Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2015: ОГРАНИЧЕН РЪСТ В РАЗМЕРА НА 4,5%, ПРОГНОЗАТА ЗА ГОДИНАТА Е ПОТВЪРДЕНА

Назад
ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2015: ОРГАНИЧЕН РЪСТ В РАЗМЕР НА 4,5%, 

ПРОГНОЗАТА ЗА ГОДИНАТА Е ПОТВЪРДЕНА

 • Продажби на стойност 42,8 милиарда швейцарски франка, 4,5% органичен ръст, 1,7% реален вътрешен ръст
 •  Марж на оперативната търговска печалба 15,0%, +20 базисни точки във фиксирани валути
 • 7,3% увеличение на дохода на акция във фиксирани валути
 •  Целогодишните прогнози се потвърждават: компанията цели да постигне около 5% органичен ръст с подобряване на маржовете, заложената доходност от акции при фиксирана валута и капиталова ефективност.

 

Пол Булке, главен изпълнителен директор на Нестле: „Резултатите за първото полугодие отговарят на нашите очаквания във всички категории и географски зони, които се представиха добре дори и при трудни обстоятелства, и са в съответствие с нашето силно представяне във времето. Те отразяват значението и силата на нашата стратегия за балансирано хранене и активен начин на живот и нашата дисциплина при нейното изпълнение. Инвестициите ни в новите платформи за растеж Nestlé Health Science и Nestlé Skin Health се представят добре и способстват за добрата инерция при производството на храни и напитки. Това ни позволява да потвърдим прогнозата за цялата година.“

Резултатина Нестле Групата

През първото полугодие на 2015 г. органичният ръст достигна 4,5%,формиран от 1,7% реален вътрешен ръст и 2,8% ръст, вследствие на ценовата политика. Общите продажби достигнаха 42,8 милиарда швейцарски франка повлияни негативно вследствие на промяна на валутните курсове (−5,8%). Придобиванията, без ликвидациите спомогнаха с 1% към общите продажби.

 • Органичният ръст на развитите пазари се увеличи до 2,2%, на развиващитесе пазари постигнахме силен органичен ръст на стойност 7,3%;
 • Органичният ръст достигна 6,6% в Северна и Южна Америка, 3,4% в Европа,Близкия Изток и Северна Африка и 2,2% в Азия, Океания и Африка. Реалният вътрешен ръст е 1,7% в Северна и Южна Америка, 2,4% - в Европа, Близкия Изток и Северна Африка и 0,6% - в Азия, Океания и Африка;
 • Непрестанните усилия за увеличаване на ефективността на разходите, както и консолидирането на Nestlé Skin Health доведоха до понижение от 160 базисни точки от себестойността на продадените стоки. Производствените разходи не оказаха сериозен ефект;
 • Постигнатите оптимизации бяха частично реинвестирани в ориентирани към потребителите маркетингови дейности. Маржът на оперативната търговска печалба нарасна с 20 базисни пункта във фиксирани валути. Оперативната търговска печалба достигна 6,4 милиарда швейцарски франка при марж на стойност 15,0%;
 • Нетната печалба беше на стойност 4,5 милиарда швейцарски франка и отчетеният доход от акция достигна 1,43 швейцарски франка. Доходът от акция във фиксирани валути се увеличи със 7,3%;
 • Оперативният паричен поток достигна 3,9 милиарда швейцарски франка,вследствие на силния курс на швейцарския франк, по-ниските доходи от дивиденти от L'Oréal, поради намаленото ни акционерно участие и сроковете за плащане на данъци.

 

Зона Северна и Южна Америка

Продажби на стойност 12,0 милиарда швейцарски франка, 5,2% органичен ръст, 0,1% реален вътрешен ръст; 18,0% марж на оперативната търговска печалба, повишение с 10 базисни пункта. Зоната отчете положителен органичен ръст, вследствие на по-доброто представяне в Северна Америка и положителната инерция в Южна Америка. Маржът на оперативната търговска печалба в Зоната се увеличи в следствие на ценовата политика и постигнатите оптимизации.

Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка

Продажби на стойност 7,9 милиарда швейцарски франка, 3,8% органичен ръст, 2,0% реален вътрешен ръст;16,2% марж на оперативната търговска печалба, повишение с 80 базисни пункта.

След силен старт на година таръстът в различните географски райони на зоната продължи да се увеличава въпреки нестабилната и неблагоприятна среда. Ръст бе постигнат във всички категории, като сред акцентите бяха Nescafé Dolce Gusto, разтворимото кафе,храните за домашни любимци и замразената пица. Органичният ръст също беше повлиян от по-високите цени на кафето и инфлационния натиск в Русия, Украйна и Турция, като компенсация на дефлационната среда в Западна Европа. Иновациите и продуктите от висок клас продължиха да задвижват ръста в Западна Европа.Доверието на потребителите в Южна Европа се понижи вследствие на ситуацията в Гърция.

Ръстът в Източна Европа беше силен, благодарение на храните за домашни любимци, разтворимото кафе и кафе-машините, както и при шоколадовите продукти с десертите KitKat.Внимателното управление на цените в Русия запази конкурентоспособността ни в среда на инфлация. Бизнесът ни в Украйна продължи да отбелязва ръст, въпреки трудната икономическа ситуация. Адриатическият регион, България и Унгария също се представиха добре.

Подобрението на маржа на оперативната търговска печалба в Зоната беше повлиян от продуктовия микс и по-ниските производствени разходи, които позволиха по-големи инвестиции в ориентирани към потребителите маркетингови дейности.

Зона Азия, Океания и Централна и Южна Африка

Продажби на стойност 7,1 милиарда швейцарски франка, 0,8% органичен ръст, −0,8% реален вътрешен ръст; 18,2% марж на оперативната търговска печалба, понижение със 60 базисни пункта. Развитите пазари в зоната постигнаха силни резултати, а развиващите се пазари отбелязаха постепенно подобрение, но по-добрите резултати в зоната бяха засенчени от проблема в Индия. Маржът на оперативната търговска печалба беше засегнат от разходите по изтегляне и унищожаване на върнатите продукти в Индия,които оказаха съществено влияние през първата половина на годината.

Nestlé Waters

Продажби на стойност 3,8 милиарда швейцарски франка, 5,3% органичен ръст, 5,6% реален вътрешен ръст; 11,5% марж на оперативната търговска печалба, повишение със 110 базисни пункта. Nestlé Waters постигна ръст както на развиващите се пазари,така и на развитите пазари, вследствие на нарастващото търсене на здравословни напитки. Маржът на оперативната търговска печалба беше повлиян от стабилния органичен ръст, строгото управление на разходите и по-ниските производствени разходи, което позволи увеличаване на инвестициите в ориентирани към потребителите маркетингови дейности.

Nestlé Nutrition

Продажби на стойност 5,3 милиарда швейцарски франка, 3,9% органичен ръст, 1,3% реален вътрешен ръст; 23,0% марж на оперативната търговска печалба, повишение със 140 базисни пункта. Nestlé Nutrition постигна ръст във всички географски райони и марки, въпреки трудната обстановка, особено в Азия. По-високият марж на оперативната търговска печалба беше резултат от управлението на портфолиото ни и подобрението на маржа, наред със строгия контрол на фиксираните разходи и по-благоприятните производствени разходи. Това ни позволи да увеличим инвестициите в нашите марки.

Други дейности

Продажби на стойност 6,8 млрд швейцарски франка, 8,1% органичен ръст,4,9% реален вътрешен ръст; 15,8% марж на оперативната търговска печалба,понижение с 250 базисни точки.

 • Nestlé Professional започва да постига отново добър растеж, с добро представяне на стратегическите платформи за растеж в областта на кулинарните продукти и напитките;
 • Nespresso продължи да нараства в световен мащаб, възползвайки се от значителното развитие на сегмента на порционно кафе;
 • Nestlé Health Science постигна добър растеж във всички региони и в трите си сфери на дейност;
 • Иновациите доведоха до добри резултати за Nestlé Skin Health;
 • Маржът на оперативната търговска печалба беше повлиян от високите цени на кафе за Nespresso и Nestlé Professional, като негативен ефект върху оперативната търговска печалба оказа и включването на Nestlé Skin Health през първото полугодие.

 

Прогноза

Резултатите от първото полугодие ни позволяват да потвърдим прогнозата си за цялата година: 5% органичен ръст, подобряване на маржа на оперативната търговска печалба, дохода от акция във фиксирани валути, както и на ефективността на капитала.

Преглед на продажбите и маржа на оперативната търговска печалба (ОТП)

 

Януари -Юни 2015

Продажби 
в млн шв. франка

Януари -Юни 2015

Органичен ръст (%)
Марж на ОТП

Януари - Юни 2015 (%)

Промяна спрямо

Януари -Юни 2014

По оперативни звена
 Зона Северна и Южна Америка 11' 993 + 5.2 18.0 + 10 bps
 Зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка 7'922 + 3.8 16.2 +80 bps
 Зона Азия, Океания и Централна и Южна Африка 7'069 + 0.8 18.2 - 60 bps
Nestlé Waters 3'767 + 5.3 11.5 + 110 bps
Nestlé Nutrition 5'282 + 3.9 23.0 + 140 bps
Други 6'810 + 8.1 15.8 - 250 bps
Общо за групата 42'843 + 4.5 15.0     0 bps
По продуктови категории
Напитки 9'371 + 5.3  22.5 - 130 bps
Вода 3'510 + 5.5  11.9 + 70 bps
Млечни продукти и сладолед 7'191 + 0.8  16.7 + 160 bps
Nutrition & Health Science 7'346 + 7.3 19.0  - 160 bps
Кулинарни продукти 6'062 + 0.8 12.1   - 60 bps
Шоколадови изделия 3'898 + 8.5 11.1  + 50 bps
Храни за домашни любимци  5'465 + 4.9 21.0 + 110 bps
Общо за Групата 42'843 + 4.5 15.0      0 bps
 
 

 

 

 

 

Януари -Юни 2014

Продажби 
в млн шв. франка

Януари -Юни 2014

Органичен ръст (%)
Марж на оперативната търговска печалба

Януари - Юни 2014 (%)

Промяна спрямо

Януари -Юни 2013

По оперативни звена
Зона Америка 12.465 + 4.9 18.0 + 10 bps
Зона Европа 7'296 + 0.6 14.8 - 10 bps
Зона Азия, Океания и Африка 8'880 + 4.7 18.9 - 20 bps
Nestlé Waters 3'669 + 6.1 10.4 + 80 bps
Nestlé Nutrition 4'692 + 7.9 21.1 + 110 bps
Други 5'979 + 5.9 18.4 - 80 bps
Общо за групата 42'981 + 4.7 15.0 - 10 bps
По продуктови категории
Напитки 12'465 + 4.9 18,0 + 10 bps
Вода 7'296 + 0.6 14.8 - 10 bps
Млечни продукти и сладолед 8'880 + 4.7 18.9 - 20 bps
Nutrition & HealthCare 3'669 + 6.1 10.4 + 80 bps
Кулинарни продукти 4'692 + 7.9 21.1 + 110 bps
Шоколадови продукти 5'979 + 5.9 18.4 - 80 bps
Храни за домашни любимци 42'981 + 4.7 15.0 - 10 bps
Общо за Групата 12'465 + 4.9 18.0 + 10 bps
 

Януари -Юни 2014

Продажби 
в млн шв. франка

Януари -Юни 2014

Органичен ръст (%)
Марж на оперативната търговска печалба

Януари - Юни 2014 (%)

Промяна спрямо

Януари -Юни 2013

По оперативни звена
Зона Америка 12.465 + 4.9 18.0 + 10 bps
Зона Европа 7'296 + 0.6 14.8 - 10 bps
Зона Азия, Океания и Африка 8'880 + 4.7 18.9 - 20 bps
Nestlé Waters 3'669 + 6.1 10.4 + 80 bps
Nestlé Nutrition 4'692 + 7.9 21.1 + 110 bps
Други 5'979 + 5.9 18.4 - 80 bps
Общо за групата 42'981 + 4.7 15.0 - 10 bps
По продуктови категории
Напитки 12'465 + 4.9 18,0 + 10 bps
Вода 7'296 + 0.6 14.8 - 10 bps
Млечни продукти и сладолед 8'880 + 4.7 18.9 - 20 bps
Nutrition & HealthCare 3'669 + 6.1 10.4 + 80 bps
Кулинарни продукти 4'692 + 7.9 21.1 + 110 bps
Шоколадови продукти 5'979 + 5.9 18.4 - 80 bps
Храни за домашни любимци 42'981 + 4.7 15.0 - 10 bps
Общо за Групата 12'465 + 4.9 18.0 + 10 bps