ОТКРИЙ ПЕРФЕКТНИЯ ПОДАРЪК ТАЗИ КОЛЕДА

Играта стартира на 3 Декември 2020 г. в 00:00часа и приключва на 10 Януари 2021 г. в .23:59. часа. В Играта участват продуктите: Всички видове Gourmet® Gold, Perle, Mon Petit За да участва в играта, потребителят трябва да закупи от участващите продукти Gourmet® Gold, Perle, Mon Petit   за минимум 3 (три) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на ИгратаЕдин потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда от вид, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове. За срока на Играта, могат да бъдат спечелени общо: Gourmet къща за котки- 10 броя; Gourmet драскалка за котки- 100 броя; Gourmet легло за котки – 80 броя. Печелившите ще бъдат публикувани на  20.01.2021г. на www.nestle.bg/gourmetpromo.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

„ОТКРИЙ ПЕРФЕКТНИЯ ПОДАРЪК ТАЗИ КОЛЕДА”

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360, бул.„Европа“ № 128.

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта стартира на 3 Декември 2020 г. в 00:00часа и приключва на 10 Януари 2021 г. в 23:59. часа.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/gourmetpromo

(3) Играта се провежда на територията на Република България.

3. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ИГРАТА

В Играта участват продуктите: Всички видове Gourmet® Gold, Perle, Mon Petit  

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите в „Нестле България“ АД и служители на партньорите, участващи в организирането на Играта– агенция „Парида“ ЕООД, ЕИК:175314521 седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1574, бул. Проф. Цветан Лазаров 11А.

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта, посочен в т. 2 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:

 Gourmet къща за котки- 10 броя;

Gourmet драскалка за котки- 100 броя;

Gourmet легло за котки – 80 броя;

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи от участващите продукти Gourmet® Gold, Perle, Mon Petit   за минимум 3 (три) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

            (б)Потребителят въвежда име,презиме  и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове, снимка на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/gourmetpromo. („Сайта на Играта“).

 (в) прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

 (2)Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда от вид, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) На 17.01.2021г на случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 10 (десет) спечелили GOURMET къща за котки, 100(сто) спечелили GOURMET драскалка за котки и 80 (осемдесет) GOURMET легло за котки. Ще бъдат изтеглени и 5 (пет) резервни участници за всяка от наградите, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

(2) Печелившите ще бъдат публикувани на  20.01.2021г. на www.nestle.bg/gourmetpromo.

(3) Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

(4) В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла, не може да се установи контакт на посочен телефонен номер и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на изтеглените печеливши номера на фискални бонове, ще се счита, че спечелилият участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите номера на регистрирани фискални бонове, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(6) За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи на куриера регистриран и изтеглен , като печеливш  фискален бон  за справка, които ще бъде върнат веднага.  Ако същият не бъде представени, спечелилият участник губи правото да получи наградата.

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

(7) Наградите се доставят само на територията на България

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА  

 (1) Организаторът не носи отговорност:

(а) за забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина;

(б) за дефект на награда, както и за каквато и да е вреда, причинена от някоя от наградите;

(в) за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника;

(г) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

(2) В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата на Играта от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участника не се дължи компенсация.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „Нестле България“ АД и агенция „Парида“ ЕООД предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят личните данни на участниците в Играта, в съответствие с действащото законодателство и вътрешните си политики.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(4) Включвайки се в Играта на Сайта, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и агенция „Парида“ ЕООД личните си данни (име, електронна поща (имейл),  телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер и имейл за контакт по време на и в период от 2 (два)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(6) Всеки участник има право да поиска неговите/ нейните лични данни, да бъдат  коригирани, актуализирани или заличени, като лично заяви желанието си на e-mail: [email protected], както и чрез писмо, изпратено на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

(7) Участник, който е поискал заличаване и неговите/нейните лични данни са били заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

 (8) Организаторът на Играта съхранява личните данни на печелившите в сроковете съгласно действащото българско данъчно законодателство, т.е. до 11 години след края на годината, в която се провежда Играта. Личните данни на всички останали участниците се съхраняват в срок от 6 (шест) месеца след обявяване на печелившите, който срок е необходим за провеждането на Играта и доставката на наградите, като този срок може да бъде удължен в случай на въпроси или сигнали от участници в Играта, на които Организаторът е длъжен да отговори.

(9) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

 (10) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците. 

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, могат да бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.nestle.bg/gourmetpromo. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected]

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

Печеливши
Честито на печелившите!

Gourmet къща за котки печелят:

Анелия Павлинова (51012442)
Велислав Великов (199462)
Гергана Алексиева (3098)
Красимира Цанкова (2119)
Снежана Митева (36635739)
Таня Василева (133419)
Петрина Атанасова (35309)
Блага Стайчева (225275)
Пламена Илиева (50187998)
Йордан Йорданов (93829)

 

 


Gourmet легло за котки печелят:

Десислава Владимирова (1955260059)
Танчо Колев (5577)
Милена Стоянова (50143768)
Денка Йовчева (2326)
Деяна Деянчева (51009448)
Цветелина Кирилова (60142648)
Златка Стоилова (206109407)
Радислава Лозева (56100)
Павлина Левенова (335)
Ива Русева (2279916)
Елена Владимирова (103)
Павлета Желязкова (674830068)
Виктория Кирос (277982)
Деница Димитрова (2721269)
Борис Копринаров (41555)
Ралица Чернева (126518)
Никол Мизова (500800059)
Пламена Томева-Маринова (51427)
Кристина Георгиева (134)
Живка Станева (48477)
Ивайло Асенов Иванов (12199)
Детелина Крачуновска (2208520302)
Стефка Япчеджикова (1405)
Полина Михайлова (51010283)
Явор Матеев (240093498)
Виктория Владимирова (2089210137)
Маргарита Атанасова (320)
Тодорка Аврионова (51009500)
Александрина Коцева (72078)
Нели Златева (1610)
Елвира Йорданова (36658905)
Иван Гьоков (2296110029)
Соня Иванова (17201)
Марио Спасов (2960620398)
Камелия Кънчева (2278836)
Цветелина Кръстева (151186)
Мария Цанкова (3057)
Лена Пенева (2432)
Бойко Нанков (164928)
Теодора Георгиева (10)
Дияна Райнова (224270)
Валентин Петров (3300)
Росен Горгоров (90630)
Мариана Иванова (9609)
Михаела Стефанова (36606332)
Тодоринка Христова (38061)
Яна Колева (1800)
Таня Козарова (2840024)
Марина Петрова (2224380496)
Стефан Николов (2623630112)
Асения Великова (207)
Константина Антонова (7048)
Надя Мархолева (9718)
Диана Лазарова (6251)
Силвия Паскалева (635010087)
Биляна Димитрова-Цанева (34053)
Зорница Василева (214456)
Женя Динева (135602)
Калин Кънев (230)
Радостина Миланова (30240)
Изабел Георгиева (840390090)
Тони Иванова (35262)
Марияна Мутафова (10726)
Еленка Хаджикирякова (4972280302)
Георги Джаров (1005729)
Нели Никова (7446)
Александрина Маринова (6509)
Албена Златанова (113710074)
Любослав Кирилов (35371)
Вергил Василев (33388)
Антония-Лучия Въжарова (1657)
Мария Братоева (4023)
Елена Любенова (1005752)
Ивайло Ненчев Иванов (2593220074)
Райчо Бонев (8081)
Нейка Йоргова (1005668)
Екатерина Шерин (297)
Наталия Митева (10765)
Татяна Петрова (2045180193)
Алиса Бакалова (2510388646)

 


Gourmet драскалка за котки печелят:

Атанаска Иванова (1443)
Милена Богданова (237162)
Йоана Николова (5186730209)
Ивелина Генева (131102)
Теодора Цекова (2499350358)
Теодора Синджирлиева (8286)
Таня Енчева-Панайотова (186379880)
Йорданка Йовчева (6018)
Иван Киряков (4940)
Рая Василева (50137794)
Кристина Бонева-Евтимова (1393570127)
Мартин Димитров (50130895)
Анна Кърджалиева (58375)
Лъчезар Милев (237173)
Иван Янакиев (1903611)
Десислава Белемезова (258331)
Веселина Стефанова (213)
Ася Игнатова (19001)
Юри Колев (58698)
Еньо Димитров (9293)
Лидия Костова (169497)
Деян Димитров (6612)
Даниела Баулова (57373)
Николета Христова (218844)
Биляна Лозанова (98)
Събка Златанова (83380)
Ана Абаджиева (123509)
Аделина Кръстева (51011394)
Ирина Хаджикирякова (43136)
Лилианна Николаева (221763)
Габриела Данаилова (315553)
Теодора Тотева (31777)
Изабела Иванова (171917)
Диана Илиева (320449)
Валя Герасимова (116029)
Христина Иларионова (35041)
Теодора Димова (44315377)
Анна Йоцова (171397)
Аспарух Йорданов (2296190033)
Силвия Иванова (1214840860)
Наташа Русинова (144382)
Миладин Монев (343251)
Камелия Гаргова (44342843)
Александра Каранешева (64370037)
Валерия Илиева (175817)
Татяна Йоцовска (6065)
Анастасия Петкова (7119)
Елена Георгиева (2696)
Яна Петкова (118116)
Галина Иванова (112388)
Милен Антонов (327)
Фани Георгиева (46216)
Ара Хуманян (92964)
Весислава Ламбова (1286090169)
Гергана Марчева (281562)
Христо Панайотов (1661530368)
Веселка Мирчева (30957)
Вероника Пенева (132881)
Цветелина Аспарухова (12803)
Съби Тодоров (2660500331)
Йонка Калфова (10143)
Станимира Стоянова (34990)
Наталия Халова (2138610271)
Цвята Димитрова (2365330107)
Антония Гергинова (2359990358)
Теодора Петрова (8796)
Ценка Попова (101658)
Теодора Стоева (2045220195)
Емил Цветков (2045480215)
Даниела Иванова (1850890108)
Надежда Симеонова (1539980088)
Ренета Димитрова (2045200194)
Валери Вълев (2045560219)
Алексей Пашов (2045520217)
Галя Михайлова (2296050026)
Николай Николов (2623540109)
Янка Стамова (2623660113)
Мерсин Рюстем (93319)
Ивайло Михайлов (2045580220)
Самуил Георгиев (2296130030)
Веселин Вутов (1231290172)
Стефка Рачкова (2480910140)
Пламена Илиева (92922)
Митко Митев (93174)
Донка Дойчева (92424)
Лазар Попов (108223)
Цветина Стоева (247196)
Елеонора Михайлова (20217)
Мерал Басри (617171)
Десислава Григорова (110962)
Янка Севриева (2706540024)
Диана Димитрова (36837)
Теодора Георгиева (130746)
Люба Китанова (16388)
Наталия Костадинова (162335)
Даниела Маринова (92100021)
Нина Илиева (2279068)
Вера Бъчварова (41698)
Елена Минкова (68799)
Бетина Георгиева (130007884)