Sort by
Sort by

Veggie Plate предизвикателството

Nestle Правила за активиране на наградната игра Veggie Plate

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на „Смартс“ ООД, ЕИК 200087142, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Васил Левски 138

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВАЦИЯТА

(1) Активацията „Veggie Plate“ се провежда под формата на 5 (пет) игри, провеждани във Facebook профила на Нестле за Живей Активно® в 5 последователни седмици:

Игра 1 (едно) започва на 23.06.2022 г. в 10:00 часа и завършва на 04.07.2022 г. в 23:59 часа,

Игра 2 (две) започва на 07.07.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 11.07.2022 г. в 23:59 часа,

Игра 3 (три) започва на 14.07.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 18.07.2022 г. в 23:59 часа,

Игра 4 (четири) започва на 21.07.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 25.07.2022 г. в 23:59 часа,

Игра 5 (пет) започва на 28.07.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 01.08.2022 г. в 23:59 часа

Всички игри са част от една активация, по-нататък упоменати като „Активацията“.

(2) По всяко време отделна Игра или Активацията като цяло  може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на https://www.facebook.com/Live.Actively

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА

Активацията не е обвързана с покупка.

4. УЧАСТНИЦИ В АКТИВАЦИЯТА

В Активацията могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите в „Нестле България“ АД и служители на партньорите, участващи в организирането на Активацията – агенция „СМАРТС“ ООД, ЕИК: 200087142 седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Васил Левски 138.

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Активацията ще бъдат раздадени следните награди:

50 броя брандирани престилки Veggie Plate (по 10 престилки на седмица)

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Активация.

(4) Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА

(1) За да участват в Активацията потребителите трябва да изберат една от следните опции:

(а) да споделят снимка в коментар на резултата от приготвената рецепта, описана в публикацията;

или

(б) да споделят в коментар резултата от приготвената рецепта, описана в публикацията;

или

(в)  да споделят в коментар своя идея за подобрение на някоя от съставките/ рецептата.

(2) Потребители, които отговарят в коментар с нерелевантен отговор или такъв, който няма общо в условието на публикацията, не участват в тегленето на печеливши. .

(3) Игрите не са обвързани с покупка.

(4) Всеки един участник има право да участва във всяка от игрите от Активацията с колкото коментара прецени като същите не трябва да противоречат на условията на Активацията и на законодателството на Република България, но има право да получи само една награда независимо от броя участия и броя на коментари.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) За първата игра от Активацията (започва на 23.06.2022 г. в 10:00 часа и завършва на 04.07 в 23:59 часа) ще бъде извършено тегленe на 05.07.2022 г. Обявяването на 10-та победители се извършва на същата дата – 05.07.2022 г.

(2) За втората игра от Активацията (започва на 07.07.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 11.07.2022 г. в 23:59 часа) ще бъде извършенo тегленe на 12.07.2022 г. Обявяването на 10-та победители се извършва на същата дата – 12.07.2022 г.

(3) За третата игра от Активацията (започва на 14.07.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 18.07.2022 г. в 23:59 часа) ще бъде извършенo тегленe на 19.07.2022 г. Обявяването на 10-та победители се извършва на същата дата – 19.07.2022 г.

(4) За четвъртата игра от Активацията (започва на 21.07.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 25.07.2022 г. в 23:59 час) ще бъде извършенo тегленe на 26.07.2022 г. Обявяването на 10-та победители се извършва на същата дата – 26.07.2022 г.

(5) За петата игра от Активацията (започва на 28.07.2022 г. в 00:00 часа и завършва на 01.08.2022 г. в 23:59 часа) ще бъде извършенo тегленe на 02.08.2022 г. Обявяването на 10-та победители се извършва на същата дата – 02.08.2022 г.

(6) Процедурата по тегленето се извършва чрез специализиран софтуер на случаен принцип. Следва етап на валидиране на тяхното участие според правилата на Активацията.

(7) На упоменатите дати за теглене и обявяване ще се изберат на случаен принцип по 10 /десет/ печеливши, които ще получат по 1 /един/ брой брандирана престилка Veggie Plate. Печелившите ще бъдат обявени чрез коментар под всяка публикация във Facebook профила на Нестле за Живей Активно®.

(https://www.facebook.com/Live.Actively)

(8) Със спечелилите ще бъде осъществена връзка през Facebook. Ако се наложи, представител на Организатора или негов партньор може да поиска се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

(9) За всяка от петте игри на Активацията ще бъдат изтеглени по 2 /двама/ резервни участника, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите.

(10) В случай че спечелил участник не предостави необходимите данни (имена, адрес за доставка и телефона) на Организатора до 10 /десет/ дни от публикуването на печелившите, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(11) За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, на куриера при доставка;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

(1) Организаторът не носи отговорност:

а)  за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина;

б) за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен физически адрес или телефон за връзка от участника;

(в) ако печелившият участник пропусне крайния срок, посочен в Раздел 7, т. 10;

(г) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност;

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „Нестле България“ АД, агенции, разработващи и администриращи корпоративния сайт на Организатора и профилите му в социалните мрежи, предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят личните данни на участниците в Активацията, в съответствие с действащото законодателство и вътрешните си политики.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Активация.

(4) Включвайки се в Активацията, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД,  и агенция „СМАРТС“ ООД личните си данни (име, електронна поща (имейл),  телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл/телефон за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Активацията във връзка с нея.

(6) Всеки участник има право да поиска неговите/нейните лични данни, да бъдат  коригирани, актуализирани или заличени, като лично заяви желанието си на e-mail: [email protected]. , както и чрез писмо, изпратено на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

(7) Този, който е поискал заличаване на своите данни и те са били заличени, автоматично прекратява участието си в Активацията и няма да бъде включен в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

(8) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на Активацията, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на Активацията.

(9) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Активацията, като обяви това по подходящ начин във Facebook (https://www.facebook.com/Live.Actively), в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Активацията, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Активацията, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) Описаната по-горе активация по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

(4) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(5) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(6) Правилата на Активацията са публикувани/обявени на https://www.facebook.com/Live.Actively Информация за Активацията може да бъде получена чрез лично съобщение отправено към Нестле за Живей Активно чрез Facebook страницата.

С включването си в Активацията, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.