Русева (1931)

Николай Делиев (397281)

Велина Чернаева (309337)

Александър Илиев (26364) 

Марина Стоилова (316846) 

Ива Колева (119775) 

Сашка Минчева (358855)

Юра Тодорова (74805) 

Милена Сергилова (181216)

Фидана Къдрева (4762890478) 

Виолета Югова-Шишкова (267093) 

Мария Райкова (236970) 

Даниела Григорова (202297) 

Георги Дамянов (91072) 

Велизар Петков (184330238)

Зоя Михайлова (98092)

Тончо Тончев (51010819) 

Памела Светозарова (8052)

Любомир Колев (978)

Татяна Николова (367871)

Радослава Митова (21396)

Радка Петрова (149305)

Михаил Младенов (839900245) 

Красимир Петров (202907)

Елена Петрова (180028)

Ралица Първанова (1819220029)

Снежина Стефанова (734) 

Неделина Ташева (3394610169) 

Иванка Жейнова (3305530158)

Емил Леонардов (185530503)

Хафизе Наим (185520502)

Илиян Илиев (142621)

Йонка Георгиева (7285)

Силвия Миланова (180187)

Петя Вардолова (200493)

Валентина Христова (229200)

Стела Ганчева (180291)

Тихомир Вълчев (388450)

Динко Златев (209041)

Невена Лумпарова (217153)

Соня Ангелова (287930184)

Саша Иванова (2015080022)

Анелия Петрова (348284)

Себастиян Янев (256) 

Борислав Цветанов (25339) 

Даниела Симеонова (115298)

Веска Русева (179445)

Симона Христова (27864)

Янка Димитрова (15)

Лъчезар Спасов (350537)

Пламена Денчева (151925)

Ивелина Костадинова (91669)

Лили Кирилова (9050)

Вергиния Стефанова (286610102)

Снежанка Велинова (215212)

Илияна Христова (265927)

Недялка Грудлева (131129282)

Димитър Василев (153215)

Ана Александрова (1636300229)

Галина Николова (363584)

Павлина Георгиева (228602)

Даниела Василева (289113)

Ваня Георгиева (30500)

Катерина Сулева (269120)

Мария Денчева (152185)

Вяра Дишкова (1458550335)

Величка Маринова (54301)

Полина Конова (1405463070)

Цветелина Кротева (1411580064)

Георги Атанасов (859)

Мартин Маджов (125982)

Симеонка Параскова (2850547)

Десислава Иванова (247013)

Камелия Димитрова (48618)

Николай Николов (367869)

Камен Бонев (157) 

Гергана Христова (7091)

Юлия Гоцева (4363)

Румен Велчев (294700079)

Красимира Бръмбарова (234319)

Елица Георгиева (9711)

Гинка Маркова (4044) 

Елена Никифорова (187407) 

Виличка Бозова (224945)

Стоян Диков (319244)

Цветана Панталеева (1614260337)

Велислава Смилкова (234402)

Полина Спасова (174799)

Биляна Миткова (332040)

Луиза Коларова (310008)

Ивелина Стоилова (93689)

Аиян Жеков (1324) 

Руслана Илиева (2903180338)

Розалия Вичева (401349)

Атанас Мавродиев (2363740213)

Юлита Ножарова (112227)

Гюлназ Чаушева-Бинбашъ (8656)

Елена Шопова (519)

Рая Димитрова (565)

Милица Гайдова (28407)

Георги Маринов (329145)

Петя Куцева (208)

Стойка Мутафчиева (131808)

Светла Кафалиева (344495)

Екатерина Минова (1305480732)

Златина Чакова (89684)

Иванка Папучарова (525870239)

Аспарух Йорданов (356187)

Иво Иванов (256768)

Мая Иванова (2967210056)

Анелия Минева (164353)

Лора Личкова (3422810549)

Нели Димитрова (8493)

Петър Иванов (2326)

Валентина Георгиева (78732) 

Радка Костадинова (348369)

Тодор Атанасов (237161) 

 


NESCAFE3in1® брандирани термо чаши от първо теглене печелят:

Христо Тодоров (1567)

Ива Халачева (2417000396)

Искра Кръстева (282683)

Анка Несторова (176756)

Радостин Стайков (225461)

Наталия Илиева (92457)

Пенка Петрова (6922)

Стойка Иванова (244488)

Стефан Стамов (210451)

Руска Пенева (158830)

Йорданка Бабайкова (304281)

Галина Игрева (331485)

Ивелина Георгиева (99773)

Александър Хитов (3127400069)

Наталия Цанева (1105677961)

Филип Миланов (3776430096)

Владимира Костова (49173)

Росен Петров (50410)

Веселина Господинова (938)

Спаска Божилова (175501)

Кремена Михалева (9677)

Гина Косева (99389)

Весислава Ламбова (1411710114)

Наталия Иванова (64398)

Мегалина Патова (69399)

Антоанета Найденова (5868)

Дора Градишка (23575)

Несрин Ибрям (30)

Теодора Бонева (397412)

Светла Шилитева (274476)

Ивелина Кръстева (411716)

Златина Желязкова (278618)

Хари Стратиев (6867)

Павлина Веселинова (111332)

Ганка Христова (9277)

Живка Грозева (135206)

Преслава Николова (260825)

Теодора Сандулова (280609)

Филип Димитров (168375)

Мартин Митев (248818)

Лиляна Петрова (99553)

Илина Георгиева (311178)

Антоан Алсуки (342695)

Елена Влахова (167909)

Красимир Василев (261136)

Таня Димитрова (4927)

Георги Симеонов (123232)

Мария Николова (2950)

Лилия Виткова (307420041)

Христо Фъртунов (9764)

Ивет Атанасова (2590390005)

Румяна Тонева (57667)

Димитър Радулов (356186)

Ясен Русев (96918)

Исмигюл Садък (92150021020301200033)

Петя Пенова (2520144)

Венцислав Симеонов (313113)

Десислава Николова (163060)

Антония Маринополска (1340340184)

Веселина Иванова (136469)

Красимира Добрева (1796)

Николай Бубов (1717480372)

Илия Гошев (9280)

Боян Боянов (248817)

Мария Сърбакова (7346)

Маргарита Върбанова (341992)

Людмила Василева (138053)

Албена Игнатова (152056)

Мария Тафрова (282016)

Юлия Николова (6612)

Петя Берберова-Войкова (206834)

Цветан Павлов (195698)

Красимир Телбийски (214683)

Спаска Димитрова (123365)

Антон Вачев (284930)

Мария Янова (217)

Деница Стоянова (8254)

Миглена Вельова (88061)

Елена Будакова (7425)

Цвята Димитрова (248819)

Десислава Тодорова (345344)

Марияна Савова (283)

Людмил Христов (1212180194)

Павел Павлов (1271377)

Лучия Денкова (269121)

Мариана Николова (367870)

Татяна Яначкова (9294)

Милена Христова (7498)

Таня Земярска (377)

Станислав Великов (226203)

Христо Христов (325229)

Вяра Георгиева (935120155)

Владислав Янев (112478)

Катя Ценова (165676)

Кръстю Петров (49449)

Александра Ташкова (250280)

Ралица Колева (358871)

Петкана Цветкова (301491)

Кирилка Цонова (198028)

Христина Овчарова (197888)

Надя Николаева (138362)

Дарина Колева (2357770188)

Биляна Леонардова (185490499)

Теменужка Калофина (2833910100)

Мария Василева (1316040183)

София Димитрова (311371)

Йорданка Караандреева (1742690216)

Милена Станчева (8358)

Ценка Дюлгярова (2507450403)

Златко Тодоров (4871)

Антоанета Тотева (347120)

Румен Николов (240437)

Ирина Сандулова (111658)

Жанета Терзиева (233431)

Иван Гьоков (356188)

Георги Смилянов (158931)

Биляна Цветанова (162665)

Елица Великова (238667)

Сияна Борисова (8048)

Цветелина Цветанова (2790610)

 

Честито на всички печеливши! Ще се свържем с Вас на посочените контакти в регистрацията. До скоро!