Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

„Зарадвай близките с нов уред вкъщи“

maggi hlebopekarna nagrada

Играта на MAGGI® „Зарадвай близките с нов уред вкъщи“ стартира от 00:00 часа на 29.10.2020 г. и завършва в 23:59 часа на 30.11.2020г., по-нататък упомената като „Играта“. Играта се провежда на национално ниво във всички търговски вериги на територията на Република България. В Играта участват всички продукти под марката MAGGI® предлагани на територията на България. За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 80 (осемдесет) Хлебопекарни Finlux-FBM-1580N. Един участник има право само на  една награда. Ще бъдат изтеглени 80 (осемдесет) печеливши и 20 (двадесет) резервни участници. Печелившите ще бъдат публикувани на 10.12.2020 г. Запазете фискалния бон. За повече информация вижте раздел Пълни равила на Играта. Виж пълните правила в раздел Пълни Правила на Играта.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА MAGGI®

„Зарадвай близките с нов уред вкъщи“

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128.

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта на MAGGI® „Зарадвай близките с нов уред вкъщи“ стартира от 00:00 часа на 29.10.2020 г. и завършва в 23:59 часа на 30.11.2020г., по-нататък упомената като „Играта“.

 (2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на: www.nestle.bg/MAGGI-hlebopekarna

(3) Играта се провежда на национално ниво във всички търговски вериги на територията на Република България.

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта участват всички продукти под марката MAGGI® предлагани на територията на България.  

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД.

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 80 (осемдесет) Хлебопекарни Finlux-FBM-1580N.

 (2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(4) Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете участващите в Играта продукти MAGGI® от търговската мрежа, на стойност минимум 3 (три) лева в един  фискален бон / фактура.

(1)Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи по свой избор от участващите продукти на стойност минимум 3 лв. (  три лева)  в един фискален бон  или фактура, ако в обекта, в който е направена покупката, не  се издават фискални бонове (наричани по-долу за краткост „фискален бон(ове)“). Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

(2)Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и номер и снимка на фискален бон/ове, или фактура/и на интернет адрес: www.nestle.bg/MAGGI-hlebopekarna („Сайта на Играта“).

(3)С един и същ фискален бон може да се участва само в една Игра с продукти MAGGI , организирана в периода.

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

(4) След това участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове, могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(5) Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на качените  фискални бонове.

(6) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След приключване на Играта (23.59 ч. на 30.11.2020 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

(2) Ще бъдат изтеглени 80 (осемдесет) печеливши и 20 (двадесет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

(3) Печелившите ще бъдат публикувани на 10.12.2020 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/MAGGI-hlebopekarna

(4) Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.nestle.bg/MAGGI-hlebopekarna

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

 (1) Организаторът не носи отговорност:

а)   за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина;

б)  за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен  адрес или телефон за връзка от участника;

 (в)  ако печелившият участник  пропусне крайния срок, посочен в Раздел 7, т. 5;

(г) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност;

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „Нестле България“ АД, разработващи и администриращи корпоративния сайт на Организатора, „Тип Топ Куриер“ АД предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят личните данни на участниците в Играта, в съответствие с действащото законодателство и вътрешните си политики.

(2) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(3) Включвайки се в Играта на Сайта, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД, Организатора, Тип Топ Куриер“ АД личните си данни (име, електронна поща (имейл),  телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(4) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(5) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена и номера на фискални бонове ще бъдат публикувани на Сайта на Играта.

(6) Всеки участник има право на достъп до собствените си лични данни, по всяко време да коригира или актуализира негови/нейните лични данни.

(7) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта. 

(8) Този, който е заличил профила си, автоматично прекратява участието си в Играта   и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

(9) В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.

(10) Упражняването на посочените в този Раздел права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно на тел. 0800 16666 (безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа) или на e-mail: [email protected] Можете също да ни пишете на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

 (11) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

 (2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.nestle.bg/MAGGI-hlebopekarna. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected]

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

1. Мария Тенева (5648)
2. Иванка Йовчева (100244)
3. Мариана Георгиева (3205)
4. ЦВЕТОСЛАВ Петров (1208454106)
5. Биляна Цветанова (743)
6. Адриана Чемелярова (5842)
7. Петър Цонев (2209620079)
8. Добромира Гиргинова-Желязкова (5486)
9. Маргарит Янакиев (139896)
10. Мая Николова (1491990210)
11. Надя Николаева (5658)
12. Антоанета Стоева (164498)
13. Камелия Емилова (1095450130)
14. Кристиян Борисов (5363)
15. Деница Иванова (1107237257)
16. Захарина Богутева (123884)
17. Мирослав Димитров (1601261654)
18. Милена Джорджанова (105313)
19. Борка Атанасова (218292)
20. Дурхан Хасан (243413)
21. Лилия Виткова (3810021)
22. Милена Дякова (78793)
23. Величка Гелемерова (2070)
24. Наталия Димова (143056)
25. Красимир Кунев (1103588292)
26. Петя Звезданова (23651)
27. Антоанета Калчева (319245)
28. Петя Катилова (2143280308)
29. Диана Донева (3153)
30. Вяра Дишкова (1058680175)
31. Силвия Петкова (488970170)
32. Диана Илиева (1913800243)
33. Павлина Радева (105098)
34. Мериан Гърков (176645)
35. Пенка Бътовска (43320)
36. Лили Стойкова (313462)
37. Тодор Аврамов (2603)
38. Виолета Павлова (265593)
39. Магдалена  Илиева (121045)
40. Красимир Генков (89023)
41. Павел Йорданов (141006)
42. Антоанета Георгиева (239025)
43. Станислав Великов (87428)
44. Григорий Чемеляров (241890)
45. Веселина Василева (4426)
46. Иванка Динчева (134050)
47. Тодор Атанасов (81478)
48. ГЕОРГИ СТАНКОВ (81006)
49. Мийрем Джелил (348392)
50. Виолета Ваклинова (2029180192)
51. Кристина Иванова (186450034)
52. Василка Иванова (226339)
53. Цветелина Кирякова (118086)
54. Катя Петрова (4186)
55. Тихомир Вълчев (373)
56. Габриела Неделкова (376)
57. Мария Хаджийска (236596)
58. Йовка Димитрова (87508)
59. Иванка Йорданова (123872)
60. Костадинка Телкийска (2482440171)
61. Николай Генчев (333974)
62. Дирухи Митева (87636)
63. Вера Асенова (8460)
64. Галина Димитрова (68518)
65. Теодор Пешев (1014550460)
66. Кристина Омайникова (133145)
67. Виолета Саматова (1401239916)
68. Енчо Енчев (1108381641)
69. Наталия Георгиева (1049)
70. Дуйгу Ахмед (44335723)
71. Боряна Илиева (154903)
72. Димитър Шопски  (142117)
73. Николета Томова (103919)
74. Мариела  Стоянова (883622)
75. Ваня Михова (46842)
76. Юмюгюл Реджеб (236346)
77. Гергана Христова (212577)
78. Албена Игнатова (2205340031)
79. Александър Костадинов (92064)
80. Пламена Илиева (87405)