Sort by
Sort by

Дай си фантастична почивка! Участвай за епично приключение и дневни Амазон награди.

Запознайте се с Пълните правила на Играта тук.

                              

                                                                                                                                                                        ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Дай си почивка и можеш да спечелиш епично приключение вдъхновено от Lord of the rings

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на агенция „Парида“ ЕООД, ЕИК: 175314521, със седалище и адрес на управление:  гр. София,  п.к. 1574 ул. „Гео Милев“,  158, („Агенцията“)

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта „Дай си почивка и можеш да спечелиш епично приключение вдъхновено от Lord of the rings

започва на 13.02.2023 г. в 0.00 часа и завършва на 26.03.2023 г. в 23.59 часа, по-нататък упомената като „Играта“.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/kitkatpromo

(3) Играта се провежда на територията на Република България.

3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички дееспособни физически лица,  с изключение на служителите на „Нестле България“ АД, както и  служители на агенция „Парида“ ЕООД .

(1) За срока на Играта, посочен в точка 2, ал. (1) по-горе, ще бъдат раздадени общо 91 (деведесет и  една) награди, както следва:

а) 1 (словом: едно)  пътешествие до Уелс за двама:

 • Включени самолетни билети
 • Кола под наем: За общо 4 дни, ще бъде взета/оставена на летището в Ливърпул/Манчестър
 • Настаняване: 3 нощувки в Поуис, Уелс
 • Обучения по стрелба с лък, включва професионален иструктор и екипировка: 1 час
 • Конна езда, включва професионален иструктор и екипировка: 1 час

б) 45 (словом: четиридесет и пет)  колонка Echo Dot (4th Gen)

в) 45 (словом: четиридесет и пет)  таблет Fire 7

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(4) Наградите по ал. 1, букви „б“ и „в“ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В зависимост от наградата, за която участва потребителя, Играта включва два механизма

А)Потребител, който желае да участва за наградата по точка 4(1) 1, буква „а“) - пътешествие до Уелс, следва да се регистрира на www.nestle.bg/kitkatpromo като отговори на въпроса: „Какво изрича Гандалф на моста в Мория?“

За участие за тази награда не се изисква покупка на продукти!

Б) 1.Потребител, който желае да участва за награда по точка 4. (1), букви „б“ и „в“ - колонка Echo Dot (4th Gen) и/или таблет Fire 7, следва да закупи по свой избор шоколадови продукти KITKAT® и/или KITKAT® POPS, KITKAT® MINI MIX, Lion®, Lion® 2Pack и Lion® Mini., за минимум 5 лева (словом: пет лева) и да регистрира касовия бон от покупката на www.nestle.bg/kitkatpromo.

Покупката трябва да е извършена само в  периода на Играта, посочен в т.2(1).

2.Потребителят следва да въведе име и фамилия, електронен адрес (e-mail), телефон, стойност на покупката и регистрира фискален бон/ове, като  приложи снимка на същия/те на интернет адрес: www.nestle.bg/kitkatpromo („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

3. Участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера и стойноста на покупката от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити или нечетими участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, по време на периода на Играта.

4. Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на една от дневните Амазон награди в периода на играта, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

5. Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Запознайте се с правилата на Играта, декларирайте, че имате навършени 18 години и се информирайте как обработваме вашите лични данни спрямо Политиката за поверителност на данните.

6. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

 1. Всеки ден в периода на Играта ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на 1 (словом: един) печеливш на колонка Echo Dot (4th Gen) и 1 (словом: един) печеливш на таблет Fire 7. Изключение прави само последния ден на играта (26.03), в който ще бъдат изтеглени 4 (четири) печеливши на колонка Echo Dot (4th Gen) и 4 (четири) печеливши на таблет Fire 7 Спечелилите награди  ще се публикуват с  печелившият(те)  номер(а) на фискалния(те) бон(ове) и телефонен номер без последните три цифри в рамките на следващия ден.
 1.  След приключване на Играта (23.59 ч. на 26.03.2023 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившия на  пътешествие до Уелс, заедно с 3 (словом: три ) резервни участници и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта, в присъствието на създадена за целта комисия от представители на Организатора/Агенцията

 1.  Спечелилият наградата по т. 2  ще бъде публикуван на сайта на играта www.nestle.bg/kitkatpromo със собствено име и фамилия и телефонен номер без последните три цифри.

 1.  Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.
 1. В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да предостави наградата на изтеглен като резерва участник.

 1. За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде  върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

7. УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НАГРАДИ  НА СТОЙНОСТ НАД 100 (СТО) ЛЕВА.

(1) Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

(2) В тази игра Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

(3) За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

(4) Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

(5) Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

(6) Тази точка от официалните правила на Играта е създадена в съответствие на данъчното законодателства в Република България, действащо към началото на тази Игра.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

(1) Организаторът не носи отговорност:

а)   за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина;

б)  за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен имейл адрес или телефон за връзка от участника;

в)  ако печелившият участник пропусне крайния срок, посочен в точка 7, ал.  6;

г) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност;

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „Нестле България“ АД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защитят личните данни на участниците в Играта, в съответствие с действащото законодателство и вътрешните си политики.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(4) Регистрирайки се на Сайта на Играта, като прилага снимка на фискалния бон, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД личните си данни (име, електронна поща, телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(6) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните телефонен номер без последните три цифри  и номера на фискални бонове, както и името на спечелилият голямата награда ще бъдат публикувани на Сайта на Играта.

(7) Всеки участник има право да поиска неговите/ нейните лични данни, да бъдат  коригирани , актуализирани или заличени, като лично заяви желанието си на e-mail: [email protected] , както и чрез писмо, изпратено на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

(8) Този, който е поискал заличаване и неговите данни са били заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

(9) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от  3 ( три) месеца след края на играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от  11 ( единадесет ) години след края на Играта за данъчни цели в съответствие с българското данъчно законодателство. 

(10).Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен съд в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.nestle.bg/kitkatpromo. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected]

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

 

Печеливши за 13.02.2023:

 • 0890399*** (460621) печели колонка Echo Dot
 • 0889249*** (342614) печели таблет Fire 7

Печеливши за 14.02.2023:

 • 0896610*** (20736) печели колонка Echo Dot
 • 0897817*** (322439) печели таблет Fire 7

Печеливши за 15.02.2023:

 • 0899765*** (2805) печели колонка Echo Dot
 • 0897469*** (113426) печели таблет Fire 7

Печеливши за 16.02.2023:

 • 0893363*** (3288000112) печели колонка Echo Dot
 • 0885236*** (323808) печели таблет Fire 7

Печеливши за 17.02.2023:

 • 0897645*** (5932690275) печели колонка Echo Dot
 • 0878533*** (461190) печели таблет Fire 7

Печеливши за 18.02.2023:

 • 0886993*** (580390130) печели колонка Echo Dot
 • 0886498*** (1440320063) печели таблет Fire 7

Печеливши за 19.02.2023:

 • 0898698*** (5968) печели колонка Echo Dot
 • 0885462*** (372935) печели таблет Fire 7

Печеливши за 20.02.2023:

 • 0883175*** (583930478) печели колонка Echo Dot
 • 0899014*** (568065) печели таблет Fire 7

Печеливши за 21.02.2023:

 • 0876122*** (580400131) печели колонка Echo Dot
 • 0885545*** (47285) печели таблет Fire 7

Печеливши за 22.02.2023:

 • 0896143*** (68640) печели колонка Echo Dot
 • 0886055*** (6154) печели таблет Fire 7

Печеливши за 23.02.2023:

 • 0896359*** (555060) печели колонка Echo Dot
 • 0899009*** (450894) печели таблет Fire 7

Печеливши за 24.02.2023:

 • 0885637*** (3321028) печели колонка Echo Dot
 • 0883337*** (200400077) печели таблет Fire 7

Печеливши за 25.02.2023:

 • 0898264*** (11607030653) печели колонка Echo Dot
 • 0894396*** (316840) печели таблет Fire 7

Печеливши за 26.02.2023:

 • 0882222*** (457120320) печели колонка Echo Dot
 • 0885275*** (464760258) печели таблет Fire 7

Печеливши за 27.02.2023:

 • 0899125*** (650192) печели колонка Echo Dot
 • 0888870*** (672993) печели таблет Fire 7

Печеливши за 28.02.2023:

 • 0888463*** (373303) печели колонка Echo Dot
 • 0887419*** (200064) печели таблет Fire 7

Печеливши за 01.03.2023:

 • 0884332*** (239443) печели колонка Echo Dot
 • 0898426*** (310027) печели таблет Fire 7

Печеливши за 02.03.2023:

 • 0893250*** (340339 печели колонка Echo Dot
 • 0883517*** (4870390179) печели таблет Fire 7

Печеливши за 03.03.2023:

 • 0886796*** (913223) печели колонка Echo Dot
 • 0895083*** (167313) печели таблет Fire 7

Печеливши за 04.03.2023:

 • 0885882*** (61922) печели колонка Echo Dot
 • 0885743*** (5896) печели таблет Fire 7

Печеливши за 05.03.2023:

 • 0898218*** (71780291) печели колонка Echo Dot
 • 0885705*** (11400457) печели таблет Fire 7

Печеливши за 06.03.2023:

 • 0878500*** (7497330811) печели колонка Echo Dot
 • 0885061*** (872823) печели таблет Fire 7

Печеливши за 07.03.2023:

 • 0887851*** (401864) печели колонка Echo Dot
 • 0897259*** (384104) печели таблет Fire 7

Печеливши за 08.03.2023:

 • 0896604*** (347830120) печели колонка Echo Dot
 • 0886444*** (112475) печели таблет Fire 7

Печеливши за 09.03.2023:

 • 0887211*** (6777) печели колонка Echo Dot
 • 0899283*** (2059680417) печели таблет Fire 7

Печеливши за 10.03.2023:

 • 0899850*** (414374) печели колонка Echo Dot
 • 0888822*** (46553) печели таблет Fire 7

Печеливши за 11.03.2023:

 • 0884343*** (158672) печели колонка Echo Dot
 • 0896536*** (2931290283) печели таблет Fire 7

Печеливши за 12.03.2023:

 • 0899999*** (6733) печели колонка Echo Dot
 • 0899492*** (141818) печели таблет Fire 7

Печеливши за 13.03.2023:

 • 0888414*** (83355) печели колонка Echo Dot
 • 0883361*** (445967) печели таблет Fire 7

Печеливши за 14.03.2023:

 • 0884401*** (262202) печели колонка Echo Dot
 • 0899507*** (3112450081) печели таблет Fire 7

Печеливши за 15.03.2023:

 • 0897698*** (24303) печели колонка Echo Dot
 • 0887591*** (156555) печели таблет Fire 7

Печеливши за 16.03.2023:

 • 0889288*** (492090) печели колонка Echo Dot
 • 0889287*** (422438) печели таблет Fire 7

Печеливши за 17.03.2023:

 • 0898658*** (339322) печели колонка Echo Dot
 • 0885866*** (4368900415) печели таблет Fire 7

Печеливши за 18.03.2023:

 • 0897585*** (2487370) печели колонка Echo Dot
 • 0888985*** (9012) печели таблет Fire 7

Печеливши за 19.03.2023:

 • 0883332*** (16014) печели колонка Echo Dot
 • 0879441*** (437706) печели таблет Fire 7

Печеливши за 20.03.2023:

 • 0878822*** (3995310216) печели колонка Echo Dot
 • 0878857*** (4018) печели таблет Fire 7

Печеливши за 21.03.2023:

 • 0879119*** (603341) печели колонка Echo Dot
 • 0878597*** (19966) печели таблет Fire 7

Печеливши за 22.03.2023:

 • 0897717*** (357134) печели колонка Echo Dot
 • 0894404*** (4904130258) печели таблет Fire 7

Печеливши за 23.03.2023:

 • 0888493*** (2838867) печели колонка Echo Dot
 • 0889521*** (410655) печели таблет Fire 7

Печеливши за 24.03.2023:

 • 0887585*** (573274) печели колонка Echo Dot
 • 0886859*** (2525549) печели таблет Fire 7

Печеливши за 25.03.2023:

 • 0893691*** (8722) печели колонка Echo Dot
 • 0888291*** (3137081) печели таблет Fire 7

Печеливши за 26.03.2023:

 • 0892469*** (479940178) печели колонка Echo Dot
 • 0886429*** (3344) печели таблет Fire 7

Пътешествие до Уелс за двама печели :

 • 0888884***