Sort by
Sort by

Продажба чрез търг за поземлен имот

Назад

Съгласно решение на Съвета на директорите на „Нестле България“АД, взето на заседание No139/22.05.2018г. Дружеството предлага за продажба чрез търг с тайно наддаване поземлен имот - собственост на компанията, намиращ се в землището на с. Добравица, община Своге, Област София на отстояние от гр. София - 57 км. Имотът е с площ от 2,461 кв.м., заедно с построените в него масивна едноетажна сграда с площ от 170 кв.м. и паянтова сграда с площ 45 кв.м.

Желаещите да участват в търга за описания по-горе недвижим имот, правят предложенията си в писмен вид, като посочват трите си имена, адрес, имейл, телефон за контакт и цената, която предлагат. Предложенията се изпращат по поща или куриер на адрес: гр. София, п.к.1360, бул. Европа 128 на вниманието на Лилия Цекова, както и на e-mail: [email protected]

Предложенията трябва да бъдат получени на посочените адрес или имейл до 23.11.2018 г., включително.

Всеки участник може да участва само с едно ценово предложение. Всеки, който се интересува от повече информация или желае да се запознае с документи за имота, може да получи такава от Правен отдел - Мария Тодорова чрез имейла, посочен по-горе.

  

От ръководството на „Нестле България“АД