Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

„Бъди зверски стилен” Купи продукти LION® и можеш да спечелиш ваучер за онлайн покупка във Fashion Days !

бъди зверски стилен игра

ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА LION® И FASHION DAYS

„Бъди зверски стилен”

Купи продукти LION® и можеш да спечелиш ваучер за онлайн покупка във Fashion Days!

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128.

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта на LION® " Бъди зверски стилен " по-нататък упомената като „Играта, стартира  на от 0.00 часа на 01 октомври 2020 г. и приключва в 23.59 часа на 31 октомври 2020г.. Участниците могат да качват фискални бонове на закупени продукти (т.3) само в периода на Играта ..

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/lion-promo.

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За участие в Играта е необходима покупка  от шоколадови десерти с марка LION® и LION® Pop Choc или LION2GO®.

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД и служители на Fashion Days.

Наградите ще бъдат доставени чрез имейл.

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо 50 (петдесет) броя ваучери  (наричани още  промо кодове), всеки от които на стойност 50 лв. (петдесет лева),  при поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните към датата на използване на ваучера / кода продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg или от мобилното приложение на Fashion Days.

 (2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете десерти LION® и/или LION® PopChoc и/или LION2GO® от магазин на стойност минимум 2 (два) лева в един фискален бон.

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, закупува горепосочените продукти-десерти с марка LION® и/или LION® PopChoc и/или LION2GO® на стойност минимум 2 (два) лева в един фискален бон или фактура, при покупка от магазини „Метро Кеш енд Кери България“. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

Регистрирайте се на www.nestle.bg/lion-promo.

(2) Потребителят сe регистрира на интернет адрес: www.nestle.bg/lion-promo.(„Сайта на Играта“). За да се регистрира, потребителят попълва име и фамилия и електронен адрес (e-mail).

Регистрирайте фискалния/те бон/ове или фактура със закупените продукти.

(3) След това участникът регистрира фискалния/те бон/ове или фактура от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове или фактура, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове или фактура, при покупка от магазини „Метро Кеш енд Кери България“. Снимките на фискалния/те бон/ове или фактури трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове или фактури трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове или фактури могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(4)Един потребител може да участва с един фискален бон или фактура само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове или фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове или фактури.

(5) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове или фактури, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Запознайте се с правилата на играта, декларирайте, че имате навършени 18 години и се информирайте как обработваме вашите лични данни спрямо Политиката за поверителност на данните.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След приключване на Играта (23.59 ч. на 31.10.2020 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

(2) Печелившите ще бъдат публикувани на 09.11.2020 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/lion-promo.

(3) Ще бъдат изтеглени 50 (словом: петдесет) печеливши и 10 (словом: десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите или в случай, че бъде изтеглен печеливш, който по една или друга причина не отговаря на условията на настоящите правила.

 (4) Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.nestle.bg/lion-promo.

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да предостави наградата на резервен участник.

8. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ОТСТЪПКА:

(1) Ваучерът се предоставя от „Нестле България“ и се използва за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните към датата на поръчката продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg или от мобилното приложение на Fashion Days;

 (2) Ваучерът е валиден от 01.12.2020 до 31.01.2021, като след изтичане на този срок кодът за отстъпка се анулира и губи, без печелившият да има право на други претенции;

(3) Ваучерът  е на стойност 50 лв. (петдесет лева).

(4) Ваучерът не може да бъде комбиниран с други ваучери и/или кодове за отстъпка, получени в резултат на кампании на Фешън дейс.

(5) В случай, че поръчката, към която печелившият в Играта приложи ваучера за отстъпка, е на стойност, по-ниска от стойността на ваучера за отстъпка, то той губи разликата. В случай, че стойността на поръчката, към която победителят приложи ваучера за отстъпка, е по-висока от неговата стойност, то той следва да доплати разликата.

(6) За избягване на съмнение, стойността на спечелената награда може да се използва за закупуване на продукти, предлагани на fashiondays.bg, по начина, описан в настоящите условия, но не и за намаляване или приспадане на дължими такси за доставка и др. подобни, както същите са приложими съгласно Общите условия на fashiondays.bg: https://www.fashiondays.bg/page/terms/.

(7) При използването на  ваучера за остъпка, потребителят ще сключи договор за покупко-продажба с електронния магазин Фешън дейс (ФД) и условията на този договор се определят от общите условия на сайта fashiondays.bg, включително и условията за доставка и връщане на продута са обявени в сайта, а те може да са свързани с такса.

(8) Във всеки един момент от валидността на ваучера, участникът може да използва ваучера в онлайн платформите за пазаруване на “Fashion Days”, https://www.fashiondays.bg/ чрез въвеждането на номера/кода на ваучера в полето за въвеждане на кодове на ваучери при осъществяване на поръчка на този сайт, а именно, в секцията: ‚Добави ваучер“ и прозореца за попълване: „Имате ли промо код“, които се визуализират по време на процеца на осъществяване на поръчка на сайта https://www.fashiondays.bg/ преди „Потвърждение за плащане“. Всеки ваучер е възможно да бъде използван само еднократно, тоест участникът спечелил ваучер трябва да го използва наведнъж и изцяло.

(9) Ваучерите се предоставят от името и за сметка на Организатора и Организаторът е единствено отговорен за тяхното предоставяне на спечелилите участници

(10) Ваучерът за отстъпка от 50 лв. при покупка от fashiondays.bg може да се използва само веднъж за една поръчка от Fashion Days до  31.01.2021.В случай, че правото на отказ от договора, сключен от разстояние бъде упражнено по отношение на купените с промо кода продукти, то Fashion Days  ще генерира нов код, чийто срок на валидност  няма да бъде удължаван. За избягване на всякакво съмнение нов код за отстъпка, заместващ първоначално издадения, ще може да се ползва в рамките на срока на валидност на първоначално получения от спечелилия участник и съгласно условията на настоящите правила. В случай, че първоначалната покупка е на по-голяма стойност от стойността на продуктите, по отношение, на които се упражнява правото на отказ, новият  код ще е на стойността на върнатите продукти. За да получи съответен нов код за отстъпка, Участникът следва да се свърже с Fashion Days  чрез имейл на [email protected]

(11) Печелившият няма право да иска стойността на ваучера за отстъпка или част от нея да му бъде изплатен в брой и/или разменян и/или заменян с паричната му равностойност.

(12) В случай на невъзможност или трудност  ваучерът за отстъпка от 50 лв. да бъде приложен към дадена поръчка във fashiondays.bg, печелившият следва да се свърже с електронния магазин fashiondays.bg по един от начините, посочени за контакт в него.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

 (1) Организаторът не носи отговорност:

      а)   за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина;

      б)  за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен имейл адрес или телефон за връзка от участника;

(в)  ако печелившият участник  пропусне крайния срок, посочен в Раздел 8 т. 2, в който кодът за отстъпка е валиден;

(г)  за технически затруднения в процеса на регистрация кода за отстъпка при поръчване на продукти от  наличните такива към датата на поръчката в онлайн магазина на Fashion Days ;

 (д) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност;

 (2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „Нестле България“ АД – Организатор обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(4) Регистрирайки се на Сайта на Играта, всеки потребител дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори личните си данни (име и фамилия, електронна поща (имейл) и телефон, а печелившите споделят е-мейл и при тяхна преценка телефон за връзка с цел участие в тази Игра, установяване на контакт със печелившите и изпращане на наградите.

(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(6) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена и номера на фискални бонове ще бъдат публикувани на Сайта на Играта .

 (7) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 месеца след края на играта, освен при наличние на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 години след края на играта.  

 (8) Организаторът обработва личните данни на участниците за срока, необходим за идентифициране на участниците, установяване на контакт с печелившите, доставка, чрез имейл, на наградите и отговаряне на въпроси и сигнали от участниците.

(9) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

 (2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.nestle.bg/lion-promo. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected]

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

1. Милена Симеонова (133542)
2. Лидия Николова (4863)
3. Цветелина Кирякова (106866)
4. Борислав Борисов (229616)
5. Камелия Емилова (229610)
6. Полина Панайотова (2325470738)
7. Лилия Виткова (1806630172)
8. Мария Иванова (230142)
9. Мариана Николова (128164)
10. Надка Сиракова (112097)
11. Румян Рачков (114016)
12. Дария Кирова (123180)
13. Дамян Стойнов (612618)
14. Живка Тодорова (1298640212)
15. Юлия Николова (113074)
16. Елица Великова (166843)
17. Ани Чанева (851090023)
18. Снежанка Димчева (108459)
19. Кирил Георгиев (230720)
20. Никола Стоянов (230726)
21. Сияна Георгиева (230729)
22. Мария Христова (40141)
23. Габриела Илиева (143879)
24. Силвия Лилова (79463)
25. Недялка Генкова (109609)
26. Силвия Петкова (398860548)
27. Енес Хикмет (1310670165)
28. Ива Халачева (1099700225)
29. Петя Борисова (232791)
30. Кристиян Борисов (232793)
31. Николай Попов (232801)
32. Пенка Петрова (74259)
33. Лора Василева (139363)
34. ИВАЛИНА СТАНЧЕВА (2799179)
35. живка божилова (118567)
36. Мартин Михайлов (51011719)
37. Емил Сираков (195523)
38. Даниела Илиева (290751)
39. Йордан Кинов (219984)
40. Светла Кирова (4815)
41. Гинка Кирова (4804)
42. Илия Георгиев (226898)
43. Магдалена Илиева (117483)
44. Маргарита Генова (107144)
45. Цветан Трифонов (32292)
46. Венко Венев (31999)
47. Радослава Илиева (117681)
48. Ивайло Качев (608100240)
49. Ани Рогашка (27529)
50. Мартин Недев (283766)