Sort by
Sort by

Нестле ускорява действията си за справяне с климатичните промени и се ангажира с нулеви нетни емисии до 2050 г.

Компанията открива първия по рода си Институт по опаковъчни науки за справяне с отпадъците от пластмаса

Назад
climate change

Нестле обяви днес амбицията си да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. Това е част от най-амбициозната цел на Парижкото споразумение - ограничаването на глобалното повишаване на температурата до 1,5 °C. Този месец, преди срещата на върха на Генералния секретар на САЩ по въпросите за климата, Нестле ще подпише „Бизнес амбиция за 1,5 °C“.

С климатичните промени пряка връзка има и проблемът с пластмасовите отпадъци. В тази връзка днес Нестле официално откри и Института по опаковъчни науки - първият по рода си в хранителната индустрия. Новият институт дава възможност на Нестле да ускори своите усилия за внедряване на пазара на функционални, безопасни и екологични решения за опаковки и да се справи с глобалното предизвикателство с отпадъците от пластмасови опаковки.

С тези си ангажименти Нестле ускорява постигането на целите за справяне с пластмасовите отпадъци до 2025 г., както и с промените на климата. Всички действия се основават на десетилетия работа за намаляване на емисиите на парникови газове. През последните четири години Нестле приведе амбициите си в научно обосновани цели, насочени към поддържането на повишаването на температурата под 2 °C. Компанията е решена да посвети време и усилия в борбата с климатичните промени. През следващите две години тя ще състави времеви план, включващ междинни цели, съответстващи с целите за достигане до 1,5 °C. Нестле ще следи напредъка си ежегодно, за да се увери, че действията са в правилната посока.

“Изменението на климата е една от най-големите заплахи, пред които сме изправени като общество. Това е и един от най-големите рискове за бъдещето на нашия бизнес “, казва Марк Шнайдер, изпълнителен директор на Нестле. „Времето ни за справяне с най-лошите ефекти от глобалното затопляне изтича. Ето защо ние си поставяме още по-смела амбиция да постигнем нетно нулево бъдеще. Нашата визия е свят, в който никоя от нашите опаковки не се депонира на сметище. За да постигнем това, ние въвеждаме опаковъчни решения за многократна употреба и иновативни природосъобразни опаковъчни материали. Освен това ние подкрепяме развитието на местна инфраструктура за рециклиране и схеми за депониране, които да спомогнат за формирането на свят без отпадъци. Институтът по опаковъчни науки ни дава възможност да създадем силен набор от устойчиви опаковъчни решения за продуктите на Нестле в бизнеса и пазарите“, добави той.

Компанията ще разшири своите инициативи в селското стопанство, както и ще засили действията си за опазване на горите чрез презасаждане на дървета и повишаване на биоразнообразието. Компанията използва 100% възобновяема електроенергия в някои от фабриките, складовете, логистичните центрове и офисите на Нестле.

Ограничаването на глобалното затопляне до 1,5 °C изисква трансформационни промени в индустриите, правителствата и обществото като цяло. Нестле ще продължи да се застъпва за правителствените политики, за да гарантира, че всички сектори се движат по-бързо към целта от 1,5 °C. С подкрепата на законодателството би могло да се спомогне за намаляването на пречките пред разширяването на пазарите на възобновяема енергия, да се стимулират иновациите в сектора на селското и горското стопанство за улавяне на повече въглерод и да се спомогне за установяване на цените на квотите на въглеродните емисии.

Амбицията на Нестле за 2050 г. допринася за текущата работа за намаляване на емисиите на парникови газове по цялата верига на доставки. Компанията превръща своите дистрибуторски мрежи и складове в по-ефективни, като оптимизира маршрутите, за да намали разхода на гориво и да намали въглеродните емисии. В топ 100 от центровете за дистрибуция на компанията, емисиите на парникови газове са намалели с близо 40% през последните четири години. Нестле увеличи своите действия за осигуряване на отговорно снабдяване със суровини и отбеляза значителен напредък към постигането на целта си за нулево обезлесяване. От 2014 г. намаляването на емисиите на парникови газове в цялата верига на доставки на компанията са се равняват на премахването на 1,2 милиона автомобила от пътя.