Sort by
Sort by

Влияние на Нестле фабриките за развитието на т.нар. селскостопански райони

Нестле фабриките са основните двигатели за развитие на селскостопанските райони и установяване на нови екологични стандарти, особено в развиващите се страни. Принцип на компанията е да набавя суровини, произведени в страната, в която е разположена съответната фабрика. Днес почти половината от нашите 443 фабрики са разположени в развиващите се страни и от извадка от 422 фабрики 60% се намират в райони, дефинирани като "селскостопански".

Статистическият отдел на ООН отбелязва, че страните имат различни определения на градските и селските /селскостопанските/ райони. Нестле определя един район като такъв при наличието на следните фактори:

  • район, определен като такъв според дефинициите на националната статистика;
  • разположен в селскостопански район;
  • не е разположен в разстояние от до 5 км от голям център на население (над 100 000 жители).

Фабрики, където броят на земеделските стопанства и/или лица, които директно снабдяват нашите фабрики със суровини надвишава броя на служителите на фабриката – пример за това са фабриките ни за производство на мляко - също се категоризират като намиращи се в такъв райони. На базата на тези фактори можем да кажем, че 60% от нашите фабрики са в райони, определени като селскостопански.

Нестле фабрики:

  • в развиващите се страни са 195, от които "селски" са 144, (74%)
  • в развитите страни са 227, от които  "селски" са 110 (48%)

Нестле допринася за селскостопанското подпомагане и изграждане на капацитет чрез т.нар. фермерски програми. Нашите фабрики са пряка възможност за заетост, по-голям достъп до продукти на Нестле за местните потребители и други косвени икономически ползи в рамките на общността. Нестле е партньор на обществото в ролята си на купувач на местни селскостопански суровини, работодател, обучител и съсед - в продължение на много десетилетия, изграждане на знания и усъвършенстване на местните хора да работят в не-селскостопанска дейност. Този дългосрочен и отворен подход помага да се изгради атмосфера на доверие и взаимно изгодни отношения в общностите, в които нашите фабрики функционират. Всяка фабрика има допирни точки с обществото в широк спектър от сфери - от заетостта и инфраструктурата, до управление на околната среда, обучение и образование.

През есента на 2010 г. Нестле се включи в проучване, което да определи количествено и качествено въздействието на фабриките върху развитието на обществото. Резултатите могат да бъдат обобщени както следва:


  422 фабрики, участвали в проучването (%) 195 в развиващи се страни (%) 144 в градски райони (%) 51 в селски райони (%)
Снабдяване от местен доставчик на:
Мляко 28 33 38 22
Кафе 13 16 17 16
Какао 16 19 22 14
Обучителни програми в последните 5 години:
Ограмотяване 25 30 33 22
Предприемачество 26 33 37 24
Търговия 48 43 44 39
Чиракуване 52 57 58 55
През последните 5 години:
Осигури чиста питейна вода за местното население 30 33 32 35
Допринесе за развитието на местните обучителни центрове 53 57 58 55
Инвестира в инфраструктура 33 39 41 33
Нестле станция за пречистване на отпадни води 53 67 70 59

Съдържанието на тази страница е по данни, осигурени от Bureau Veritas, март 2011 г.