Конфиденциалност на лични данни в он-лайн мрежа

НЕСТЛЕ зачита правата Ви за конфиденциалност на лични данни в световната интернет мрежа, когато използвате нашите уебсайтове и комуникирате с нас по електронен път. Предприемаме всички необходими мерки за гарантиране на всякаква предоставена ни от Вас персонална информация.

По принцип важно е да сте информирани, че NESTLÉ S.A. упражнява Контрол на данните и е Контрольор на данни (моля вижте въпрос 18 от настоящето Уведомление) относно Вашата персонална информация. Принципите, които са разписани в настоящето Уведомление за конфиденциалност на личните данни, се прилагат към всички звена, контролиращи данни в НЕСТЛЕ Групата.


Зададохме си редица основни въпроси, които смятаме, че бихте повдигнали във връзка с персоналната информация, която предоставяте на НЕСТЛЕ. Отговорите на поставените въпроси ще Ви осигурят информация относно личната информация и мерките, които НЕСТЛЕ предприема за поддържане и осигуряване на конфиденциалност на тази персонална информация. Надяваме се всичката тази информация да Ви бъде полезна.


В случай че имате някакви въпроси, отнасящи се до персоналната Ви информация или някакви запитвания във връзка с тези практики, моля свържете се с NESTLÉ S.A., Корпоративни комуникации, 1800 Веве, на адреса, посочен по-долу във Въпрос 5.


Въпрос 1: Каква персонална информация набира НЕСТЛЕ чрез този уебсайт и как същата се събира от НЕСТЛЕ?

Отговор: Събираме само персонална информация, която ВИЕ искате и желаете да ни предоставите или каквато е необходима за предоставяне (или подобряване) на услугата ни за вас. Събираме пряка лична информация, такава като: име, адрес, адрес на е-поща, както и индиректна информация като заявки (cookies) (информационни програми), информация за свързване и системна информация.

Бихте могли да ни дадете адреса на Вашата е-поща, име, телефон, и т.н., за да можем да Ви информираме за нашите продукти, включваме в организирани от нас състезания или прегледи, или просто да Ви държим в течение относно вече съществуващи разработки на НЕСТЛЕ, които представляват интерес за Вас.

Освен това, може да желаете да развивате кариерата си в НЕСТЛЕ и да кандидатствате за свободни длъжности, като изпратите автобиография он-лайн в съответните рубрики на нашите уебсайтове за набиране на персонал.

Може да сте убедени, че НЕСТЛЕ взима всички необходими мерки за съхраняване и опазване на всякаква, предоставена ни от Вас персонална информация.

Въпрос 2: Как НЕСТЛЕ запазва сигурността на персоналната Ви информация?
Отговор: НЕСТЛЕ предприема всички необходими мерки за съхраняване и опазване на всякаква, предоставена ни персонална информация. Само упълномощени членове от състава на НЕСТЛЕ Групата, персоналът на фирми – Трети лица (т.е. доставчици на услуга) или упълномощен състав на наши бизнес партньори (които по договор са дали съгласието си да гарантират и опазват сигурността на всичката информация) имат достъп до Вашите персонални данни. От всички служители на НЕСТЛЕ, които имат достъп до персоналните Ви данни, се изисква стриктно да следват политиката на НЕСТЛЕ Групата за гарантиране на сигурността на личните данни, като всички служители на фирми трети лица, които имат достъп до Вашите лични данни, задължително подписват договор за опазване и неразкриване на персонална информация. За да се гарантира, че личните Ви данни са защитени, НЕСТЛЕ поддържа защитна ІТ среда, като разполага и прилага подходящи мерки на място за предотвратяване на неоторизиран достъп (т.е. хакерство – проникване в системата).

Моля вижте Въпрос 4 – Пред кого НЕСТЛЕ Групата разкрива личните Ви данни и защо?

Въпрос 3: За какви цели НЕСТЛЕ използва личните Ви данни?

Отговор: Вашите лични данни се използват за целите, за които сте ги предоставили на НЕСТЛЕ. Използват се също за администриране, подкрепа или получаване на обратна информация на ниво услуги и за предотвратяване на нарушения на сигурността, закона или договорните ни срокове.


Въпрос 4: Пред кого НЕСТЛЕ Групата разкрива личните Ви данни и защо?

Отговор: НЕСТЛЕ никога няма да споделя информация за личните Ви данни с никоя бизнес организация – трето лице, която има намерение да я употребява за директни маркетингови цели, освен ако Вие не сте ни дали изричното си съгласие.

За политиката на НЕСТЛЕ относно: (i) директен маркетинг чрез е-поща; (ii) правото Ви да искате от НЕСТЛЕ по всяко време да НЕ се свързва с Вас посредством маркетинг с е-поща; (iii) също правото Ви да заличавате Ваши лични данни от системата ни – моля вижте съответно Въпрос 8 и 5.

НЕСТЛЕ може да разменя и предоставя информация за Вашите лични данни с други фирми в рамките на компаниите от НЕСТЛЕ Групата. НЕСТЛЕ може също да споделя личните Ви данни с Трети лица, но само при стриктно ограничени обстоятелства, посочени по-долу:

Можем да предоставяме информация за личните Ви данни на Трети лица (такива като доставчици на Интернет услуги), които ни помагат да администрираме настоящия уебсайт. Някои от тези бизнес партньори може да се намират извън територията на страната, където имате достъп до този уебсайт. Главният ни доставчик, осигуряващ уеб хостинг (хостинг в мрежата) се намира в Съединените щати. Моля вижте Въпрос 6 – ‘В кои страни/държави се изпращат личните Ви данни и защо?’ Тези Трети лица трябва винаги да гарантират същите нива на сигурност за Вашите лични данни каквито гарантира НЕСТЛЕ, а когато се изисква, същите да се обвързват с юридически договор за опазване и съхранение на личните данни, и обработването им само съгласно специфичните инструкции и указания на НЕСТЛЕ.


Можем също да предоставяме Вашата лична информация на правителствени органи и юридически изпълнителни агенции, ако: се поиска от нас да направим това съгласно всяко приложимо право, или ако по наша преценка такова действие е разумно необходимо, за да съответства на правните изисквания; за да отговаря на всякакви законни искове или действия; или да защитава правата на НЕСТЛЕ Групата или нейните клиенти и обществото.


Можем, при някои ограничени обстоятелства, да предоставяме информация за личните Ви данни на потенциални лица придобили съответен бизнес на НЕСТЛЕ, при условие, че (i) с договор сме гарантирали, че тази информация се пази строго секретно и е защитена; и че (ii) когато се предоставя такава персонална информация, НЕСТЛЕ прави това в съответствие с приложимите местни закони и действащото местно законодателство.

Въпрос 5: Как можете да виждате, проверявате, променяте или заличавате изпратената от Вас информация с лични данни?
Отговор: В редица страни имате право да искате от фирми/компании (такива като НЕСТЛЕ) да Ви предоставят всичката информация, която съхраняват за Вас. Определени местни законодателства може да изискват заплащане на малка такса за тази дейност. Можете да заличавате, коригирате или поправяте личната си информация, като изпратите съобщение с е-поща на адрес: webmaster@nestle.com или писмо по пощата на адрес: Nestlé S.A., Corporate Communications, 1800 Vevey, Switzerland. Тел.: +41 21 924 4444.

Въпрос 6: В кои страни/държави се изпращат личните Ви данни и защо?

Отговор: НЕСТЛЕ е световна компания и Вашата лична информация може да премине отвъд международни граници. Може да бъде прехвърлена в страни, които разполагат с различни нива на закони за защита на личните данни от тези в страната, от където сте предоставили персоналната си информация. Личните Ви данни могат да стават достояние и да се разменят между различни фирми на НЕСТЛЕ Групата, които се намират в различни държави. НЕСТЛЕ предприема съответни мерки за поддържане сигурността на персоналната информация, както по време на транзита, така и на място при получаване на данните.

Сървърът, които осигурява достъпа до настоящия уебсайт, може да бъде разположен извън територията на страната, от която имате достъп до този уебсайт. Основният ни доставчик на хостинг за повечето уебсайтове на НЕСТЛЕ е базиран в Съединените щати. Този доставчик е задължен, съгласно подписан договор да осигурява висок стандарт на защита на личните данни, да изисква (наред с други регламентирани условия) да работи и действа в съответствие с указания на НЕСТЛЕ, като се прилагат и внедряват всички технически мерки, необходими на база непрекъснатост за поддържане и осигуряване на защита и сигурност на Вашите лични данни.


Въпрос 7: ЗАЯВКИ (‘Проследяваща технология’) – Как и защо ги използва НЕСТЛЕ?

Отговор: НЕСТЛЕ ползва проследяващи технологии (‘Заявки’ - информация, изпращана от интернет сървър към клиент, за да се провери след това съдържанието) за събиране на такава персонална информация като тип браузер и оперативна система, референтна страница, пътечка през сайта, ISP домейн и др. с цел да се разбере как посетителите ползват този уебсайт. Заявките ни помагат за изработването и оформлението на уебсайта съобразно персоналните Ви нужди.

НЕСТЛЕ пази и съхранява всичката събрана от Заявките информация в не-персонално идентифициращ формат. Този тип информация, получена чрез заявки (cookies) няма да става достояние извън НЕСТЛЕ Групата или определени Трети лица. Няма да се използва за непоискани данни.

Заявките (Cookies), намиращи се на Вашия компютър, не съдържат името Ви, а само ІР адрес (адрес Интернет протокол). След като ползващият прекрати сесията си, съдържащата се в заявките (cookies) информация повече не е на разположение на НЕСТЛЕ.

Моля потвърдете, че настройките на Вашия компютър позволяват и показват, че сте готови да приемате заявки (cookies) или не. Можете да настроите търсачката (браузера) си да Ви предупреждава, преди приемане на заявки (cookies) или можете просто да го настроите да отказва приемането им, въпреки че по този начин може да получите отказ и да не можете пълноценно и напълно да имате достъп до всички характеристики на този уебсайт, ако направите това. Не е необходимо да разполагате с cookies, за да ползвате или сърфирате през много части на този и други уебсайтове на НЕСТЛЕ. Помнете, че ако използвате различни компютри на различни места (с различно местонахождение), ще трябва да осигурите такива настройки на всеки един браузер (търсачка), че те да отговарят на преференциите на Вашите cookies.


Въпрос 8: Електронен маркетинг – Какво означава СПАМ (некоректна информация) и каква е позицията на НЕСТЛЕ по отношение на е-поща СПАМ?

Отговор: Спам има, когато Ви се изпращат непоискани електронни съобщения с е-поща без Ваше съгласие, и същите съдържат реклами или материали, свързани с маркетинг.

НЕСТЛЕ НЕ изпраща е-поща СПАМ. Самата компания НЕСТЛЕ използва анти-СПАМ инструменти за защита на своите работници и служители срещу получаване на СПАМ е-съобщения. НЕСТЛЕ няма да употребява Вашите лични данни (включително адреса на Вашата е-поща) за директен маркетинг или в комуникация за обратна връзка с Вас, освен ако не сте ни дали Вашето ИЗРИЧНО разрешение. Това се нарича ‘OPT-IN’ съгласие.

Също така, НЕСТЛЕ не споделя личните Ви данни с никаква фирма – Трето лице (която не е член на НЕСТЛЕ Групата), която ще използва личните Ви данни за СПАМ съобщения по е-поща.

Уебсайтовете на НЕСТЛЕ Ви дават възможност да получавате маркетингова информация с е-поща. Всяка изпратена от НЕСТЛЕ е-поща Ви дава възможност по всяко време да спрете да получавате маркетингови съобщения с електронната поща.
Ако поради някаква причина смятате, че сте получили е-поща СПАМ от НЕСТЛЕ Групата, моля незабавно да ни информирате на посочения адрес. Вижте адрес във Въпрос 5 – Как можете да виждате, проверявате, променяте или заличавате изпратената от Вас информация с лични данни?


Въпрос 9: Колко дълго НЕСТЛЕ пази и съхранява личните Ви данни?

Отговор: НЕСТЛЕ може да съхранява Вашите лични данни, които ни изпращате чрез този уебсайт, в своите бази данни – такава като база данни за Маркетингови отношения с клиентите. Информацията за личните Ви данни се пази от НЕСТЛЕ Групата само с цел за разумна и необходима употреба, като се има предвид нуждата да се отговаря на запитвания или да се решават проблеми, да се предоставят усъвършенствани, подобрени и нови услуги, както и всички те да са в съответствие с юридическите изисквания съгласно приложимото право и законодателство. Това означава, че можем да задържаме Вашите лични данни за разумен период от време след като преустановите ползването на услугите на НЕСТЛЕ или след като спрете да използвате настоящия уебсайт. След изтичане на този срок, личните Ви данни се изтриват от всички системи в НЕСТЛЕ Групата.

Напомняме Ви, че имате право личните Ви данни да бъдат заличавани по всяко време. Моля вижте по-горе Въпрос 5 – Как можете да виждате, проверявате, променяте или заличавате изпратената от Вас информация с лични данни?


Въпрос 10: Каква е политиката на НЕСТЛЕ по отношение на децата, използващи и комуникиращи с нашите уебсайтове?

Отговор: Вярваме, че е особено важно е да се защитава конфиденциалността на данните на децата в интернет пространството, както и да се насърчават родители и настойници да прекарват по-дълго време заедно с децата си в он-лайн комуникации, да участват и контролират техните е-дейности.

Не събираме преднамерено лични данни за деца на възраст под 13 години, освен в някои наши специализирани детски уебсайтове. На тези уебсайтове, събираме такава персонална информация в съответствие с всички местни закони и регулации, приложими към правата на децата за конфиденциалността на информацията. Ако родителите или настойниците дадат съгласието си детето да предостави личните си данни, тогава ние искаме децата да дадат само такива лични данни, каквито са необходими за участие в програмата, за която те се регистрират он-лайн.

Детски специфични уебсайтове
Специална забележка към децата на възраст под 16 години

Ако сте под 16 годишна възраст, съветваме Ви най-напред да говорите с родителите или настойника си ПРЕДИ да пристъпите към съобщаване на личните си данни в уебсайтове на НЕСТЛЕ. Ако не сте сигурни, че сте разбрали правилно всичко в този раздел, трябва да се обърнете за помощ към родителите или настойника / попечителя си.

Специална забележка към родителите на деца под 16 години

Препоръчваме родителите / настойниците редовно да проверяват и контролират децата си при използване на е-поща или други он-лайн дейности.

Моля гарантирайте и се уверете, че Вашето дете не ни предоставя информация за личните си данни он-лайн без да е получило Вашето разрешение.

Всички, влизащи в уебсайта на възраст под 16 години, ще бъдат помолени да предоставят адрес на е-поща на своите родители или настойници. Това е с цел да се препраща до родителите или настойниците копие от всяка е-поща, за която е поискано да се изпрати до деца.

Във всеки един момент можете да проверите личните данни на детето си, както и да ги промените или изтриете он-лайн. Вместо това, можете също да поискате от нас да заличим която и да било информация за детето Ви, след като ни изпратите формуляр с искане за изтриване на информация с е-поща/по пощата/ или по факса на адреса, посочен за контакти във Въпрос 5 - Как можете да виждате, проверявате, променяте или заличавате изпратената от Вас информация с лични данни?


Въпрос 11: Свързва ли се НЕСТЛЕ с други уебсайтове на трети лица и какво се случва с личните ми данни, когато се установяват такива свързвания – линкове?

Отговор: НЕСТЛЕ се свързва с други уебсайтове, за да Ви предоставя възможност да преглеждате и разглеждате свързана и интересна информация, отнасяща се до НЕСТЛЕ. Уебсайтовете на тези трети лица са извън контрола ни и не се покриват и защитават от настоящото Уведомление за конфиденциалност на данните. Ако влезете в уебсайтове чрез предоставените Ви линкове, операторите на тези уебсайтове може да поискат и съберат информация за Вашите лични данни. Моля гарантирайте и потвърдете дали Ви удовлетворява Политиката за конфиденциалност на данните на тези уебсайтове на трети лица преди да предоставите каквато и да било персонална информация. Доколкото е възможно, НЕСТЛЕ се старае да гарантира, че всички свързани с линкове уебсайтове на трети лица имат еквивалентни мерки за защита на личните данни, но не можем да носим правна или друга отговорност за действия, политики на конфиденциалност или нива на съответствие на конфиденциалност за тези трети лица.

Въпрос 12: Какво се случва с моята персонална информация, когато изпращам уебстраницата на НЕСТЛЕ с е-поща на друго лице?

Отговор: Някои от нашите уебсайтове може да Ви дадат възможност да изпращате и препращате с е-поща адрес на уебстраница до друго лице. За тази цел може да е необходимо да вземем Вашия адрес на е-поща и/или електронните адреси на тези, до които искате да изпратите уебстраницата. Събраните по този начин адреси не се използват за никаква друга цел, освен за изпълняване на Вашето искане. Тези електронни адреси не се съхраняват в паметта и незабавно се изтриват, след като е изпълнено искането Ви.


Въпрос 13: Какво се случва с моите лични данни, ако участвам в он-лайн преглед от НЕСТЛЕ чрез този уебсайт?

Отговор: От време на време може да помолим посещаващите нашия уебсайт да отговорят на въпроси при проучване на мнение. По принцип проучванията се отнасят до съдържанието на уебсайта, нашите продукти и категории продукти. Може да питаме за възраст или диапазон на възраст, пол, и/или друга неперсонално разпознаваема информация. За целта на тези проучвания и изследвания можем да добавим информация, получена от заявките (cookies) към Вашите отговори, но няма да се иска никаква персонално разпознаваема информация. Събраните лични данни не се свързват с никаква персонална информация, която може вече да сте ни предоставили. Информацията, събраната от допитване за общественото мнение и от проучвания, служи само за вътрешни нужди на НЕСТЛЕ, докато натрупаната информация (без да има възможност за персонално идентифициране) може да се обменя с останалите.


Въпрос 14: Какво означава еднократна регистрация?

Отговор: За да се улесни процеса на регистрация, за много уебсайтове на НЕСТЛЕ ние използваме инструмент за еднократна регистрация. С този инструмент, когато се регистрирате в нашия уебсайт, тази информация може автоматично да Ви бъде на разположение за регистриране в друг(и) сайт(ове) на НЕСТЛЕ. Личните Ви данни остават защитени и винаги искаме изричното Ви съгласие или ‘Opt-In’ за получаване на информация от уебсайтове на НЕСТЛЕ преди да Ви добавят в някой мейлинг лист (пощенски списък).


Въпрос 15: Може ли НЕСТЛЕ да променя условията на настоящето Уведомление за конфиденциалност на данни?

Отговор: НЕСТЛЕ периодично прави промени и корекции в Уведомлението за конфиденциалност на данни. Моля редовно да проверявате настоящето Уведомление за конфиденциалност, за да сте в течение на евентуални промени и как същите може да Ви засегнат.


Въпрос 16: Къде мога да намеря повече информация по юридически аспекти, отнасящи се до уебсайтовете на НЕСТЛЕ и законните ми права и отговорности?

Отговор: Тъй като НЕСТЛЕ е швейцарска компания, законите, които управляват и се прилагат към този уебсайт са тези на Швейцария. За по-подробна информация моля консултирайте се във връзка с юридическите срокове и условия по отношение на уебсайта на НЕСТЛЕ, които са на разположение и можете да ги прочетете след като кликнете върху линка или директно влезете в уебстраницата.


Въпрос 17: Кой адрес е на разположение за свързване с НЕСТЛЕ, ако имам други въпроси относно моите лични данни?

Отговор: Адресът е: webmaster@nestle.com, или на пощенски адрес: NESTLÉ S.A., Corporate Communications, 1800 Vevey, Switzerland.


Въпрос 18: Кои термини имат специфично юридическо значение в настоящето Уведомление на НЕСТЛЕ за конфиденциалност на данни (за Ваше улеснение са дадени с главни букви с изключение на лични данни / персонална информация (personal information) просто защото се споменава много често)?

Отговор: Персоналната информация може също да се споменава като лични данни и означава всякаква информация, която се отнася до Вас като физическо лице, която е в състояние пряко или непряко да Ви идентифицира. (В уебсайтовете обикновено това е най-малко Вашият адрес на електронната поща /е-поща/).

Обработването на персонална информация означава всяка операция или съвкупност от операции, която се извършва по личните Ви данни било то автоматично или не, включително събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, повторно търсене, консултиране, използване, разкриване / правене достояние чрез предаване, разпространение или по друг начин налично, подреждане или комбиниране, блокиране, изтриване/заличаване или унищожаване (т.е. всякаква ефективно извършена дейност от НЕСТЛЕ по отношение на или във връзка с персоналната информация, която ни изпращате).

‘Контрол / Контрольор на данни’ е самостоятелна и съвместна организация, която определя целите и средствата за обработка на Вашата персонална информация (т.е. юридическо лице НЕСТЛЕ, което управлява този уебсайт и събира Вашите лични данни), което в случая е NESTLÉ S.A.

‘Трети лица’ за целите на настоящето Уведомление за конфиденциалност на данни означава всяка фирма, която не е под контрола на NESTLÉ S.A. чрез пряка или непряка собственост.

Под ‘НЕСТЛЕ’ и ‘НЕСТЛЕ Групата’ в настоящето Уведомление за конфиденциалност на данни се имат предвид NESTLÉ S.A. и неговите фирми филиали (в които NESTLÉ S.A. има контрол чрез пряка или непряка собственост), така както е подходящо за контекста.


Въпрос 19: ВАЖНО – Защо трябва да приема условията на това Уведомление за конфиденциалност на данни?

Отговор: НЕСТЛЕ е световна компания, която използва Интернет, за да събира и обработва Вашата персонална информация. Това естествено включва обработка и предаване на личните Ви данни отвъд границите.

Настоящето Уведомление за конфиденциалност на данни Ви осигурява всичката необходима информация (по един лесно достъпен начин), за да направите Вашия добре информиран избор дали да използвате този уебсайт и да изпратите личните си данни на НЕСТЛЕ или не.

Затова чрез сърфиране из този уебсайт и комуникиране по електронен път с нас, можете да потвърдите и дадете съгласието си за обработване на Вашите индиректни лични данни (заявки (cookies), свързваща и системна информация) по начина, посочен в настоящето Уведомление за конфиденциалност на данни.

Ако поискате от нас да Ви предоставим определена услуга (т.е. състезание, бюлетин или подробности за нов продукт и др.) ще ни е необходимо да ни предоставите допълнителна информация за личните Ви данни (име, адрес и адрес на е-поща).

Ако имате някакви въпроси относно настоящето Уведомление за конфиденциалност на данни, моля свържете се с НЕСТЛЕ на адреса, посочен под Въпрос 5, а на нас ще ни бъде приятно да Ви съдействаме и отговорим на всякакви допълнителни въпроси, каквито може да имате.

ВЕВЕ, м. април 2006 г.

Copyright © Société des Produits Nestlé S.A. 2005