Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

„Започни новата година с МУРА® и страхотни награди!“

Купете продукти с мараката МУРА® от магазинната мрежа на търговската верига KAUFLAND, на стойност минимум 2 (два) лева с ДДС в един фискален бон. Период на Играта от 06.01.2020 г. до 19.01.2020 г.

Пълни правила на Играта

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

„Започни новата година с МУРА® и страхотни награди!“

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128.

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта на МУРА® „Започни новата година с МУРА и страхотни награди!“

стартира на 06.01.2020г., в 00.00 ч. и завършва на 19.01.2020г., в 23:59 ч.  по-нататък упомената като „Играта“.

Участниците могат да приложат фискални бонове на закупени продукти (т.3) само в периода на Играта от 0.00 часа на 06.01.2020 г. до 23.59 часа на 19.01.2020 г.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/MURA-promo

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта участват всички продукти с марката NESTLE® МУРА®

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД.

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 60 (шестдесет) броя слушалки PIONEER®.

 (2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни от лица, които не са участвали и не са изтеглени като печеливши в настоящата Игра.

(4) Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете продукти с мараката МУРА® от магазинната мрежа на търговската верига KAUFLAND, на стойност минимум 2 (два) лева с ДДС в един фискален бон.

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи продукти с марка МУРА® на стойност минимум 2.00лв. (два  лева) с вкл. ДДС  в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта..

 (2) Потребителят въвежда име и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и номер на фискален бон/ове, на интернет адрес: www.nestle.bg/MURA-promo. („Сайта на Играта“).

Приложете снимка на фискалния/те бон/ове със закупените продукти  на интернет адрес: www.nestle.bg/MURA-promo. („Сайта на Играта“).

(3) Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти, закупени на изискуемата минимална стойност или покупката не е направена в периода на Играта или от магазинната мрежа на KAUFLAND, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(4) Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

(5) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ  НА НАГРАДИТЕ

(1) След приключване на Играта (23.59 ч. на 19.01.2020г.) ще бъде извършено теглене, чрез специализиран софтуер, на случаен принцип за печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

(2) Печелившите ще бъдат публикувани на 24.01.2020г. на Сайта на Играта: www.nestle.bg/MURA-promo.

(3) Ще бъдат изтеглени 60 (шестдесет) печеливши и 5 (пет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите.

 (4) Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на Играта: www.nestle.bg/MURA-promo.

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

 (1) Организаторът не носи отговорност:

а)   за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина;

б)  за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен имейл адрес или телефон за връзка от участника;

 (в) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност;

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „Нестле България“ АД, агенции, разработващи и администриращи корпоративния сайт на Организатора, „Тип Топ Куриер“ АД предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят личните данни на участниците в Играта, в съответствие с действащото законодателство и вътрешните си политики.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(4) Включвайки се в Играта на Сайта, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и агенции, разработващи и администриращи корпоративния сайт на Организатора, „Тип Топ Куриер“ АД личните си данни (име, електронна поща (имейл),  телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(6) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена и номера на фискални бонове ще бъдат публикувани на Сайта на Играта.

(7) Всеки участник има право на достъп до собствените си лични данни, по всяко време да коригира или актуализира негови/нейните лични данни.

(8) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта. 

(8) Този, който е заличил профила си, автоматично прекратява участието си в Играта   и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

(9) В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.

(10) Упражняването на посочените в този Раздел права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно на тел. 0800 16666 (безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа) или на e-mail: [email protected] Можете също да ни пишете на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

 (11) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

 (2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.nestle.bg/MURA-promo. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected]

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

Победители
Печеливши
1. Петра Димитрова (59911)
2. Цвета Добрева (13977)
3. Елизавета Димитрова (39658)
4. Иван Гьоков (47427)
5. Милена Станчева (11134)
6. Евгени Георгиев (119983)
7. Мариана Николова (65139)
8. Мария Хаджийска (26934)
9. Борка Атанасова (55093)
10. Керанка Андонова (25146)
11. Светлана Филчева (81926)
12. Дочка Славова (182909)
13. Стойко Караджов (30901)
14. Полина Панайотова (19789)
15. Аляхтин Мехмед (65141)
16. Диана Аспарухова (44754)
17. Маргарита Иванова (16523)
18. Силвия Ковачева (27221)
19. Радослава Личева (23221)
20. Татяна Петрова (47428)
21. Нина Божурина (124947)
22. Пламен Симеонов (12559)
23. Ваня Бубозикова (36667)
24. Димитричка Генчева (91553)
25. Мартин Цветков (51393)
26. Радослава Цънцарова (12954)
27. Бисер Десков (21765)
28. Живка Грозева (23979)
29. Иво Борисов (94457)
30. Божидар Божидар (48743)
31. Цветан Тасев (56302)
32. Иванка Вутова (47425)
33. Галина Николова (113342)
34. Татяна Георгиева (65137)
35. Кръстю Петров (94167)
36. Катя Колева (72919)
37. Тони Михайлов (62996)
38. Борислав Данчев (19737)
39. Валерий Гьошев (35008)
40. Жанета Иванова (52436)
41. Светлозар Бургов (55159)
42. Антон Андонов (23932)
43. Милена Симеонова (119485)
44. Никола Николов (116815)
45. Миглена Георгиева (119985)
46. Зорница Попова (50257)
47. Светлозар Обрешков (86897)
48. Моника Колева (29951)
49. Александър Данчев (54299)
50. Нели Николова (73061)
51. Изабела Варсано (37766)
52. Боряна Илиева (56359)
53. Михаил Михайлов (1712)
54. Октай Шакиров (53469)
55. София Георгиева-Йорданова (43143)
56. Юлия Борисова-Николова (28103)
57. Станислав Русинов (27810)
58. Гюнер Юмер (62863)
59. Павлина Радева (101805)
60. ИВАНКА ДИМОВА (85754)