Sort by
Sort by

SOS Залесяване

залесяване

Залесяваме активно с нова и мащабна мисия
Тази година помагаме на община Стамболово като залесяваме част от
опожарените над 500 декара горски масиви в региона, резултат от
поредица опостушителни пожари.

Защо това е важно?

Унищожаването на горските ресурси води то тежки
последствия не само за икономиката на региона,
нанасяйки щети на стопанството, но и оказва
дългосрочен негативен ефект върху екоклимата
като нарушава биоразнообразието и предизвиква
нежелани промени във флората и фауната, които
забавят естественото развитие на екосистемата. 

Пожарите в региона повишават риска от
заблатяване на горите и от наводнения, причиняват
ерозия на почвата и допринасят за образуването на свлачища.

опожарена гора

Инициативата на Нестле България цели да възстанови трайно 30 декара
от опожарената гора на Стамболово, което е важна и значима стъпка във
възстановяването на горските ресурси на региона.

За целта, в партньорство с Община Стамболово и Министерството на земеделието и горите ще проведем
залесяването в четири етапа, които ще гарантират устойчив резултат и над 80% прихващане на засадените дръвчета.
 

1 етап
Изготвяне на експертен залесителен план.
2 етап
Избор на подходящи дървесни видове.
3 етап
Обработка на почвата и ограждане на терена.
4 етап
Активно залесяване с избраните фиданки и активно отглеждане, напояване и прекопаване в рамките на три години, което е минималния необходим период, за да може да се прихванат и израстнат здрави дръвчета.
Дарението
Нестле България ще дари на община Стамболово целево необходимите средства
за осъществяването на цялостния проект, което е част от глобалната мисия на
Нестле да засади 200 000 000 здрави дръвчета до 2030 година в регионите,
където компанията ни има производство.
Ангажиментът на Нестле България винаги е бил да допринася със своята дейност
за по-добър живот като инвестира в по-здравото бъдеще на нашите деца и планетата.
Всичко това е възможно, благодарение и на вас, нашите клиенти,
които с всяка ваша покупка ни позволявате заедно да правим добро.
Като кликнете на картата долу, можете да видите списъка с всички обекти, в които каузата ни е активна.
карта за залесяване

Предходни проекти

 

Новата гора
на София 2
 

 

 Тук

Резултат от кампанията по залесяване