Sort by
Sort by

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправено обществото. 
Това е и един от най-големите рискове за бъдещето на нашия бизнес. Намаляването на неговата сериозност и 
въздействие изисква нашите най-бързи и спешни действия.

Решенията на проблемите с климатичната криза и бъдеще с ниски въглеродни емисии трябва да бъдат справедливи, насочени към правата на човека и в полза на общностите. По-голямата част от нашите емисии на парникови газове (GHG) идват от нашата верига за стойност (95%), както и от дейности като използване на земя и земеделието. Ето защо ние работим с партньори по цялата ни верига за създаване на стойност, която да увеличи мащаба на дейности като регенеративно земеделие. Ние работим за значително намаляване на нашите емисии на парникови газове, въпреки че нашата компания продължава да расте.

През 2020 г. публикувахме Nestlé Net Zero Roadmap и оттогава трансформирахме нашия бизнес, за да започнем да осигуряваме по-ниски нива на емисиите на парникови газове във всичките три обхвата на дейностите на Nestlé. Ние разработихме два основни стратегически подхода, които ще ни помогнат да се справим с нашите емисии от обхват 3. Стратегията Nestlé Forest Positive има за цел да опазва и възстановява горите и естествените местообитания. Рамката на Nestlé Agriculture Framework излага нашата визия за по-регенеративна хранителна и земеделска система.

Нетни нулеви емисии до 2050 г

климатични промени
20 %
50 %
Нетни нулеви емисии

Какво правим, за да намалим емисиите

Намаляване и премахване на въглерод

За да постигнем нетни нулеви емисии, трябва да намалим емисиите в целия ни бизнес и веригите за доставки.
Ние си сътрудничим с доставчици, фермери и общности, за да увеличим използването на регенеративни земеделски практики. Също така инвестираме в устойчива логистика, опаковки и производствени дейности и намаляваме риска от обезлесяване.

Нашата Net Zero карта включва отстраняване на въглерод. Естествените климатични решения в рамките на нашата верига за доставки ще формират значителна част от нашия път на декарбонизация, премахвайки парниковите газове от атмосферата.

Тези проекти за премахване се провеждат в ландшафта, откъдето доставяме нашите суровини и помагаме за възстановяването на гори, влажни зони и торфища. Нашите проекти могат също да помогнат за генерирането на допълнителни ползи за общностите и за защита на биоразнообразието и естествените екосистеми.

За емисиите от обхват 1 и 2 нашата основна стратегия е да намалим потреблението на енергия и да увеличим дела на възобновяемата енергия в нашите фабрики и в рамките на нашите логистични дейности.