Sort by
Sort by

НЕСТЛЕ за по-здрави деца

     ПРАВИЛА НА ИГРАТА

НЕСТЛЕ  за по-здрави деца

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на агенция „Парида“ ЕООД, ЕИК: 175314521, със седалище и адрес на управление:  гр. София,  п.к. 1574  ул.Гео Милев 158 („Агенцията“)

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта на „НЕСТЛЕ за по-здрави деца“ започва на 24.05.2021 г. в 0.00 часа и завършва на 30.06.2021 г. в 23.59 часа, по-нататък упомената като „Играта“.

Участниците могат да приложат фискални бонове на закупени участващи продукти (т. 3) само в периода на Играта.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/healthierkids-promo

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Трябва да има закупени в периода на играта продукти с марките NESQUIK® какао, NESQUIK® мляко за пиене и/или SMARTIES®

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД, както и  служители на агенция „Парида“ ЕООД.

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 100 (сто) подаръчни ваучера, всеки ваучер  на стойност 50лв. за OZONE.BG

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност .

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(4) Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете по Ваш избор от участващите в Играта продукти с марките NESQUIK® какао, NESQUIK® мляко за пиене и/или SMARTIES® на стойност минимум 3 (три) лева в един фискален бон/фактура в периода на Играта.

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи от участващите в играта продукти  с марките NESQUIK® какао, NESQUIK® мляко за пиене и/или SMARTIES®  на стойност минимум 3 лв. (три лева) в един фискален бон/фактура. Покупката трябва да е извършена в само в  периода на Играта, посочен в т.2(1).

Регистрирайте се на www.nestle.bg/ healthierkids-promo

(1) Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове или фактура/и, снимка на фискален бон/ове или фактра/и на интернет адрес: www.nestle.bg/ healthierkids-promo. („Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

(3) Участникът прилага фискалния/те бон/ове или фактура/и от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове или фактура/и, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове или фактура/и. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове  или фактира/и трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове/ фактури трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове или фактура/и могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(4) Един потребител може да участва с един фискален бон/фактура само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове/фактури.

(5) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/ фактури, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

(1) След приключване на Играта (23.59 ч. на 30.06.2021 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

(2)  Ще бъдат изтеглени 100 (словом: сто) печеливши и 10 (словом: десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

(3) Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  08.07.2021 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/healthierkids-promo

(4) Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

(4) Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.nestle.bg/helthierkids-promo.

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да предостави наградата на резервен участник.

8. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

(1) Ваучерът се предоставя от „Нестле България“ и се използва за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните към датата на поръчката продукти от онлайн магазина на интернет адрес www.ozone.bg.;

 (2) Ваучерът е валиден до 31.12.2021г. като след изтичане на този срок , ваучерът няма да може да се използва ;

(3) Ваучерът е на стойност 50 лв. (петдесет лева).

(4) В случай, че поръчката, към която печелившият в Играта приложи ваучера за отстъпка, е на стойност, по-ниска от стойността на ваучера , остатъкът от сумата остава на разположение на печелившия за следващи покупки до изтичане на срока на ваучера. В случай, че стойността на поръчката, към която спечелилият приложи ваучера за отстъпка, е по-висока от неговата стойност, то той следва да доплати разликата.

 (5) При използването на ваучера, потребителят ще сключи договор за покупко-продажба с електронния магазин OZONE.BG и условията на този договор се определят от общите условия на сайта ozone.bg, включително и условията за доставка и връщане на продута са обявени в сайта, а те може да са свързани с такса.

(6) Печелившият няма право да иска стойността на ваучера или част от нея да му бъде изплатен в брой и/или разменян и/или заменян с паричната му равностойност.

(7) В случай на невъзможност или трудност  ваучерът да бъде приложен към дадена поръчка във ozone.bg, печелившият следва да се свърже с електронния магазин ozone.bg по един от начините, посочени за контакт в него.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

(1) Организаторът не носи отговорност:

а)   за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина;

б)  за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен имейл адрес или телефон за връзка от участника;

(в)  ако печелившият участник пропусне крайния срок, посочен в Раздел 7, т. 5;

(г) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност;

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „Нестле България“ АД, агенции, разработващи и администриращи корпоративния сайт на Организатора, „“ Спиди АД предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят личните данни на участниците в Играта, в съответствие с действащото законодателство и вътрешните си политики.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(4) Регистрирайки се на Сайта на Играта, като прилага снимка на фискалния бон/фактура, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори (агенция „Парида“ ЕООД) личните си данни (име, електронна поща, телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

 (6) Всеки участник има право да поиска неговите/ нейните лични данни, да бъдат  коригирани , актуализирани или заличени, като лично заяви желанието си на e-mail: [email protected]. , както и чрез писмо, изпратено на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

(7) Този, който поискал заличаване и неговите данни са били заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

(8) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от  3 ( три) месеца след края на играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от  2 ( две) години след края на играта. 

(9) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен съд в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.nestle.bg/ healthierkids-promo. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected].

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

Подаръчен ваучер на стойност 50лв. за OZONE.BG печелят:

 • 0898434ххх – 40584
 • 0877862ххх – 73261
 • 0883448ххх – 189282
 • 0899412ххх – 229156
 • 0892995ххх – 1172610081
 • 0886984ххх – 296747
 • 0882256ххх – 22230
 • 0898589ххх – 188946
 • 0878759ххх – 895119
 • 0879171ххх – 282520
 • 0885376ххх – 6237
 • 0878112ххх – 2545870127
 • 0883374ххх – 6474
 • 0892304ххх – 231797
 • 0896575ххх – 1258630111
 • 0887413ххх – 24880
 • 0876364ххх – 173372
 • 0890926ххх – 163050
 • 0897860ххх – 147670
 • 0878323ххх – 426962
 • 0876945ххх – 64059
 • 0892486ххх – 284919
 • 0895338ххх – 423146
 • 0878919ххх – 2217920516
 • 0888962ххх – 2855555
 • 0899415ххх – 2910670060
 • 0898902ххх – 4629290238
 • 0877262ххх – 22962
 • 0886983ххх – 109827
 • 0886055ххх – 198356
 • 0888791ххх – 48418
 • 0895097ххх – 287964
 • 0898885ххх – 2152120335
 • 0896003ххх – 281599
 • 0882929ххх – 5724
 • 0878529ххх – 1518
 • 0894473ххх – 2994400051
 • 0897925ххх – 316611
 • 0896395ххх – 3022860167
 • 0886355ххх – 5673
 • 0887266ххх – 150487
 • 0886765ххх – 2107
 • 0888798ххх – 160355
 • 0887255ххх – 257523
 • 0898167ххх – 249501
 • 0895245ххх – 246605
 • 0895757ххх – 1656270092
 • 0898793ххх – 4317880212
 • 0898658ххх – 37299
 • 0888479ххх – 4646510045
 • 0898338ххх – 222375
 • 0876742ххх – 395683
 • 0899807ххх – 270332
 • 0884887ххх – 1703520092
 • 0885866ххх – 2771430236
 • 0888825ххх – 1992530469
 • 0888884ххх – 1914930217
 • 0889447ххх – 48669
 • 0876142ххх – 64167
 • 0895169ххх – 4481890156
 • 0878998ххх – 265431
 • 0887809ххх – 22151
 • 0896164ххх – 1223230070
 • 0888331ххх – 179298
 • 0884849ххх – 219578
 • 0889269ххх – 175023
 • 0887161ххх – 8297
 • 0878988ххх – 275683
 • 0878715ххх – 11535
 • 0882454ххх – 91833
 • 0884234ххх – 1327330080
 • 0878994ххх – 150795
 • 0894090ххх – 51012215
 • 0886213ххх – 3163
 • 0893877ххх – 67759
 • 0876467ххх – 227702
 • 0878461ххх – 61812
 • 0883425ххх – 3672660479
 • 0878372ххх – 352895
 • 0877129ххх – 41506
 • 0898733ххх – 105048
 • 0884788ххх – 238125
 • 0894430ххх – 65261
 • 0896737ххх – 384105
 • 0899156ххх – 155048
 • 0878139ххх – 150440
 • 0883591ххх – 331946
 • 0888768ххх – 317792
 • 0889949ххх – 1504518393
 • 0899765ххх – 972190262
 • 0878999ххх – 216335
 • 0895121ххх – 1401285059
 • 0899340ххх – 137074
 • 0886578ххх – 1097740201
 • 0889394ххх – 215468
 • 0897227ххх – 84516
 • 0899868ххх – 2843
 • 0883457ххх – 36580
 • 0896632ххх - 192561
 • 0878894ххх - 423185

Честито на печелившите! Ще се свържем с Вас на посоченият имейл в регистрацията. :)