Sort by
Sort by

Вода и устойчивост на околната среда

Създаването на споделена стойност е един от фундаменталните принципи на Нестле, който акцентира върху специфични области, ключови за бизнеса като цяло. Това са дейности, свързани с водните ресурси, храненето и развитието на селскостопанските райони, които допринасят за развитието на цялото общество.

В световен мащаб, комбинацията от ръст на населението, динамиката и различните модели на живот намаляват способността на планетата да понесе последиците от човешката дейност. Убедени сме, че сме изправени пред сериозна водна криза в следващите години със сериозни последици за сигурността на храните. Хранителната верига, от отглеждането на селскостопанските продукти, през производството, до потреблението, допринася значително наличието и качеството на водата, изменението на климата, използването на енергия, биоразнообразието и качеството на почвите, дори качеството на въздуха. В същото време, тя е силно зависима от всички тези екологични ресурси. Наличието и достъпността на прясна вода засяга всеки бизнес.

Нашата цел е да предлагаме вкусни и полезни храни и напитки, които също така дават своя принос към околната среда чрез произвеждането им в среда на висока оперативна ефективност и в съответствие с различни екологични показатели. Ние прилагаме подхода на жизнения цикъл, за да се оцени въздействието на нашите дейности, както и на тези от по-широката верига - от фермата до вилицата -  като по този начин допринасяме за по-добро бъдеще и създаване на споделена стойност както за Нестле, така и за обществото.

Ние инвестирахме над 175 милиона швейцарски франка през 2010 година  в програми и различни инициативи за опазване на околната среда, за устойчивото й развитие. Непрекъснато въвеждаме в изпълнение проекти за намаляване на употребата на вода, използване на енергия от възобновяеми източници и други природни ресурси, намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ), елиминиране на загубите и подобряване на екологичните показатели на опаковките. Работим усилено заедно с нашите партньори-доставчици с цел насърчаване по-устойчиви практики за управление на водите, например. В Нестле България следните активности доведоха до намаляване консумацията на вода:

  • Затваряне на оборотните цикли за топла и студена вода, включително и за климатичните инсталации 
  • Употреба на студена, а не прясна вода за охлаждане 
  • Изграждане на нова охладителна кула за допълнително спестяване на вода 
  • Монтиране на допълнителни водомери

*в кубични метри за тон произведена продукция

За повече информация бихте могли да изтеглите следните документи:

Нестле непрекъснато подобрява екологичните показатели и ефективни операции, намалява рисковете, реализира икономии в дългосрочен план от гледна точка суровини и вода. В резултат на това обществото в световен мащаб се ползва от подобрени екологичните стандарти, по-високи доходи, по-добър стандарт на живот, подобряване сигурността на храните.