Sort by
Sort by

Нестле отчита резултатите на Групата за 2021 година

Положителен ръст на Групата през 2021г., изпълнението в България е по-добро от това на зоната, към която принадлежи
nestle results
Назад

• Органичният ръст достига 7,5%, с реален вътрешен ръст (RIG) от 5,5% и ръст в цените 2,0%. Ръстът е подкрепен от продължаващия положителен тренд в продажбите на дребно, стабилното възстановяване на каналите за консумация извън дома, повишените цени и нарастването на пазарния дял.

• Общите отчетени продажби се увеличават с 3,3% до 87,1 милиарда швейцарски франка (2020 г.: 84,3 милиарда швейцарски франка). Международната търговия намалява продажбите с 1,3%. Продажбата на дялове имат отрицателно въздействие от 2,9%.

• Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) е 17,4%, намалявайки с 30 базисни пункта. Маржът на оперативната печалба от търговска дейност (TOP) намалява с 290 базисни пункта до 14,0% на отчетна база, което до голяма степен отразява обезценките, свързани с бизнеса Wyeth.

• Печалбата на акция се увеличава с 5,8% в постоянна валута и с 5,1% на отчетна база до 4,42 швейцарски франка. Печалбата на акция се увеличава с 41,1% до 6,06 швейцарски франка на отчетна база, отразявайки главно печалбата от продажбата на акциите в L’Oréal. • Свободният паричен поток намалява с 14,9% до 8,7 милиарда швейцарски франка, което се дължи главно на временно по-високите капиталови разходи и нива на материалните запаси.

• Съветът предлага дивидент от 2,80 швейцарски франка на акция, увеличение от 5 сантима, отбелязвайки 27 последователни години на ръст на дивидентите. Общо 13,9 милиарда швейцарски франка са върнати на акционерите през 2021 г. чрез комбинация от дивиденти и обратно изкупуване на акции.

• Постоянен напредък в управлението на портфолиото. Ротацията на портфолиото от 2017 г. понастоящем възлиза на около 20% от общите продажби за 2017 г.

 

Прогноза за 2022 г.: очакваме ръст на органичните продажби около 5% и марж на оперативната печалба от основна търговска дейност между 17,0% и 17,5%. Очаква се основната печалба на акции в постоянна валута и капиталовата ефективност да се увеличат.

Средносрочна перспектива: устойчив среден едноцифрен органичен ръст на продажбите. Непрекъснати умерени подобрения на маржа на оперативната печалба от основна търговска дейност. Продължаващо разумно разпределение на капитала и подобрения на капиталовата ефективност.

 

Резултати на Групата

 

Общо за Групата

Зона Северна и Южна Америка

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка

Зона Азия, Океания и Африка

Nespresso

Nestlé Health

Science

Други дейности

Продажби Фин. 2021 г. (млн.шв.фр)

87 088

33 779

21 128

20 735

6 418

4 822

206

Продажби фин. 2020 г. (млн.шв.фр)*

84 343

34 010

20 226

20 730

5 885

3 326

166

Реален вътрешен ръст (RIG)

5.5%

4.8%

6.0%

3.5%

8.2%

13.4%

25.1%

Ръст в цени

2.0%

3.7%

1.2%

0.8%

0.6%

0.1%

1.2%

Органичен ръст

7.5%

8.5%

7.2%

4.2%

8.8%

13.5%

26.3%

Нетни сливания и придобивания

-2.9%

-6.6%

-2.2%

-3.9%

0.0%

33.2%

0.0%

Междунар. търговия

-1.3%

-2.5%

-0.6%

-0.4%

0.3%

-1.8%

-1.8%

Отчетен ръст в продажбите

 

3.3%

-0.7%

4.5%

0.0%

9.1%

45.0%

24.5%

Фин. 2021 г. Марж на опер.печалба от осн.търг.дейност

17.4%

20.8%

18.5%

21.8%

23.0%

13.6%

-15.6%

Фин. 2020 г. Марж на опер.печалба от осн.търг.дейност*

17.7%

20.5%

18.6%

22.2%

23.6%

16.5%

-43.9%

 

*Данните за 2020 г. са преизчислени след разкриването на Nestlé Health Science и Nespresso като самостоятелни сегменти от 2021 г. нататък (преди това комбинирани и представени в Други дейности).

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле, коментира:

„През 2021 г. останахме фокусирани върху изпълнението на нашата дългосрочна стратегия и засилването на инвестициите в ръста, като в същото време се адаптирахме спрямо предизвикателствата на глобалната верига за доставки. Органичният ни ръст бе силен, с широкообхватно увеличение на пазарния дял, вследствие на дисциплинирано изпълнение, бързи иновации и повишена дигитализация. Ограничихме въздействието на изключителната инфлация в цените чрез старателно управление на разходите и отговорно ценообразуване. Стабилният ни ръст на основната печалба на акция показва устойчивостта на нашия модел за създаване на стойност. Целият екип на Нестле демонстрира постоянство и ловкост за пример в една предизвикателна среда.

Развитието на портфолиото ни продължи, като се фокусирахме върху категории с атрактивни възможности за ръст и диференцирани предложения. Последните примери включват придобиването на основните марки на The Bountiful Company и продажбата на основните марки вода в Северна Америка.

Нашата програма за устойчивост напредна още повече, тъй като подобряваме благосъстоянието на нашите потребители, спомагаме за регенерирането на околната среда и укрепването на селскостопанските общности в нашите вериги за доставки.

Продължихме да създаваме стойност за нашите акционери чрез дисциплинирано разпределение на капитала, постоянно нарастващи дивиденти и значително обратно изкупуване на акции. Продължавайки напред, ние сме уверени в силата на нашия модел за създаване на стойност.“

Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България коментира:

„2021 г. беше успешна за Нестле България въпреки предизвикателната макроикономическа обстановка, повлияна от пандемията. Постигнахме 7,3% органичен ръст, реален вътрешен ръст от 6,8% и положителен ръст в цени от +0,5%. Това представяне е по-добро от общото за зоната и сме горди с това. Двуцифрен органичен ръст отбелязаха бизнесите Храна за домашни любимци, Детско хранене и Nestlé Professional. Кулинарният бизнес и бизнесът с напитки допринесоха за добрите резултати със стабилен органичен ръст. Добро представяне имаше и в каналите на реализация на Ключови клиенти, Дистрибутори и Търговци на едро. След предизвикателствата на 2020 значителен ръст се наблюдава и в каналите за продажба извън дома и добро представяне в електронната търговия. През 2021 Нестле България отчете най-добрия двуцифров марж на оперативната печалба за последните пет години, фокусирайки се върху развитието на портфолиото и оптимизацията на разходите. И през миналата година Нестле България демонстрира устойчивост в условия на променлива икономическа среда, като в същото време направи значителни инвестиции за бъдещия просперитет на компанията, засилване на стратегическото управление и оптимизиране структурата на компанията на всички нива. Това заедно с постоянното развиване на нашите служители, утвърди позицията ни като водеща компания в България в областта на балансираното хранене и на здравословния начин на живот.“

petar stoilov

 

Нова структура на зоните

От 1 януари 2022 г. компанията е организирана в пет зони: Зона Северна Америка, Зона Латинска Америка, Зона Европа, Зона Азия, Океания и Африка и Зона Голям Китай. Нестле ще отчете продажбите и ръста на новата зонова структура за първи път на 21 април 2022 г.

Новата структура ще засили пазарния подход на компанията и ще подобри способността на Нестле да печели в една бързо променяща се среда. Това също така подчертава дълбокия ангажимент на компанията да успее във всички части на света, включително двата й водещи пазара Северна Америка и Голям Китай.

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA)

7,2% органичен ръст: 6,0% реален вътрешен ръст (RIG); 1,2% ръст в цените. Западна Европа бележи среден едноцифрен органичен ръст със силен реален вътрешен ръст и леко положителен ръст в цените.

Централна и Източна Европа бележат двуцифрен органичен ръст със силен реален вътрешен ръст и положителен ръст в цените.

Близкият изток, Северна Африка, Турция и Израел отчитат висок едноцифрен органичен ръст, с балансиран принос от реалния вътрешен ръст и ръста в цените. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност намалява с 10 базисни пункта до 18,5%.

 

 

 

 

 

Продажби

2021 г.

Продажби

2020 г.

РВР

Ръст в цени

Органичен ръст

МОПОТГ

2021 г.

МОПОТГ

2020 г.

Марж

2021 г.

Марж

2020 г.

Zone EMENA

CHF 21.1 bn

CHF 20.2 bn

6.0%

1.2%

7.2%

CHF 3.9 bn

CHF 3.8 bn

18.5%

18.6%

 

Органичният ръст достига 7,2%, със силен реален вътрешен ръст от 6,0%, подкрепен от обема и микса. Ръстът в цените се повишава с 1,2%, при 2,5% през четвъртото тримесечие. Нетните изтегляния на инвестиции намаляват продажбите с 2,2%, което до голяма степен е свързано с продажбата на бизнеса с колбаси Herta, частично компенсирано от придобиването на Mindful Chef и Lily’s Kitchen. Международната търговия оказва отрицателно въздействие върху продажбите с 0,6%. Отчетените продажби в Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка се увеличават с 4,5% до 21,1 милиарда швейцарски франка.

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка отчита висок едноцифрен органичен ръст, достигайки най-високото ниво през последното десетилетие. Ръстът е подкрепен от продължаващата еволюция на портфолиото към бързо развиващи се категории и канали, както и от иновациите. Всички пазари бележат положителен ръст, със силно развитие на продажбите, водени от Обединеното кралство, Русия, Италия и Франция. Зоната продължава да отчита широкообхватно нарастване на пазарния дял, особено при храните за домашни любимци, кафето, амбиентните и охладените готварски продукти.

По категория продукти, храните за домашни любимци с марката Purina бележат двуцифрен ръст, воден от първокласните марки Gourmet, Felix и Purina Pro Plan, както и ветеринарните продукти.Всички канали бележат ръст, особено в електронната търговия и специализираните магазини за домашни любимци.

Продажбите в нови платформи за ръст Tails.com, Lily’s Kitchen и Terra Canis заедно се увеличават с близо 40%. Продажбите при кафето нарастват с висок едноцифрен темп, подкрепен от силния тласък при продуктите за консумация у дома Nescafé и Starbucks. Nestlé Professional отчита силен двуцифрен ръст, подпомогнат от още по-стабилното възстановяване при каналите извън дома, особено при кафето. Водите бележат висок едноцифрен ръст, воден от S.Pellegrino, както и Nestlé Pure Life в Близкия изток и Северна Африка. Продажбите при шоколадовите изделия нарастват със среден едноцифрен темп, водени от KitKat. Готварските продукти отчитат нисък едноцифрен ръст, с висока база за сравнение за Maggi. Продажбите при Garden Gourmet и Mindful Chef продължават да растат с двуцифрен темп. Garden Gourmet Vuna, наскоро лансираната алтернатива за риба тон на растителна основа, се радва на голямо търсене. Детското хранене бележи положителен ръст, с непрекъснато увеличаване на пазарния дял, въпреки по-ниската раждаемост в контекста на пандемията.

Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност на Зоната намалява с 10 базисни пункта. Инфлацията в цените и увеличените инвестиции в ръста далеч компенсират оперативния ливъридж и продуктовия микс.