Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

50 000 МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ – ОБУЧЕНИ И НАЕТИ В РАМКИТЕ НА „АЛИАНС ЗА МЛАДЕЖТА“ ЗА ЕДНА ГОДИНА

Назад

 

Партньорите на „Алианс за младежта“ са осигуриливъзможности за обучение и работа на 50 000 млади европейци за една година,равняващи се на половината от сто хиляди възможности за срок от 3 години, закоито бе поет ангажимент през 2014 г. Това стана ясно на събитие, посветено намладежката заетост, което се проведе във Виваком Арт Хол. Присъстваха Изпълнителниятдиректор на Нестле България Хуан Карлос Пералехо; Изпълнителният директор на Агенцията позаетостта Валентина Георгиева; доц. д-р Йордан Близнаков, директор наМеждууниверситетски център за развитие на кариерата в Университета за националнои световно стопанство; инж. Таньо Стойчев, директор на Професионална гимназияпо транспорт и енергетика "Хенри Форд"; г-жа Емилия Вълчовска,Началник на отдел „Професионално образование и обучение“ в Министерство наобразованието и науката и г-н Даниел Владев, Мениджър Ключови клиенти в МотоПфое.

В рамките на събитието се проведе и пряко включване отЕвропейския парламент, което проследи дебат за младежта с участието на Европейскиякомисар по заетостта Мариан Тейсен, членове на Европейския парламент,представители на младежки организации и представители на партньорите на „Алиансза младежта“. Днес Алиансът вече обединява близо 200 компании от цяла Европа. Годинаслед създаването му партньорите вече са участвали в над 5 400 инициативиза „подготовка за работа“, в т.ч. CV клиники, кариерни изложения, събития за подготовказа интервю и други инициативи в подкрепа на младежката заетост.

По време на дебата Еврокомисарят по заетостта МарианТейсен заяви: „Бързото прилагане на „Гаранция за младежта“ в тясно сътрудничествос бизнеса е от решаващо значение, за да се улесни прехода от училище към работаи да се повиши заетостта сред младите. Държавите-членки трябва да се възползватот тази възможност и предоставената финансова подкрепа на ЕС. Миналата седмица Комисиятаосигури почти 1 милиард евро на държавите-членки, за да помогне до650 000 младежи да си намерят работа, стажове и професионално илипродължаващо обучение.“

Непосредствено след дебата бяха дискутирани и представенипроектите и плановете на Министерството на образованието и науката в сферата надуалното образование, както и програмите в областта, които вече са факт в Нов българскиуниверситет и в Университета за национално и световно стопанство. Компаниите-партньорина инициативата в България припомниха, че за по-малко от 6 месеца НестлеБългария и членовете на Алианса у нас са организирали 80 различни събития иобучения с участието на над 30 000 български младежи, а над 1400 младихора са се възползвали от възможностите за работа или стаж в рамките за същияпериод.

По време на събитието бе представено и проучване,проведено от компанията Nielsen сред 635 бизнес мениджъри и специалисти почовешки ресурси от 70 партньори на „Алианс за младежта“ в 22 европейски страни.Според данните 66% от анкетираните са заявили, че стажовете и професионалнатаподготовка могат да доведат до трайна заетост като в много държави, най-вече вюжна и източна Европа, все още не се предлага дуално обучение – комбинация отформално образование и обучение на работното място.

„Дуалното обучение помага на младите хора да придобиятопит и увереност, преди да навлязат на пазара на труда,“ – заяви КристофКамбурнак, Президент на Nielsen за Европа, член на „Алианс за младежта. – „Тозитип обучение помага и на фирмите да наемат специалисти, които имат необходимитезнания и умения, съобразно с предлаганите работни места на пазара. Това еважно, защото традиционните учебни програми не могат да се адаптират достатъчнобързо към настъпващите промени в обществото. Много от работните позиции, коитоще бъдат открити след 10 години все още не съществуват днес.“

При разработването на програми за дуално обучение бизнеспартньорите на „Алианс за младежта“ се запознават с важната роля на Правителствотоза насърчаване на по-доброто сътрудничество между бизнеса и учебните заведения.Партньорите на „Алианс за младежта“ наскоро създадоха нови схеми за дуалнообучение в цяла Европа в сътрудничество с университети и училища, но те често сесблъскват с бюрократични пречки. 26% от фирмите смятат, че административнататежест, свързана с тези схеми е пречка за създаване на нови възможности зазаетост сред младите. Това се отнася например за дългите процедури заполучаване на разрешение от Правителството за внасяне на промени в учебнитепрограми.

 

За „Алианс за младежта“

„Алианс за младежта“ е първото паневропейско бизнес движение, което сеангажира да подобри възможностите за младите хора в предизвикателния пазар натруда. През 2014 г. Нестле обедини усилията си с още 200 компании и поехаангажимент да създат над 100 000 нови възможности за младите хора вЕвропа. Компаниите са активни членове на Европейския алианс за професионалнаподготовка на Европейската комисия, насърчавайки стажове и професионално обучениекато активни посланици на професионалното обучение в цяла Европа.

Сред учредителите на Алианса са компанията за човешки ресурси Adecco,застрахователната фирма AXA, международният производител на храни Cargill,логистичните групи CHEP и DS Smith, консултантската фирма Ernst & Young,социалната мрежа Facebook и производителят на парфюми и аромати Firmenich. ИТкомпанията Google, производителят на храни и напитки Nestlé, групата за пазарнипроучвания Nielsen, комуникационната фирма Publicis Groupe, технологичнатафирма Salesforce, платформата за обмен на информация Twitter и адвокатскатакантора White & Case също са сред членовете на Алианса.

България е една от държавите, които взимат активно участие в инициативата ив края на септември 2014 г. Нестле България се обедини с още 30компании-партньори с цел насърчаване и подпомагане на младежката заетост у нас.

 

За „Гаранция за младежта“

„Гаранция за младежта“, която стартира през 2013 г. от Европейскатакомисия представлява ангажимент към всички млади хора под 25 години, че щеполучат качествено конкретно предложение в рамките на 4 месеца след като санапуснали формалното образование или са останали без работа. В основата на тозиангажимент е финансиране от ЕС на стойност 3,2 милиарда евро. Въпреки това,приемането му от националните институции остава далеч под очакванията.

Въпреки бавно възстановяваща се икономика, младежката безработица продължавада бъде проблем в Европа с 4,8 милиона (20,9%) безработни под 25 години презмарт 2015 г. Най-висок процент на младежка безработица се наблюдава вИталия, Хърватия и особено в Гърция и Испания, където над половината млади хораса останали без работа.

 

Допълнителна информация:

 

Всички документи са на разположение на адрес: http://www.eu40.eu/alliance-for-youth-press-kit-content/