Политика по качество

Ангажиментът на Нестле България е да осигури на потребителите продукти в съответствие с мисията, стратегията и политиките на компанията за осигуряване на качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда. Това се постига чрез стриктно спазване изискванията за безопасност и качество на продуктите, недопускане на трудови злополуки и професионални заболявания или поне тяхното минимизиране, съобразно възможностите на съвременните методи и средства за безопасност.

Доверието на нашите потребители се основава на имиджа на компанията за постоянно предоставяне на висококачествени продукти.

Вдъхновени от научните открития на нашия основател Анри Нестле, който е създал първото мляко за кърмачета през 1867г., ние вярваме„ че доверието на консуматорите трябва да бъде поддържано и подобрявано ден след ден.

Всеки продукт на рафта, всяка услуга и всяка обратна връзка от клиент или потребител ни помага да поддържаме това доверие. Името на Нестле върху продукт или услуга е знак за безопасност и пълно съответсвие с българското и европейско законодателство, както и за стриктно спазване на политиките. принципите и стандартите за Качество.

Всеки служител на Нестле участва в постигането на тези високи стандарти чрез прилагане на Нестле Системи за управление на Качество, Здраве, Безопасност и Опазване на околна среда. Това пълно съответствие с ISO стандарти и Системата за Управление на Качество и Безопасност е проверено и от независими сертификационни органи от трети страни

 Прочети документа „Политика по Здраве, Безопасност и Околна среда“

Read document "Quality, Safety & Environmental Policy"