Sort by
Sort by

Същност на създаване на споделена стойност

Създаването на споделена стойност е един от фундаменталните принципи на Нестле – за да създадем стойност за акционерите, трябва първо да създадем стойност за обществото в съзвучие с нашите бизнес принципи - съответствие с национални закони и съответните конвенции, вътрешни правила и разпоредби, които често са по-строги от установените от закона. Нестле подкрепя Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ), която стои в основата на заложените в Глобалния договор на ООН Принципи за защита на Човешките права, и нашият Главен Изпълнителен Директор Г-н Пол Булке подписа Декларация към Глобалния договор на ООН по случай 60-годишнината на декларацията.

Подкрепата ни на Глобалния договор и други подобни ангажименти към основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ) или други инструменти, са в основата на нашите корпоративни бизнес принципи и свързаните политики, а прилагането им се осигурва чрез програмата CARE и Корпоративните Одитори на Компанията.

Нашият бизнес се основава върху разбирането за устойчиво развитие - гарантира, че нашата дейност е насочена и към опазване на околната среда за бъдещите поколения. В съответствие с определението на Комисията Брунтланд, устойчивото развитие за Нестле означава "развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени нужди".

В същото време, създаване на споделена стойност е нещо повече от съответствие и устойчивост. Всеки бизнес, който цели да бъде дългосрочен, следва ясни бизнес принципи, създава стойност както за акционерите, таки и за обществото чрез своите дейности по отношение на създаване на работни места, данъци, които да отиват за осигуряване на обществени услуги и икономическа активност като цяло. Една компания съзнателно идентифицира области на фокус, когато: 1) акционери и общество имат общи интереси и 2) когато създаването на стойност може да бъде оптимизирано и за двете страни. В резултат на това компанията инвестира ресурси, както по отношение на таланта и капитала в тези области, където потенциалът за съвместно създаване на добавена стойност е най-голям, така и призовава за съвместни действия със съответните заинтересовани страни в обществото. В нашата компания такива пресечни точки са храненето, водите и развитие на селскостопанските райони. Тези дейности са сърцевината на нашата бизнес стратегия и са от жизненоважно значение за благосъстоянието на хората в страните, където ние работим.