Sort by
Sort by

ПРАВИЛА НА AКТИВАЦИЯТА „Сандвич с MAGGI®  Майонеза “

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128,

със съдействието на 

„Смартс“ ООД, ЕИК 200087142, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Васил Левски 138

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВАЦИЯТА

(1) Активацията Сандвич с MAGG Майонезасе провежда под формата на 5 (пет) игри, провеждани във Facebook профила на Нестле за MAGGI® (https://www.facebook.com/MaggiBulgaria) в 5 последователни седмици:

Игра 1 (едно) започва на 15.09.2022 г. в 10:00 часа и завършва на 21.09.2022 г. в 23:59 часа,

Игра 2 (две) започва на 22.09.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 28.09.2022 г. в 23:59 часа,

Игра 3 (три) започва на 29.09.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 05.10.2022 г. в 23:59 часа,

Игра 4 (четири) започва на 06.10.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 12.10.2022 г. в 23:59 часа,

Игра 5 (пет) започва на 13.10.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 19.10.2022 г. в 23:59 часа

Всички игри са част от една активация, по-нататък упоменати като „Активацията“.

(2) Отделна Игра или цялата Активация може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора по всяко време. Организаторът се задължава да обяви това по подходящ начин на https://www.facebook.com/MaggiBulgaria

(3) Правилата на Активацията са публикувани/обявени  на https://www.nestle.bg/  и на https://www.nestle.bg/maggisandwich

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА

Участието в Игрите от Активацията не е обвързано с покупка.

4. УЧАСТНИЦИ В АКТИВАЦИЯТА

В Активацията могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите в „Нестле България“ АД и служители на партньорите, участващи в организирането на Активацията – агенция „СМАРТС“ ООД, ЕИК: 200087142 седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Васил Левски 138.

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Активацията ще бъдат раздадени следните награди:

Общо 250 (словом: двеста и петдесет) комплекта, всеки комплект съдържащ  - MAGGI® Сос с майонеза за бургери 220g, MAGGI® Сос Тартар 220g и MAGGI® Сос с Чесън 220g.

Всяка седмица за всяка игра от Активацията (т.2(1) ще бъдат раздавани по 50 (словом: петдесет)комплекта сосове MAGGI®  .

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Активация.

(4) Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България, като доставката се извършва от куриерска фирма „Тип-Топ Куриер“

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА

(1) За да участват в Игра от Активацията потребителите трябва да споделят снимка и/или коментар под поста обявяващ конкретната седмична Игра.

(2) Потребители, които отговарят в коментар с нерелевантен отговор или такъв, който няма общо в условието на публикацията, не участват в тегленето на печеливши.

(3) Игрите от Активацията не са обвързани с покупка.

(4) Всеки един участник има право да участва във всяка от седмичните Игри, част от Активацията, с колкото коментара прецени, като същите не трябва да противоречат на условията на Активацията и на законодателството на Република България.

(5) Всеки участник има право да получи само една награда от една седмична Игра независимо от броя участия (коментари и/или снимки) в тази Игра.

(6) Участниците имат право да участват във всички седмични Игри от Активацията и могат да спечелят само по една награда във всяка  от петте Игри

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) За първата игра от Активацията (от 15.09.2022 г. 10:00 часа до 21.09.2022 г. 23:59 часа) ще бъде извършено тегленe на 23.09.2022 г. Обявяването на 50-та спечелили се извършва в срок от 3 работни дни – до 27.09.2022 г.

(2) За втората игра игра от Активацията (от 22.09.2022 г. в 00:00 часа до 28.09.2022 г. в 23:59 часа) ще бъде извършенo тегленe на 29.09.2022 г. Обявяването на 50-та победители се извършва в срок от 3 работни дни – до 04.10.2022 г.

(3) За третата игра от Активацията (от 29.09.2022 г. в 00:00 часа до 05.10.2022 г. в 23:59 часа) ще бъде извършенo тегленe на 06.10.2022 г. Обявяването на 50-та победители се извършва в срок от 3 работни дни – до 11.10.2022 г.

(4) За четвъртата игра от Активацията (от 06.10.2022 г. в 00:00 часа до 12.10.2022 г. в 23:59 часа) ще бъде извършенo тегленe на 13.10.2022 г. Обявяването на 50-та победители се извършва в срок от 3 работни дни – до 18.10.2022 г.

(5) За петата игра от Активацията (от 13.10.2022 г. в 00:00 часа до 19.10.2022 г. в 23:59 часа) ще бъде извършенo тегленe на 20.10.2022 г. Обявяването на 50-та победители се извършва в срок от 3 работни дни – до 25.10.2022 г.

(6) Процедурата по тегленето се извършва чрез специализиран софтуер на случаен принцип. Следва етап на валидиране на тяхното участие, според правилата на Активацията.

(7) На упоменатите дати за теглене и обявяване ще се изтеглят на случаен принцип по 50 /словом:петдесет/ печеливши, които ще получат по 1 /един/ комплект, съдържащ  - MAGGI® Сос с майонеза за бургери 220g, MAGGI® Сос Тартар 220g и MAGGI® Сос с Чесън 220g.

(8) Печелившите ще бъдат обявени в коментар под всяка публикация във Facebook профила на MAGGI® (https://www.facebook.com/MaggiBulgaria)

(9) Всеки от спечелилите трябва да се свърже с Организатора, посредством Facebook съобщение.

(10) Представител на Организатора или негов партньор ще поиска от спечелилите участници телефон, адрес и имена във връзка с осъществяването на доставката на наградата.

(11) За всяка от петте Игри на Активацията ще бъдат изтеглени по 5 /СЛОВОМ: петима/ резервни участника, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите.

(12) В случай че спечелил участник не се свърже и не предостави необходимите данни (имена, адрес за доставка и телефона) на Организатора до 10 /словом: десет/ дни от публикуването на печелившите, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва. С резервата ще бъде осъществена връзка чрез лично съобщение.

(13) За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи лична карта на куриера, за да удостовери самоличността си, при доставка;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

(1) Организаторът не носи отговорност:

а)  за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина;

б) за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен физически адрес или телефон за връзка от участника;

(в) ако печелившият участник пропусне крайния срок, посочен в Раздел 7, т. 12;

(г) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност;

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „Нестле България“ АД, агенции, разработващи и администриращи корпоративния сайт на Организатораи профилите му в социалните мрежи„Смартс“ ООД, „Тип-Топ Куриер“  , предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят личните данни на участниците в Игрите от Активацията, в съответствие с действащото законодателство и вътрешните си политики.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Активация.

(4) Включвайки се в Игра от Активацията, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД,  и агенция „СМАРТС ООД личните си данни (име, електронна поща (имейл),  телефон, точен адрес, с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл/телефон за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Активацията във връзка с нея.

(6) Всеки участник има право да поиска неговите/нейните лични данни, да бъдат  коригирани, актуализирани или заличени, като лично заяви желанието си на e-mail:[email protected] , както и чрез писмо, изпратено на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

(7) Този, който е поискал заличаване на своите данни и те са били заличени, автоматично прекратява участието си в Активацията и няма да бъде включен в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

(8) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на Активацията, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на Активацията. 

(9) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Активацията, като обяви това по подходящ начин във Facebook страницата на MAGGI® (https://www.facebook.com/MaggiBulgaria), в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Активацията, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Активацията, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) Описаната по-горе активация по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

(4) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(5) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(6) Информация за Активацията може да бъде получена чрез лично съобщение отправено към MAGGI® чрез Facebook страницата https://www.facebook.com/MaggiBulgaria.

С включването си в Активацията, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.