Sort by
Sort by

MAGGI национална консуматорска игра

ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА MAGGI®

MAGGI национална консуматорска игра

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на агенция „Парида“ ЕООД, ЕИК: 175314521, със седалище и адрес на управление:  гр. София,  п.к. 1574,  ул. „Гео Милев“ 158 („Агенцията“).

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта на MAGGI® MAGGI национална консуматорска игра - Готви с любов и играй за почивка

стартира от 00:00 часа на 01.02.2024 г. и завършва в 23:59 часа на 29.02.2024 г., по-нататък упомената като „Играта“.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на: www.nestle.bg/bg/MAGGI_SPA

(3) Играта се провежда на национално ниво във всички търговски вериги на територията на Република България, предлагащи продуктите за участие.

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта участват всички продукти под марката MAGGI®, предлагани на територията на България.

           

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АДи служители на агенция „Парида“ЕООД.

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо:

- 5 броя ваучери за спа почивка в хотел Белчински извор за двама (един ваучер е на стойност 500лв, който важи за две нощувки със закуска, без дните петък-събота, като печелившият има право да доплати различни дни или допълнителни нощувки и хранения, и специфични спа процедури/зони, не влизащи в стандартния пакет нощувка със закуска в двойна стая)

 (2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(4) Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи продукти под марката MAGGI® в т.3, на стойност минимум 5лв.(пет лева) в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена  само в периода на Играта, посочен в т. 2 (1).

(2) Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефонен номер и номер на фискален/и бон/ове или фактура/и, или фактура/и за закупените продукти, участващи в Игратана интернет адрес www.nestle.bg/bg/MAGGI_SPA(„Сайта на Играта“), за да се регистрира за Играта. С регистрацията, участникът приема правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

(3) С един и същ фискален бон може да се участва еднократно, само в една Игра с продукти MAGGI®, организирана в периода 01.02.2024 г. - 29.02.2024 г.

Фискалният/те бон/ове или фактура/и могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

В случай на евентуален проблем, в момента на регистрацията на сайта, моля да пишете на [email protected] , както и на телефон 0886620434 където екип на нашия партньор “Парида“ ще съдейства  с директна регистрация на сайта www.nestle.bg.:

(5) Един участник може да участва с един фискален бон/ фактура само веднъж. Участникът има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/ фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове/ фактури.

(6) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/фактури, с които е участвал, 60 (шестдесет) дни след края на Играта.  

7. ПРОЦЕДУРА ПРИ ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След приключване на Играта (23.59ч. на 29.02.2024г.) ще бъде извършено теглене на печелившите чрез специализиран софтуер на случаен принцип и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

(2) Ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши и 3 (трима) резервни участници, в случай, че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Първо ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши за награда ваучер за спа почивка на стойност 500лв. (петстотин лева) всяка и 3 (трима) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от изтеглените петима печеливши.

(3) Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на 13.03.2024г. на сайта на играта www.nestle.bg/bg/MAGGI_SPA

(4) Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация. Спечелилите следва да предоставят чрез имейл ясно четима снимка на фискалния/ите бон/ове или фактура/и, от която снимка ясно се вижда номера на фискалния/ите бон/ове или фактурата/и След проверка на снимката, представител на Организатора и/или на Агенцията ще се свърже със спечелилите с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата.

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и имейл адрес и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(6)  За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон/фактура, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

 (1) Организаторът не носи отговорност:

а)   за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина;

б)   за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен  адрес или телефон за връзка от участника;

(в)  ако печелившият участник  пропусне крайния срок, посочен в Раздел 7, т. 6;

(г)  в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност;

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

9. УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НАГРАДИ НА СТОЙНОСТ НАД 100 (СТО) ЛЕВА.

(1) Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност равна  или надвишаваща 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

(2) В тази игра Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

(3) За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

(4) Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

(5) Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

(6) Този раздел от официалните правила на Играта е създаден в съответствие на данъчното законодателства в Република България, действащо към началото на тази Игра.

1О. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „Нестле България“ АД, негови партньори, разработващи и администриращи корпоративния сайт на Организатора, агенция „Парида“ ЕООД и „Еконт експрес“ АД, “Спиди“ АД предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят личните данни на участниците в Играта, в съответствие с действащото законодателство и вътрешните си политики.

(2) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(3) Включвайки се в Играта на Сайта, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори („Еконт експрес“ АД) личните си данни (име, електронна поща (имейл), телефон, точен адрес) с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(4) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(5) Спечелилите награди участници се съгласяват, че номерът на фискалния бон и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на Сайта на Играта.

(6)  Всеки участник има право по всяко време да поиска коригиране или актуализиране негови/нейните лични данни, като се свърже с Организатора на имейл адрес [email protected]  или на телефон 0800 1 6666 (безплатен от цялата страна) всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

(7) Този, който е поискал заличаване и неговите данни са били заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

(8) В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.

(9) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта.

(10) Участниците могат да разберат повече за начина, по който се обработват личните им данни и как се защитават, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните, достъпна на следния линк: https://www.nestle.bg/bg/info/general-data-policy-regulation.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

 (2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила, или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен съд в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.nestle.bg/bg/MAGGI_SPAИнформация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected].

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.