Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

РЕЗУЛТАТИТЕ НА НЕСТЛЕ ЗА 2015: 4,2% ОРГАНИЧЕН РЪСТ, УВЕЛИЧЕНИЕ НА МАРЖА НА ОПЕРАТИВНАТАТЪРГОВСКА ПЕЧАЛБА С 10 БАЗИСНИ ТОЧКИ ВЪВ ФИКСИРАНИ ВАЛУТИ

Назад
 • 4,2% органичен ръст и 2,2% реален вътрешен ръст;
 • Продажби в размер на 88,8 милиарда швейцарски франка, негативното влияние на разликите във валутните курсове в размер на −7,4%;
 • Увеличение на маржа на оперативната търговска печалба от с 10 базисни точки до 15,1% във фиксирани валути;
 • Увеличение на дохода на акция с 6,5% във фиксирани валути;
 • Силен оперативен паричен поток в размер на 14,3 милиарда швейцарски франка;
 • Предложеният дивидент се увеличава до 2,25 швейцарски франка на акция;
 • Прогноза за 2016 г.: план за постигане на органичен ръст в съответствие с 2015 г. с подобрения в маржа на оперативната търговска печалба, дохода на акция във фиксирани валути, както и ефективността на капитала.

Пол Булке, Главен изпълнителен директор на Нестле: „През 2015 г. постигнахме ръст на печалбата в условията на една все още променлива търговска среда. Този ръст се основава на добрите резултати през последните няколко години. Органичният ни ръст в размер на 4,2% бе подкрепен от по-високия реален вътрешен ръст в съчетание с непрекъснато подобряване на маржа на оперативната търговска печалба. Освен това, ние увеличихме или запазихме пазарния си дял в по-голямата част от нашите категории и пазари.

В същото време продължихме да инвестираме в бъдещето с по-голяма подкрепа за нашите марки и по-нататъшното развитие на нашите нови платформи в областта на храненето и здравето, както и електронната търговия. Продължихме усилията си върху управлението на нашето портфолио, успешните промени на бизнеса ни със замразени храни в Съединените щати, продажбата на несъществени звена и сключването на ново партньорство за създаване на лидер при производството на сладолед.

Свободният ни паричен поток отново отбеляза високи резултати за индустрията с 11,2% от продажбите, в резултат на нашия фокус върху маржа на оперативната търговска печалба и дисциплината при капиталовите разходи и оборотния капитал. Ето защо предлагаме да се увеличи дивидента, както вече е характерно за последните двадесет години.

Продажби на Нестле Групата

 • През 2015 г. органичният ръст на Нестле е 4,2%, съставен от 2,2% реален вътрешен ръст и 2,0% ръст, вследствие на ценовата политика.

 • Продажбите в размер на 88,8 милиарда швейцарски франка регистрират понижение поради негативното влияние на разликите във валутните курсове в размер на −7,4%. Придобиванията нетно от ликвидациите допринасят към продажбите с 0,1%.

 • Органичният ръст е на широка основа в различните географски зони и категории.

  • 5,8% в Северна и Южна Америка (AMS)

  • 3,5% в Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA)

  • 1,9% в Азия, Океания и Субсахарска Африка (AOA)

 • Реалният вътрешен ръст е също на широка основа.

  • 2,4% в AMS

  • 2,8% в EMENA

  • 1,2% в AOA

 • Добри резултати в развитите пазари с органичен ръст от 1,9% и в развиващите се пазари с 7,0%.

 • Увеличен или запазен пазарен дял в по-голямата част от нашите категории и пазари.

   

  Марж на оперативната търговска печалба

 • Оперативната търговска печалба достига 13,4 милиарда швейцарски франка, постигайки марж от 15,1%, спад с 20 базисни точки вследствие на силния швейцарски франк, покачване с 10 базисни точки във фиксирани валути.

 • Постигнахме това подобрение на маржа, като същевременно:

  • Увеличихме значително нашите инвестиции в подкрепа на марките, цифрови канали, научноизследователска и развойна дейност, както и нашите нови хранителни и здравни платформи.

  • Се справихме с разходите от непланирани събития, какъвто беше случая с Maggi в Индия.

  Нетна печалба

 • Нетната печалба достига 9,1 милиарда швейцарски франка. Спадът спрямо миналата година в размер на 5,4 милиарда швейцарски франка се дължи основно на влиянието на еднократната продажба през 2014 г. на част от дела в L'Oréal, в съчетание с преоценката на дела в Galderma. Към това беше добавено и влиянието от разликите във валутните курсове.

 • Отчетената доходност на акция се понижи с 36.1% до 2,90 швейцарски франка по същите причини.

 • Базисната доходност на акция в постоянни валути се покачва с 6,5%.

   

  Паричен поток / оборотни средства

 • Оперативният паричен поток на Групата остава стабилен на стойност 14,3 милиарда швейцарски франка, а свободният паричен поток достига 9,9 милиарда швейцарски франка или 11,2% от продажбите вследствие на нашия фокус върху маржа и дисциплината ни по отношение на капиталовите разходи и оборотните средства, което показва способността на Нестле да постигне силен паричен поток въпреки сложната валутна среда.

 • Средният общ оборотен капитал се повишава с 60 базисни точки от 5,3% от продажбите до 4.7%.

   

  Храни и напитки – Зона Северна и Южна Америка

  Продажби на стойност 25.8 милиарда швейцарски франка, 5,5% органичен ръст, 1,6% реален вътрешен ръст; 19,4% марж на оперативната търговска печалба, +80 базисни точки. Зоната отчете висок ръст през годината и пазарните дялове се увеличиха на широка основа какво в Северна, така и в Южна Америка. В Северна Америка ръстът се ускори, вследствие на обрата в бизнеса със замразени ястия. В Южна Америка бяха отчетени добри резултати в много страни, независимо от трудната среда. Увеличихме инвестициите си в ориентираната към потребителите маркетингова подкрепа, като същевременно увеличихме маржа на оперативната търговска печалба, благодарение на благоприятния продуктов микс, оперативната ефективност, по-ниските производствени разходи и ниските разходи за преструктуриране и съдебни разноски.

   

  Храни и напитки – Зона Европа, Близкия изток и Северна Африка

  Продажби на стойност 16,4 милиарда швейцарски франка, 3,7% органичен ръст, 2,5% реален вътрешен ръст; 15,7% марж на оперативната търговска печалба, +50 базисни точки. Зоната продължава да отчита по-добри резултати от пазарите в основните категории с положителен принос на всички географски зони с добро развитие на пазарните дялове, въпреки икономическата и политическа нестабилност.

  Изключителните резултати по отношение на средата в Западна Европа се дължат на успешните иновации и реновации. Сред акцентите са Франция, Германия и Бенелюкс, а Испания отчете добър напредък. Високият ръст в Централна и Източна Европа се дължи на Русия, Украйна и Полша. Продуктите за домашни любимци, Nescafé Dolce Gusto, разтворимото кафе Nescafé и сладкарските изделия постигнаха много добър ръст в целия регион, възползвайки се от силните си пазарни позиции.

  В Близкия Изток и Северна Африка бяха отчетени стабилни резултати въпреки нестабилната среда.

  Увеличението на маржа на оперативната търговска печалба е резултат от внимателно ценообразуване и значително намаляване на разходите, които бяха частично реинвестирани в промоционални и маркетингови дейности за генериране на бъдещ растеж.

   

  Храни и напитки – Зона Азия, Океания и Субсахарска Африка

  Продажби на стойност 14,3 милиарда швейцарски франка, 0,5% органичен ръст, −0,1% реален вътрешен ръст; 18,4% марж на оперативната търговска печалба, −80 базисни пункта. Развиващите се пазари се подобриха постепенно, като Китай отчете по-добро представяне към края на годината. Маржът на оперативната търговска печалба на Зоната остава стабилен и благоприятен за Групата, въпреки разходите по изтегляне и унищожаване  на спагетини в Индия. Развитието при благоприятните производствени разходи доведоха до увеличаване на инвестициите в ориентираната към потребителите маркетингова подкрепа.

   

  Nestlé Waters

  Продажби на стойност 7,6 милиарда швейцарски франка, 6,7% органичен ръст, 6,7% реален вътрешен ръст; 10,8% марж на оперативната търговска печалба, +110 базисни пункта. Nestlé Waters постигна добър органичен и реален вътрешен ръст на широка основа във всички географски зони, благодарение на динамиката в категорията и иновациите. Увеличаването на маржа на оперативната търговска печалба се дължи на комбинация от нарастване на обемите, непрекъснато намаляване на разходите и по-ниски производствени разходи, които даде възможност за увеличаване на инвестициите в подкрепа на нашите марки.

   

  Nestlé Nutrition

  Продажби на стойност 10,5 милиарда швейцарски франка, 3,1% органичен ръст, 1,4% реален вътрешен ръст; 22,6% марж на оперативната търговска печалба, +110 базисни пункта. Стабилният органичен ръст на Nestlé Nutrition бе подкрепен от по-високия реален вътрешен ръст през годината. Увеличението на маржа на оперативната търговска печалба се дължи на строгия контрол на фиксираните разходи, по-ниските производствени разходи, резултатите от управлението на портфейла и по-ниските разходи за обезценка. В същото време бяха увеличени инвестициите в подкрепа на нашите марки.

   

  Други дейности

  Продажби на стойност 14,1 милиарда швейцарски франка, 5,3% органичен ръст, 3,7% реален вътрешен ръст; 15,7% марж на оперативната търговска печалба, −330 базисни пункта

 • Ръстът на Nestlé Professional бе постигнат, благодарение на резултатите в развиващите пазари, особено в Турция, Близкия изток, Русия, Мексико, Южна Азия и Китай. Западна Европа продължава да изпитва затруднения на пазара на консумация извън дома. Стратегическите направления, както и решенията в областта на напитките и пикантните аромати, продължават да постигат добри резултати. Продажбата на Davigel приключи през ноември.

 • Nespresso реализира ръст във всички региони през 2015 г., потвърждавайки своята силна позиция на европейските пазари, и продължава да отчита добри резултати в Азия и Северна и Южна Америка. В САЩ продажбите на наскоро представена VertuoLine system се увеличиха благодарение на новите модели кафе машини, Grands Crus и новата комуникационна кампания. Глобалният ръст бе подкрепен от иновациите и значителните инвестиции при кафето, кафе-машините и обслужването, както и при дейностите за устойчиво развитие, популярността на марката и разширяването на нови и съществуващи пазари.

 • Nestlé Health Science отчита добър ръст, благодарение на силното представяне в Европа, Азия, Океания, Африка и САЩ. За това допринесе обслужването на клиенти, благодарение на бутилката Boost и напитката Carnation Breakfast Essentials и продължаващото представяне на серията Meritene в Европа. Медицинските храни реализираха добър ръст, предимно от портфолиото с продукти против алергия (Alfaré, Althéra, Alfamino) във всички географски региони и особено в Китай. Ръстът бе подкрепен и от географска експанзия на Vitaflo и продължаващото разгръщане на продуктовата гама. Звеното „Novel Therapeutic Nutrition“ направи стратегически инвестиции в Seres Therapeutics, водеща компания за микробиомна терапевтика, а конкуренцията в сегмента повлия на резултатите на Lotronex.

 • Nestlé Skin Health реализира добър ръст. Бяха отчетени много добри резултати при естетичните и коригиращите продукти, благодарение на Restylane и Azzalure, както и в областта на дерматологичното здраве, благодарение на почистващите препарати и овлажнители Cetaphil, продукта за лечение на акне Benzac и продължаващите разширения на продуктовата гама. Продуктите с рецепта успешно представиха продукта за лечение на розацея Soolantra и по-силния продукт за лечение на акне Epiduo Forte, но бяха изправени пред натиск от някои генерични конкуренти в САЩ и Европа. Влияние оказа решението да се възприеме по-консервативен подход към политиката за отстъпка на продукти с рецепта в САЩ, която наложи плащането на еднократна такса през третото тримесечие.

 • Маржът на оперативната търговска печалба при другите дейност бяха повлияни от промените при отстъпките на Nestlé Skin Health, влиянието на силния швейцарски франк върху Nespresso и генеричната конкуренция при Lotronex. Това оказа негативен ефект върху увеличението на печалбата във всички звена.

   

  Предложение на Борда на годишното общо събрание

  На годишното общо събрание, което ще се състои на 7 април 2016 г., Бордът на директорите ще предложи повишение на дивидентите до 2,25 швейцарски франка на акция. Последният ден на закупуване, за който ще бъде изплащан дивидент е 8 април 2016 г. Нетните дивиденти ще бъдат изплащани от 13 април 2016 г. Записаните акционери в регистъра на акционерите с право на глас на 31 март 2016 г. в 12:00 ч. (централно европейско лятно време) ще имат възможност да упражнят правото си на глас.

  Бордът ще предложи индивидуален избор на настоящите членове на Борда на директорите за мандат до края на следващото годишно общо събрание. Даниел Борел ще се оттегли от Борда след като достигна 12-годишния праг на мандата си. Благодарим му за неговия ценен принос за успеха на нашата компания.

  Освен това съветът ще предложи избирането на Петер Брабек-Летмат за Председател на Борда на директорите, индивидуални предложения за членове на Комитета по възнагражденията и компенсациите и избора на KPMG за задължителен одитор за следващото годишно общо събрание. Ще бъде внесено за одобрение от акционерите и възнаграждението на Борда на директорите и Изпълнителния борд. Бордът ще предложи и намаление на капитала, за да отрази закупените акции в рамките на настоящата програма за обратно изкупуване, която приключи през декември 2015 г.

   

  Прогноза за 2015 г.

  Прогнозираме търговската среда през 2016 г. да бъде подобна на предходните години, с още по-меко ценообразуване. Поради което очакваме да постигнем органичен ръст, подобен на този през 2015 г., с подобряване на маржа на оперативната търговска печалба и дохода на акция във фиксирани валути, както и ефективността на капитала.

ПРЕГЛЕД НА ПРОДАЖБИТЕ И МАРЖА НА ОПЕРАТИВНАТА ТЪРГОВСКА ПЕЧАЛБА (ОТП)

 

 

 

 

Маржове на ОТП

Януари-декември 2015

Продажби в млн. шв. франка

Януари-декември 2015

Органичен ръст (%)

Януари-декември 2015 (%)

Промяна спрямо Януари-декември 2014 (*)

По оперативни звена

Храни и напитки

Зона Америка

25’844

+5.5

19.4

+80 bps

· Зона Европа

16’403

+3.7

15.7

+50 bps

· Зона Азия, Океания и Африка

14’338

+0.5

18.4

-80 bps

 Nestle Waters

7’625

+6.7

10.8

+110 bps

 Nestle Nutrition

10’461

+3.1

22.6

+110 bps

 Други

14’114

+5.3

15.7

-330 bps

Общо за Групата

88’785

+4.2

15.1

-20 bps

По продуктови категории

Напитки

19’245

+5.4

21.3

-180 bps

Вода

7’112

+7.0

11.2

+90 bps

Млечни продукти и сладолед

14’637

+1.7

16.9

+180 bps

Nutrition & HealthCare

14’854

+4.4

19.6

-190 bps

Кулинарни продукти

12’579

+0.1

13.7

+40 bps

Шоколадови продукти

8’870

+6.2

14.0

+20 bps

Храни за домашни любимци

11’488

+5.9

20.8

+100 bps

Общо за Групата

88’785

+4.2

15.1

-20 bps

             

 

(*) Резултатите за 2014 г. са преизчислени след прехвърлянето на следните бизнеси, считано от 1 януари, 2015 г.:

 • Магреб, Близкия изток, Северна Източна Африка, Турция и Израел в Зона Азия, Океания и Африка към Зона Европа;

 • Бизнесът с млека за деца в географските Зони към Nestlé Nutrition;

 • Bubchen в Nestlé Nutrition към Други дейности.

а) Преименувано след гореспоменатата реорганизация.