Sort by
Sort by

Nestlé отчита годишните резултати за 2017 година

Назад

  • Органичен ръст от 2,4%, с 1,6% от ръст в обем и ръст в цени от 0,8%.
  • Продажбите са се увеличили с 0,4% до 89,8 милиарда швейцарски франка (2016 г.: 89,5 милиарда швейцарски франка). Продажбата на активи са оказали негативно въздействие от 1.9% (основно поради създаването на съвместното предприятие с Froneri).
  • Маржът на оперативната търговска печалба е над очакванията, с 50 базисни точки във фиксирани валути и отчетено увеличение с 40 базисни точки до 16,4%.
  • Маржът на оперативната търговска печалба е намален с 60 базисни точки до 14.7%, в съответствие с очакванията ни от октомври 2017 г. Това включва увеличение с 900 милиона швейцарски франка за преструктурирането и свързаните с него разходи, до 1,5 милиарда швейцарски франка. Увеличение на дохода на акция с 4,7% във фиксирана валута и с 4,6% до 3,55 швейцарски франка.
  • Предложеният дивидент се увеличава с 5 швейцарски цента (2,2%) и достигна до 2,35 швейцарски франка на акция. Nestlé оповестява решенията на Борда на директорите относно бизнеса „Gerber Life Insurance“ и инвестицията в L'Oréal.
  • Прогноза за 2018: органичен ръст между 2% и 4%; увеличение на оперативната търговска печалба на маржа в съответствие с целта за 2020 г. Разходите за преструктуриране се очаква да възлязат на около 700 милиона швейцарски франка. Очаква се увеличение на дохода на акциите във фиксирана валута, както и на капиталовата ефективност.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Nestlé “Органичният ръст през 2017 г. беше в зададените рамки, но по-нисък от нашите очаквания, поради слабото развитие на продажбите в края на годината. Ръстът на продажбите в Европа и Азия беше добър, докато Северна Америка и Бразилия продължиха да срещат предизвикателна среда. Нашите инициативи за намаляване на разходите доведоха до подобрение на маржовете в сравнение с очакванията за 2017 г., въпреки значителното увеличение на цените на суровините.

През последните месеци завършихме първоначалните промени по нашето портфолио с много благоприятни резултати. Ние ще продължим този подход за управление на портфолиото, в пълно съответствие с нашата стратегия. Що се отнася до основното ни портфолио, ускоряването на ръста чрез иновации и обновяване на продуктите е на първо място.

Основният органичен ръст се очаква да се подобри през 2018 г. и сме на път да постигнем целта си за повишаване на маржа до 2020 година.”

Прогноза:

През 2018 г. очакваме органичният ръст да е между 2% и 4% и повишението на маржа на оперативната търговска печалба да е в съответствие с нашата цел за 2020 г. Разходите за преструктуриране се очаква да възлязат на около 700 милиона швейцарски франка. Очаква се увеличение на дохода на акциите във фиксирана валута, както и на капиталовата ефективност.

Анекс:

Данните за 2016 г. бяха преизчислени вследствие на смяната на структурата на бизнеса, в сила от 1 януари 2017 г., за Nestlé Professional от глобално управляван към регионално управляван бизнес. Годишен преглед на продажбите и търговска оперативна печалба по оперативни звена.

  Общо Групи Зона Северна и Южна Америка Зона Европа Зона Азия, Океания и Африка Nestlé Waters Nestlé Nutrition Други
Продажби 2017 (млн. швейцарски франка) 89’791 28’479 16’535 16’224 7’955 10’361 10’237
Продажби 2016 (млн. швейцарски франка) 89’469 28’130 17’428 15’904 7’926 10’326 9’755
Ръст в обем 1.6% 0.2% 1.7% 2.9% 1.8% 0.9% 4.5%
Ръст в цени 0.8% 0.7% 0.6% 1.8% 0.3% 0.2% 0.3%
Органичен ръст 2.4% 0.9% 2.3% 4.7% 2.1% 1.1% 4.8%
Нет Сливания и Придобивания -1.9% -0.5% -8.0% -0.4% -0.5% -0.4% -0.8%
Разлика от валутни курсове -0.1% 0.8% 0.6% -2.3% -1.4% -0.2% 1.0%
Отчетен ръст на продажби 0.4% 1.2% -5.1% 2.0% 0.2% 0.5% 5.0%
2017 Търговска оперативна печалба (млн. швейцарски франка) 14’729 5’791 2’990 3’265 1’012 2’384 1’625
2016 Търговска оперативна печалба (млн. швейцарски франка) 14’307 5’537 3’020 3’171 990 2’389 1’503
2017 Марж на търговска оперативна печалба 16.4% 20.3% 18.1% 20.1% 12.7% 23.0% 15.9%
2016 Марж на търговска оперативна печалба 16.0% 19.7% 17.3% 19.9% 12.5% 23.1% 15.4%

 

  Общо за групата Напитки Вода Млечни продукти & сладолед Хранене и здравна наука Кулинарни продукти Шоколадови продукти Храна за домашни любимци
Продажби 2017 (млн. швейцарски франка) 89’791 20’408 7’455 13’447 15’257 11’957 8’805 12’462
Продажби 2016 (млн. швейцарски франка) 89’469 19’792 7’414 14’331 15’038 12’148 8’679 12’067
Ръст в обем 1.6% 2.1% 2.1% 0.4% 1.9% 1.0% 1.4% 2.5%
Ръст в цени 0.8% 1.5% 0.3% 1.6% 0.2% 1.2% -1.1% 0.5%
Органичен ръст 2.4% 3.6% 2.4% 2.0% 2.1% 2.2% 0.3% 3.0%
2017 Търговска оперативна печалба (млн. швейцарски франка) 14’729 4’461 968 2’509 2’961 2’103 1’387 2’678
2016 Търговска оперативна печалба (млн. швейцарски франка) 14’307 4’270 950 2’759 2’900 1’940 1’237 2’554
2017 Марж на търговска оперативна печалба 16.4% 21.9% 13.0% 18.7% 19.4% 17.6% 15.8% 21.5%
2016 Марж на търговска оперативна печалба 16.0% 21.6% 12.8% 19.3% 19.3% 16.0% 14.3% 21.2%