Sort results by
Sort results by

ПРАВИЛА НА ИГРАТА Recover Green


ПРАВИЛА НА ИГРАТА
Recover Green 

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на:
- Aгенция „АПРА“ ООД, ЕИК: 831727361 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Г.С. Раковски 111; и популярните лица  (Инфлуенсъри), посочени на адрес: https://www.nestle.bg/bg.  

2. Инициативата „Recover Green“
 
Нестле България осъзна своята важна роля за грижата за природата и е вярна на мисията си за по-зелено бъдеще. Чрез програмата „Recover Green“ Нестле цели да запознае потребителите с основните практики, свързани с опазването на околната среда, показвайки че това може да бъде начин на живот.
Нестле България полага редица усилия за устойчиво развитие на своята фабрика, като за последните 10 години е намалила консумацията на вода с 66%, не депонира отпадъци на сметището вече 7 години и предстои да консумира 100% „зелена“ енергия до края на 2021г. С инициирането на кампанията „Recover Green“ Нестле България ще запознае своите потребители с проблемите, свързани със замърсяването на околната среда, като ги вдъхнови да живеят еко-съобразно и превръщайки ги в посланик на кампанията.

3. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта започва на  08.06.2021 в 16:00 часа и завършва на 04.07.2021 в 23.59ч. (по-нататък наричана за краткост „Играта“) и се провежда на стената във Facebook на Nestlé (BG),  (https://www.facebook.com/Nestle.Bulgaria).

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин чрез  съобщение на Facebook профила на Nestlé (BG) (https://www.facebook.com/Nestle.Bulgaria). 

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД и служители на агенция “АПРА“ ООД.

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) За да участваш в Играта, влез на Facebook профила на Nestlé (BG) (https://www.facebook.com/Nestle.Bulgaria).  Научи кои са популярните лица(Инфлуенсъри) на „Recover Green“ в Instagram, които участват в Играта, на https://www.nestle.bg/bg и виж тяхните предизвикателства.

(a) Отговори с коментар на посочено предизвикателство в страницата на Facebook профила на Nestlé (https://www.facebook.com/Nestle.Bulgaria) или на профила на съответното популярно лице/Инфлуенсър. При предизвикателства, които изискват коментар със снимка, посочените снимки няма да бъдат използвани по никакъв начин от Организатора на играта.

б)Един участник има право да участва като направи коментар или даде отговор  на всички  предизвикателства в Играта на Facebook профила на Nestlé (BG) (https://www.facebook.com/Nestle.Bulgaria)  или на Instagram страницата на популярните лица, които са част от инициативата на „Recover Green“.
Независимо от броя коментари/отговори, един участник може да спечели само една награда.

(2) Участниците не трябва да използват коментари, които са обидни или уронващи престижа и доброто име на Организатора, неговите партньори, конкуренти и трети лица 

(3) Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за награда..

6. НАГРАДИ

(1) Наградите са:  общо 18 (осемнадесет) устойчиви/ торбички от еко материали с продукти на NESTLÉ® .

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра. 

7. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) В случай, че участник отговаря на условията, посочени в предизвикателството, то той има правото на участие съгласно посочените условия в съответното предизвикателство, всеки от трите популярни лица, инфлуенсъри, ще изтегли на случаен принцип по 3-ма от последователите си, взели участие с коментар или отговор на предидизвикателствата, качени от инфлуенсърите  . Те ще бъдат обявени в чрез стори на профила на съответния Инфлуенсър. От коментиралите във Facebook страницата на Nestlé (BG), представители на Организатора и агенция „АПРА“ООД ще изтеглят на случаен принцип 9  печеливши, които ще бъдат  обявени на страницата на Nestlé (BG).

(2) Печелившите участници от Instagram, ще трябва да се свържат с Организатора, Nestlé (BG), чрез съобщение на страницата на Nestlé (BG) (https://www.facebook.com/Nestle.Bulgaria), с цел уточняване на следващи стъпки по изпращане и получаване на наградата. Потребителите, спечелили чрез участие във Facebook профила на Nestlé (BG), ще трябва да се свържат с Организатора, чрез изпращане на лично съобщение на страницата на Nestlé (BG) (https://www.facebook.com/Nestle.Bulgaria). 
Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора на (https://www.facebook.com/Nestle.Bulgaria), в срок от 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението във връзка с уточняване на детайли по доставяне на наградата. Ако участникът не осъществи контакт в този срок, губи правото си на награда и Организаторът може да предостави наградата на първия, изтеглен като резерва участник.

(4) Печелившите ще бъдат обявени на 07.07.2021 в Instagram страницата на всеки от популярните лица, които са част от инициативата и на Facebook профила на Nestlé (BG)
(https://www.facebook.com/Nestle.Bulgaria). 

(6) Наградите се доставят само на територията на България в рамките на 30 дни, след като печелившите участници предоставят необходимата информация.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:
 
(1) Организаторът не носи отговорност:

а)   за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина;

б)  за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника;

в) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност;

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда. 

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Организаторът „Нестле България“ АД, агенция „АПРА“ ООД, която подпомага провеждането на играта, както и популярните лица, инфлуенсъри, които са част от инициативата  „Recover Green“ , обработват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство с цел провеждането на Играта.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(4) Публикувайки отговор под публикация на лицето, което е част от инициативата на „Recover Green“ в Instagram или под пост във Facebook профила на Nestlé (BG) (https://www.facebook.com/Nestle.Bulgaria), всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на популярните лица на „Recover Green“ кампанията, както и на Организатора,  агенция „АПРА“ ООД, „Тип Топ Куриер“АД личните си данни (име и фамилия, данни от публичния профил в Instagram и/или Facebook), а печелившите споделят телефон за връзка и адрес за доставка на наградите, с цел установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите. 

(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от тях лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(6) Спечелилите награди участници се съгласяват техните имена, населено място и профил в Instagram/ Facebook да  присъстват като стори в профила на популярното лице, което е част от инициативата „Recover Green“, както и във Facebook профила на Nestlé (BG).

(7) Всеки участник има право на достъп до собствените си лични данни, по всяко време да коригира или актуализира негови/нейните лични данни. 

(8) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на Играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта.  

(9) Този, който е заличил профила си в Instagram/ Facebook, автоматично прекратява участието си в Играта  и неговото/ нейното име няма да бъде включено в избирането на печелившите. 

(10) Упражняването на посочените в този Раздел права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно на тел. 0800 16666 (безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа) или на e-mail: [email protected] Можете също да ни пишете на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

(11) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните -https://www.nestle.bg/bg/info/general-data-policy-regulation

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в профил на популярното лице, което е част от инициативата на“Recovery Green“ в Instagram и в Facebook профила на Nestlé (BG) (https://www.facebook.com/Nestle.Bulgaria), в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. 

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство. 

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Описаната по-горе Игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook и Instagram.

(6) Правилата на Играта са публикувани/обявени на страницата с Промоции на сайта на компанията. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected]

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.