Sort by
Sort by

„Отново на училище“

     ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на Агенция „Адаре Интернешънъл България Лимитед“, Идент. № 205428932, със седалище бул.Черни връх“ №26, гр. София.

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта „Отново на училище“, започва на 01.09.2023г. и завършва на 01.10.2023г.  и се провежда във вериги магазини „Трънчев“, „ABC”, “ТИМ“, „Венциславов 2005“‘ „Болеро“, „Мерканто“, „Славекс“, „Алекс Трейд“,“CBA Коме“, „ВМВ“, „Буров и син“, „Елина - М“ и „Крид“, по-нататък упомената като „Играта“.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/NesquikB2S

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В играта участват зърнени закуски с марките Nesquik®, Cookie Crisp®, Chocapic®, Lion®, Cheerios®, Nesquik® Mix® - 325/375/400г  и зърнени десерти Nesquik®, Nesquik® Maxi Choco 25г,  предлагани в обектите на веригите, упоменати в т. 2 (1)

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД, „Адаре Интернешънъл България Лимитед“, и  служителите на веригите, упоменати в т.2. (1)

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта във всеки търговски обект на посочените вериги в т. 2.(1) ще бъдат раздадени

общо 2 (две) брандирани раници с Nesquik®, 3 (три) несесера с ученически принадлежности, 20 (двадесет) кутии зърнени закуски KitKat® 330g.

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или друга награда

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(4) Спечелената награда, участникът получава на касова зона  в обекта, в който е направил покупката и получил печелившата скреч карта.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете и опитайте нашите продукти

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи от участващите в Играта зърнени продукти с марките Nesquik®, Cookie Crisp®, Chocapic®, Lion®, Cheerios®, Nesquik Mix® - 325/375/400г  и зърнени десерти Nesquik®, Nesquik® Maxi Choco - 25г  за минимум 6 лв. (словом: шест лева) в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта, посочен в т. 2(1).

(2) За покупка на участващи продукти на минимална стойност 6 (шест) лева потребителят получава скреч карта на касата в обектите на веригите от т. 2 (1)

(3) След изтриване на полето на скреч картата и при спечелена награда брандирана  Nesquik  раница, несесер с ученически пособия или кутия зърненa закуска KitKat®330 g, печелившият участник  получава наградата от касова зона в обектите на посочените вериги в т.2 (1), като представи на касиера в обекта печелившата скреч карта.

 7. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

(1) Организаторът не носи отговорност:

(а)  ако количеството скреч карти в обекта е изчерпано;

(б)  за неполучени награди поради изгубване или унищожаване на печеливша скреч карта от участник; предоставен грешен или непълен телефонен номер за връзка от участника;

(в)  при злоумишлени действия, измами с цел спечелване на награда.

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Включвайки се в Играта, всеки участник приема правилата и дава съгласието си и доброволно предоставя личните си данни на „Нестле България” АД и агенции, ако това е необходимо с оглед отчетност .  

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/NesquikB2S в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на на www.nestle.bg/NesquikB2S. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected].

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.