Sort by
Sort by

“SOS Залесяване“ Национален конкурс за общини

залесявания мисия 2024

НAСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Начало на приемането на проектни предложения:
15 април 2024 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения:
30 юни 2024 г.

SOS Залесяване: Национален конкурс за общини

Вдъхновени от постигнатите до момента резултати, партньорствата и общите положени усилия, обявяваме национален конкурс за всички 265 общини в България, които могат да се включат с предложение за залесителен проект. Конкурсът има за цел да подкрепи зелената идея на една от общините с дарителски фонд за нейното осъществяване. Нашата мисия е не само да помогнем за залесяването на пострадалите територии на България, а също да насърчим общините да потърсят ново решение за реализация на залесителни проекти. Дарението е важно не само за изпълнението на плана за залесяване, но и вдъхновението за всяка община да се погрижи за околната среда.

Инициативата Залесяваме активно се разраства всяка година, като националният конкурс на 2024 г. ще помогне да открием новата община, в която да продължим мисията си. Миналогодишната кауза в община Стамболово се погрижи за залесяването на опожарените 30, 675 декара гора. Резултатите, които тепърва ще наблюдаваме там, са водещата сила в намеренията ни за разрастването на инициативата. Загрижеността, усилията, времето и подкрепата от страна на община Стамболово доказват, че инициативата SOS Залесяване е общополезна и заслужава да достигне до още много други пострадали райони на територията на страната. 

Националния конкурс позволява на всяка община да се включи и да покаже интереса си към мисията, която ще бъде безвъзмездно подкрепена от Нестле България. За условията на участие, кандидатстване и планираното развитие на конкурса може да прочетете повече в пълните правила по-долу.

При възникнали допълнителни въпроси може да се свържете с нас на [email protected].

С нетърпение очакваме следващото добро, което ще създадем с общината победител. Защото заедно можем да постигнем много – да дадем нов живот на един свят, от който всички ние имаме нужда. 

Декларация за участие.

Декларация за авторство.

1. За Конкурсът

Организатор на Конкурсът “SOS Залесяване” (“Конкурсът”), част от Инициативата “Залесяваме Активно” (“Инициативата”) е „„Нестле България“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 83165034, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128("Нестле  България" или "Организатор")

1.2.    Партньор на Конкурсът е Национално сдружение на общините в република България (НСОРБ).

1.3.    Конкурсът има за цел: да подкрепи проекти на български общини, свързани със залесяване на територии, които са значими за всяка съответна община и допринасят за благосъстоянието им.

1.4.    Конкурсът ще подкрепи с безвъзмездно финансиране в размер на 60 000 лв. проекти на общини с продължителност на изпълнение до 31.05.2025 г.

1.5.    Крайният срок за кандидатстване за конкурса е 30 юни 2024 г. Крайният срок за допустимост на извършените разходи по финансираните проекти е 31 май 2025 г. и максималната продължителност на проектите следва да бъде съобразена с този срок.

1.6.    Конкурсът насърчава общините да търсят нови решения и да реализират залесителни проекти, които им дават възможност да реализират мисиите си дори в извънредни ситуации и при ограничения от различно естество.

1.7.    Конкурсът се провежда в периода от 15 април 2024 г. до 30 август 2024 г. включително (Период на провеждане).

1.8.    Одобрената за финансиране община по Конкурсът „SOS Залесяване“ ще бъде поканена да подпише договор за финансиране с Нестле България и следва да приключи изпълнението на одобрения си проект в срок до 36 месеца след сключване на договора.

1.9.    Конкурсът се организира и провежда на български език само за територията на Република България и само за български общини, в съответствие с действащото национално законодателство.

2. Цели, тематични области, очаквани резултати, индикатори за успех, дейности и ценности на Конкурсът

Конкурсът ще подкрепи  проекти, които ще допринесат  да се възобновяват гори,  да се осигури защита срещу природни стихии, да се озеленява и да се подобрява ландшафтът на територията на дадената община.

2.1. Конкурсът има и следните цели:

Да окаже приоритетна подкрепа за инициативи, свързани с дългосрочно залесяване и цялостно подобряване на биоразнообразието, борбата с климатичните промени и подобряване на икономическите показатели в региона.
Да подкрепи общини, в които има максимално ангажиране на локална работна сила в осъществяването на предложените проекти.
Да укрепи капацитета на общините за представяне и популяризиране на постигнатите резултати.

2.2. В конкурса могат да бъдат подавани проектни предложения в следните области:
SOS Залесяване – възстановяване на гори след пожари, наводнения, неправомерно изсичане и природни бедствия.
Облагородяване на общи пространства в населените места чрез озеленяване и залесяване.
Създаване на нови горски масиви (по смисъла на Наредба № 2, към ново залесяване се отнасят залесяванията на голини, недървопроизводителни горски територии и на земеделски земи и нарушени територии по смисъла на ЗУТ), които да повишат качеството на живот, включително борба с климатичните промени, повишаване на биоразнообразието, създаване на възможност за опазване на застрашени горски видове.

2.3. Ценности
Всеки проект, подаден по Конкурса,  следва да отговаря на посочените по-долу ценности и принципи на Конкурса:

- Недискриминация: проектите трябва да се изпълняват по начин, който не дискриминира на основата на раса, цвят на кожата, пол, сексуална ориентация, език, религия или други признаци на хората. Всяко действие, насочено към специфична група, трябва да бъде планирано по начин, който утвърждава равнопоставеността и включването.

- Устойчиво разбиране на темата за грижата за опазване на околната среда, което означава поемане на дългосрочен ангажимент , надхвърлящ времевите рамки и финансиране  на проекта от страна  Нестле  България. За нас основно условие за устойчивост на кандидатстващите проекти е да предлагат решения и подходи, адекватни на съществуващите нужди и ресурси за покриването им. Един проект е устойчив, когато продължава да носи полза на местната общност, в която се осъществява и след края на проекта.

3. Финансови условия на Конкурса

3.1.    Размерът на безвъзмездното целево финансиране, за който се кандидатства по Конкурса е 60 000 лв. като търсеното финансиране може да бъде 100% от общия бюджет на предлагания проект, както и да бъде част, която допълва необходимите средства по вече започнат проект. В рамките на безвъзмездното финансиране може да се планира предоставяне на финансова подкрепа към трети лица, които предоставят експертна услуга за осъществяването на проектите, но в този случай е необходимо те да са упоменати още при кандидатстването.

3.2.    Бюджетът следва да покрива пълния обем на допустимите разходи за изпълнение на проекта.

4. Право на участие

4.1.    За участие в Конкурса и съответно за финансиране могат да кандидатстват всички български общини, които имат право в рамките на конкурса да подадат повече от едно проектно предложение. Всяко предложение ще бъде разглеждано и оценявано самостоятелно.

4.2.     Кандидатстващите общини могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с  подизпълнители, които са изрично упоменати в разработването на проекта – като роля и размер на финансирането. За извършване на дейности в горски територии, кандидатстващите общини или техните подизпълнители следва да са вписани в публичния регистър в Изпълнителна агенция по горите по чл. 241 от Закона за горите. Кандидатстващите общини трябва да изпълняват своята дейност в населеното място/област, в която са регистрирани. Предложеният от тях проект също следва да е насочен към същото населено място/област.

4.3.    При изпълнение на проектни предложения в горски територии и земеделски земи, залесяването се извършва съгласно технологичен план за залесяване по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 2 от 7.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране. В случаите когато залесяванията не са предвидени в горскостопански план или програма, за реализирането на проекта следва да се проведе процедура по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за защитените територии и приложимите подзаконови нормативни актове със съответния компетентен орган по околна среда.

4.4.    Кандидатите трябва да са готови да търсят активното участие на гражданите на населеното място в различни етапи от изпълнението на дейностите.

4.5.    Кандидатстването за Конкурса е възможно само при спазване на настоящите Правила. С изпълнението на което и да е действие във връзка с кандидатстването за Конкурса, съответният Участник декларира, че е запознат с тези Правила, разбира ги и се съгласява с тях.

5. Начин на участие

За да кандидатства в Конкурса, всеки участник трябва:
5.1. Да посети официалния сайт на Конкурса на адрес: https://www.nestle.bg/bg/misia-zalesyavane-2024 и да прочете пълните правила за провеждане на конкурса.

5.2. Да се запознае подробно с пълния пакет документи в електронните файлове – Формуляр и Декларация (задължителни за подаване документи).

5.3. Да попълни задължителния пакет документи, който включва:
- Формуляр за кандидатстване – попълва се онлайн.
- Бюджет на проекта
- Технологичен план за залесяване или проект за озеленяване
- Документ от компетентен орган по околна среда, в случаите на т. 4.3
- Декларация на кандидата

5.4. Да подаде документите не по-късно от 23:59 ч. на 30.06.2024 г.

Важно! Изпращайки формуляр за участие на [email protected], участниците се съгласяват с правилата за провеждане на конкурса "SOS Залесяване".

5.5. Документите трябва да отговарят на следните изисквания:

- Формулярът за кандидатстване следва да бъде попълнен онлайн.
- Формулярът за кандидатстване следва да съдържа цялата необходима информация, отнасяща се до проекта. За вписването на необходимата информация следва да се използват полетата под съответните точки във Формуляра, като се спазват изискванията за оформяне на предложението, посочени при самите въпроси.
- Бюджетът на проекта следва да се попълни и прикачи във формат Excel.
- За попълване на Формуляра и Декларацията на кандидата могат да се използват единствено, предоставените на адрес https://nestle.bg/bg/misia-zalesyavane-2024 образци.
- Декларацията на кандидата следва да бъде подписана от официалния/ите представляващ/и на организацията-кандидат, сканирана и прикачена в pdf. формат. Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин (напр. на хартия) или на друг електронен адрес.

5.11. След изпращане пакета с документи за кандидатстване на посочения електронен адрес, системата генерира съобщение, че кандидатурата е получена.  Нестле България не носи отговорност за файлове, които не се четат, не могат да бъдат отворени или не са получени по технически причини.

5.12. Една организация може да кандидатства с повече от  1 проект.Участието с повече проекти не дава предимство на участника.

5.13. Проекти, които не съответстват на административните изисквания, посочени в т. 5.5., няма да бъдат разглеждани на следващ етап на оценка.

5.14. Няма да бъдат финансирани проекти/проектни дейности, в случай че същите проекти/проектни дейности вече са били финансирани от друг източник (избягване на двойно финансиране).

6. Етапи на Конкурса

6.1.    Конкурсът има следните етапи и индикативни срокове:

15 април – 30 юни 2024 г.

Процес на кандидатстване – подаване на проектни предложения, отговаряне на въпроси, комуникация с потенциални кандидати.

30 юни – 5 юли 2024 г.

Оценка по административни критерии проверка административно съответствие на представените документи.

5 юли – 25 юли 2024 г.

Оценяване на проектите (оценка от експертно жури)

25 юли – 30 август 2024 г.

Официално обявяване на резултатите и одобрения проект, сключване на договор и предоставяне на безвъзмездната помощ.

30 август 2024 г. – 20  август 2027 г.

Изпълнение на финансирания проект – мониторинг, приемане на междинни отчети, комуникация с общината бенефициент.

6.2.    Организаторът си запазва правото да променя посочените по-горе етапи и срокове по своя преценка, за което участниците ще бъдат информирани съответно чрез публикуването на изменените указания и общи условия на интернет страницата на Организатора и на страницата на НСОРБ.

Списък с всички постъпили предложения ще бъде публикуван на сайта на Конкурса и на сайта на НСОРБ до 5 дни след крайния срок за кандидатстване по Конкурса.
Проектът на победителя ще бъде публикуван на сайта на Конкурса: https://www.nestle.bg/bg/misia-zalesyavane-2024 До 1 август 2024 година.

7. Процедура за оценка и подбор на проектни предложения по Конкурса, критерии за оценка

7.1.    Оценката и класирането на подадените проекти ще се извърши  в етапите, описани в раздел 6.

7.2.    Първият етап е на оценка на административното съответствие на подадените предложения.

7.2.1. Критерии за административно съответствие са:


- Проектното предложение е подадено успешно в срок; всички раздели от формуляра, както и бюджета и декларацията, са попълнени съгласно указанията на български език и на кирилица.
- Кандидатът, подал проектното предложение, е българска община, която не е недопустима за финансиране, на основание неизпълнен проект в същата област.
- Във формуляра за кандидатстване е прикачен попълнен Бюджет на проекта, който отговаря на условията на конкурса (до 60 000 лева бюджет за пълно изпълнение на проекта).
- Във формуляра за кандидатстване е прикачен одобрен технологичен план за залесяване или проект за озеленяване
- Документ, издаден от компетентен орган по околна среда, в случаите на т. 4.3.
- Продължителността на проекта е в съответствие с условията на конкурса (до 36 месеца).
- Залесяването/озеленяването е планирано за осъществяване до 31.05.2025 г.
- Използвани са всички официални формуляри на Конкурса

7.3.    Вторият етап на оценка е качествена оценка на подадените предложения. Той се извършва от квалифицирано жури в състав:
- един представител на Министерство на земеделието/Агенция по горите
- един представител от НСОРБ
- един представител от Лесотехническия университет
- двама представители от Нестле България.

7.3.1. Проектите, кандидатствали в Конкурса, се оценяват по следните качествени критерии:


- Съответствие на предложения проект с целите на Конкурса.
- Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати.
- Изготвен експертен технологичен план за залесяване или проект за озеленяване, отговорни лица и срокове за изпълнение.
- Предложенията показват (съответно и предвидените в тях цели, дейности и подходи), че са консултирани и съгласувани с нуждите и мненията на общността.
- Капацитет на подизпълнителите за изпълнение на предложения проект.
- Ефективност (изпълнение на предварително заложените цели на дейността, Конкурса и/или модела на работа).
- Ефикасно разходване на средствата.
- Интеграция на локална работна ръка. Въвличането на местните жители в изпълнението на проектите цели да насърчи ангажимента им към местната общност и да способства за създаване на нови възможности и икономически растеж вътре в рамките на общината.
- При равни други условия, ще се дава приоритет на по-голямата площ.

ЗАБЕЛЕЖКА: при повечето дейности, свързани със залесяване, основен проблем е липсата на устойчивост, т.к. в първите 3 / 5 години, в зависимост от сортовете дървета, се изисква полагането на специализирани грижи. Би могло да се предвиди сключване на договор с териториално поделение на ИАГ или компетентно дружество, занимаващо се с озеленяване в общината.

8. Подписване на договор с одобрения кандидат

8.1.    Договорът с общината, спечелила конкурса, ще бъде подписан в срок до 30 дни от получаването на съгласие за сключване на договор за финансиране.

8.2.    Подписването на договор за безвъзмездно финансиране следва да се осъществи единствено когато организацията, подала проекта, одобрен за финансиране, предостави пред Нестле България следните документи и последните бъдат приети без възражение от Нестле България:

8.2.1.    Декларация за липса на двойно финансиране
8.2.2.    График на дейностите по реализацията на проекта
8.2.3.    Бюджет на дейностите по посочения график
8.2.4.    Предоставяне на одобрен технологичен план за залесяване, документ, издаден от компетентен орган по околна среда или проект за озеленяване
8.2.5.    Документ за състоятелност и референции за добросъвестно изпълнение на предишни проекти за посочените подизпълнители

9. Начин на плащане

9.1.    Плащането към общината, одобрена да получи финансиране става въз основа на договор за безвъзмездно целево финансиране, подписан между  Нестле България  и финансираната община.

9.2.    Целевото финансиране към общината за реализиране на одобрения проект, ще се осъществява на следните траншове:

Първият транш в размер на 40 % от общия размер на безвъзмездното финансиране се превежда в срок от 20 (двадесет) работни дни от датата на подписване на договора и получен подписан екземпляр от него в офиса на Нестле България.

Вторият транш в размер на 50 % от общия размер на безвъзмездното финансиране се превежда в срок от 20 (двадесет) работни дни след одобряването от Нестле България на междинен отчет.

Размерът на междинното плащане може да бъде намален в зависимост от обема на неусвоените средства, установени при приемането на междинните финансови отчети, или в случай на намаляване на размера на безвъзмездните средства поради установени нередности. В случай че финансираната организация е отчела по-малко от 80%  от отпуснатите средства, или ако размерът на безвъзмездните средства е коригиран поради нередности, размерът на междинното плащане се намалява с размера на неизразходваните средства или на корекцията.

Финалният транш в размер на 10 % от общия размер на безвъзмездното финансиране се превежда в срок от 10 (десет) работни дни след одобряване от Нестле България  на финалния технически и финансов отчет и представяне на отчетни документи от Финансираната община. Тази част от финансовите средства ще бъде преведена само след посещение на място или предоставяне на снимков материал, удостоверяващ изпълнения проект.

10. Отчетност

10.1.    Общината, получила финансиране, трябва да изготви и предаде следните отчети: първи междинен (разказвателен и финансов, 6 месеца след стартиране на проекта), втори междинен (разказвателен и финансов, 18 месеца след стартиране на проекта) и краен (разказвателен и финансов) отчет за реализацията на проекта в рамките на един месец след приключване на съответния проект.

10.2.    Получилата финансиране община трябва да представи копия от всички документи, касаещи разказвателния  отчет, както и опис на всички разходооправдателни документи към финансовия отчет, както и всякакви фотографии и други визуални материали, изготвени в рамките на Конкурса и приложимите декларации за авторски права и/или  за съгласие за заснемане на лицата, които са заснети (ако има такива).

10.3.    Отчетите по т. 9.2. по-горе, се предоставят на Нестле България  в електронен формат през платформата на Конкурса, като се преглеждат и проверяват в рамките на 15 работни дни, считано от датата на подаването им. След одобряване на отчета от страна на Нестле България се правят междинното/окончателното плащане към организациите.

10.4.    Ако крайният отчет е незадоволителен (Съгласно Наредба № 2, на попълване подлежат: всички горски култури до 3-годишна възраст и културите до 5-годишна възраст, посочени в чл. 32, ал. 2, т. 2, с установено при есенната инвентаризация прихващане между 25 и 80 %; т.е за успешни се считат култури с прихващане над 80 %) /не съдържа необходимите доказателствени документи или не е представен в предвидените за това срокове, от общината, получила финансиране, се очаква да върне част от или цялото финансиране на  Нестле България, а в случай че желае да усвои целевотото финансиране, общината може да поиска удължаване на срока за пълната реализация на проекта. „Нестле България“ по свое усмотрение и в зависимост поведението на общината взима решение за удължаване или не на срока за изпълнение

11. Мониторинг и оценка на изпълнението на проектите

11.1.    По своя преценка представители на Нестле България и/или наети от тях експерти по залесяване имат правото да посетят получателите на финансиране с цел мониторинг на място и оценяване на изпълнението на проекта.

11.2.    По своя преценка Нестле България има правото да изпрати свой представител или външен експерт, специално нает за целта за извършване на финансова или програмна оценка на получателите на финансиране с цел оценяване на изпълнението на отделния проект или самия Конкурс.

12. Права на Нестле България

12.1.    Нестле България няма задължение да предоставя мотиви за отказ от финансиране.

12.2.    Общините представят предложенията си в Конкурса доброволно и не могат да имат искания за компенсации по отношение на участието им в него.

12.3.    Нестле България  не отговаря на анонимни запитвания, коментари, бележки и др., както и не публикува имената на експертното жури с оглед избягване на конфликти и оказване на натиск.

12.4.    Нестле България не предоставя консултации по качеството на отделни проекти. Предоставят се консултации само и единствено по отношение на техническите изисквания за участие в Конкурса. Консултации могат да се получат по електронна поща –  имейл [email protected] като тези консултации не са задължителни за участниците.

13. Ограничаване на отговорността

13.1.    Организаторът има право да прекрати Конкурса по всяко време поради технически причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. Водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Конкурса е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.

13.2.    Организаторът на Конкурса не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили финансиране.

Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с кандидатури, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

Всички участници поемат за своя сметка изготвянето на изискуемите за кандидатстването документи и други разходи, които са възникнали поради участието им в Конкурса.

Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

14. Други

14.1.    Организаторът си запазва правото да изменя Правилата през Периода на Конкурса поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно чрез публикуването им на интернет страницата на Организатора. Изменените Правила ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Организатора. В случай че Участник не е съгласен с промените в Правилата, той може да преустанови своето участие в Конкурса, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: [email protected]

14.2.    Оплаквания, касаещи провеждането на Конкурса, се изпращат писмено в рамките на 14 дни от откриване на причината за тях, на следния адрес: [email protected]. Устни или неизпратени в срок оплаквания не се обработват.

14.3.    Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците в Конкурса се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на Конкурса, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на Конкурса се прилага действащото законодателство на Република България.

14.4.    Правилата са достъпни за целия Период на провеждане на Конкурса на сайта на Нестле България.

Допълнителни новини от конкурса за "SOS Залесяване"