Sort by
Sort by

MAGGI® Barbecue promo

ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА MAGGI®

MAGGI® Barbecue promo

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на агенция „Парида“ ЕООД, ЕИК: 175314521, със седалище и адрес на управление:  гр. София,  п.к. 1574,  ул. „Гео Милев“ 158 („Агенцията“).

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта на MAGGI® „MAGGI® Barbecue promoстартира от 00:00 часа на 01.06.2023 г. и завършва в 23:59 часа на 30.06.2023 г., по-нататък упомената като „Играта“.

Участниците могат да приложат фискални бонове на закупени участващи продукти (т. 3) само в периода на Играта.

 (2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин.

(3) Играта се провежда на национално ниво във всички търговски вериги на територията на Република България.

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта участват всички продукти под марката MAGGI®, предлагани на територията на България       

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД.

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 30 (тридесет) раници за пикник за двама, и 20 (двадесет) барбекю сета.

 (2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(4) Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи по свой избор от участващите продукти MAGGI®  на стойност минимум 3 (три) лева с ДДС в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в само в  периода на Играта, посочен в т.2 (1).

(2) Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефон и номер на фискален бон/ове или фактура/и снимка на фискалния бон/ове или фактура/и) на („Сайта на Играта“) и приема правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

(3) С един и същ фискален бон може да се участва еднократно само в една Игра с продукти MAGGI®, организирана в периода 01.06.2023 г. - 30.06.2023 г.

Приложете фискалния бон със закупените продукти.

(4) След това участникът въвежда номера на фискалния/те бон/ове или фактура/и от закупените продукти, участващи в Играта, като задължително прикрепя снимка на фискалният/те бон/ове или фактура/и. Снимките на фискалния/те бон/ове или фактура/и трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалният/те бон/ове или фактура/и трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима и/или фискалния бон не е заснет в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност от 3 лева, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове или фактура/и могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(5) Един потребител може да участва с един фискален бон/ фактура само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/ фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове/ фактури.

(6) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/фактури, с които е участвал, 60 (шестдесет) дни след края на Играта.  

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След приключване на Играта (23.59 ч. на 30.06.2023 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

(2) Ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) печеливши и 10 (десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

(3) Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  14.07.2023 г. на Сайта на играта 

(4) Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

(5) Наградите се предоставят от Организатора чрез куриер „Еконт Експрес“ на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта. За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

(6) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и имейл адрес и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(7)  За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон/фактура, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

 (1) Организаторът не носи отговорност:

а)   за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина;

б)   за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен  адрес или телефон за връзка от участника;

(в)  ако печелившият участник  пропусне крайния срок, посочен в Раздел 7, т. 6;

(г)    в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност;

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

1О. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „Нестле България“ АД и негови партньори, разработващи и администриращи корпоративния сайт на Организатора, „Еконт експрес“ АД предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят личните данни на участниците в Играта, в съответствие с действащото законодателство и вътрешните си политики.

(2) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(3) Включвайки се в Играта на Сайта, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори („Еконт експрес“ АД) личните си данни (име, електронна поща (имейл),  телефон, точен адрес) с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(4) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(5) Спечелилите награди участници се съгласяват, че номерът на фискалния бон и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на Сайта на Играта.

(6)  Всеки участник има право по всяко време да поиска коригиране или актуализиране негови/нейните лични данни, като се свърже с Организатора на имейл адрес [email protected]  или на телефон 0800 1 6666 (безплатен от цялата страна) всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

(7) Този, който е поискал заличаване и неговите данни са били заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

(8) В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.

(9) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта. 

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

 (2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила, или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected].

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

ПЕЧЕЛИВШИ

Барбекю сет печелят:

1. 088764*** (261515)
2. 088722*** (88841)
3. 087817*** (5650040203)
4. 089825*** (468593)
5. 089677*** (47296)
6. 087764*** (722)
7. 089563*** (222113)
8. 088337*** (121211)
9. 088595*** (3548)
10. 088217*** (16258320679)
11. 088484*** (67040)
12. 087893*** (439989)
13. 088974*** (519701)
14. 088908*** (49446)
15. 088814*** (42095)
16. 088536*** (18780265)
17. 087671*** (49173)
18. 088956*** (135600)
19. 088747*** (130138)
20. 089388*** (341615)

 

Пикник чанта печелят:

1. 087639*** (3904510330)
2. 088541*** (7278060239)
3. 088909*** (526886)
4. 089402*** (567672)
5. 088684*** (883762)
6. 088640*** (439239)
7. 088545*** (5008280200)
8. 088657*** (8972)
9. 088892*** (50724)
10. 089884*** (467550)
11. 089927*** (529541)
12. 088687*** (7787)
13. 087813*** (336139)
14. 089547*** (48845)
15. 088492*** (1152776)
16. 089995*** (337441)
17. 089904*** (6763)
18. 089842*** (1670630281)
19. 087926*** (6234)
20. 088476*** (2136940127)
21. 088212*** (556917)
22. 087617*** (402233)
23. 087931*** (2397090105)
24. 088408*** (402041)
25. 089547*** (5517880540)
26. 089750*** (6420)
27. 087700*** (4369120080)
28. 087900*** (358190)
29. 089 508 *** (130139)
30. 089453 *** (351516)