Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

РЕЗУЛТАТИ НА НЕСТЛЕ ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2014

Назад

ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2014: 4,7 ОРГАНИЧЕН РЪСТ ПРИ ПРОМЕНЛИВА ТЪРГОВСКА СРЕДА, ПРОГРАМА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА СТОЙНОСТ 8 МЛРД. ШВ. ФРАНКА

 • Продажби на стойност 43 милиарда швейцарски франка, 4,7% органичен ръст, 2,9% реален вътрешен ръст
 • Силният швейцарския франк оказва въздействие върху продажбите с −8,8%
 • Оперативна търговска печалба 15,0% (−10 базисни точки); + 30 базисни точки във фиксирани валути
 • 3,6% увеличение на дохода на акция във фиксирани валути
 • Обявена програма за обратно изкупуване на акции в размер на 8 млрд. швейцарски франка
 • Прогнозата за годината остава непроменена: 5% органичен ръст, подобряване на маржа на оперативната търговска печалба, дохода от акция във фиксирани валути, както и подобрение на ефективността на капитала
Пол Булке, главен изпълнителен директор на Нестле:„Постигнахме стабилен органичен ръст вследствие на реалния вътрешен ръст и ценообразуването в условията на една особено променлива търговска среда. Темпът на ръст се запази благодарение на иновациите, засилената подкрепа за нашите марки и фокусът върху ефективността. Създаването на Nestlé Skin Health заедно с Galderma подсили нашата стратегия за балансирано хранене и активен начин на живот и потвърди нашата дългосрочна стратегическа амбиция да подобряваме живота на хората чрез научни иновации. Планираме да изкупим обратно акции на стойност 8 милиарда швейцарски франка в програма, която ще стартира тази година и ще продължи до 2015 г., като по този начин осигури допълнителна възвръщаемост за нашите акционери. Представянето през първото полугодие ни позволява да потвърдим прогнозата ни за годината: 5% органичен ръст, подобряване на маржа на оперативната търговска печалба, дохода от акция във фиксирани валути, както и на ефективността на капитала.“


Резултати за първото полугодие на 2014

През първото полугодие на 2014 органичният ръст достигна 4,7%, формиран от 2,9% реален вътрешен ръст и 1,8% ръст, вследствие на ценовата политика. Общите продажби достигнаха 43 милиарда швейцарски франка. Силният швейцарски франк продължава да оказва значително отрицателно въздействие (−8,8%) и след ликвидациите, без придобиваниятa (−0,7%), общите продажби намаляха с 4,8%.

 • търговска печалба на Групата e 6,4 милиарда швейцарски франка. Отчетената оперативна търговска печалба е 15.0% (−10 базисни точки), +30 базисни точки във фиксирани валути.
 • Себестойността на продадените стоки се увеличи с 20 базисни пункта, което отразява по-високите разходи, най-вече на млечните продукти.
 • Общите маркетингови и административни разходи намаляха с 30 базисни пункта, отразявайки постигнатите оптимизации. В същото време продължихме да засилваме подкрепата за нашите марки, като увеличихме маркетинговите разходи.
 • Нетната печалба се понижи до 4,6 милиарда швейцарски франка, отчетеният доход от акция достигна 1,45 швейцарски франка и двете повлияни от силния швейцарски франк. Доходът от акция във фиксирани валути се увеличи с 3,6%.
 • Оперативният паричен поток е в размер на 4,3 милиарда швейцарски франка. Оборотният капитал остава основен фокус, намалявайки го и като процент от продажбите.

Преглед на дейността

Навсякъде регистрираме органичен ръст на Групата: 4,9% в Северна и Южна Америка, 1,4% в Европа и 7,5% в Азия, Океания и Африка. В световен мащаб ръстът на развитите пазари се увеличи с 0,6%, а на развиващите се пазари с 9,7%.

Реалният вътрешен ръст достигна 2,4% в Северна и Южна Америка, 2,3% в Европа и 4,2% в Азия, Океания и Африка. 

Новосъздаденото въз основа на Galderma подразделение Nestlé Skin Health засилва дългосрочната ни стратегическа амбиция да бъдем водеща компания за балансирано хранене и активен начин на живот. Тази инвестиция допълва други платформи за ръст с добавена стойност в нашето портфолио, в т.ч. Nestlé Health Science, която беше създадена преди три години, за да даде тласък на иновациите в областта на персонализираното хранене. Nestlé Skin Health е допълнително подпомогната от придобиването на пълните права за търговия с няколко ключови продукта в сферата на естетичната дерматология в САЩ и Канада.

Храни и напитки – Зона Северна и Южна Америка

Продажби на стойност 12,5 милиарда швейцарски франка, 4,9% органичен ръст, 1,7% реален вътрешен ръст; 18.0% оперативна търговска печалба, повишение с 10 базисни точки. Зоната отчете реален вътрешен ръст в Северна Америка при неактивна търговска среда. Двуцифреният ръст в Южна Америка беше подпомогнат от ценовата политика, отразявайки инфлационния натиск. Независимо от значително по-високите маркетингови разходи, оперативната търговска печалба нарасна поради по-ниските разходи за преструктуриране и други.

Храни и напитки – Зона Европа

Продажби на стойност 7,3 милиарда швейцарски франка, 0,6% органичен ръст, 2,0% реален вътрешен ръст; 14,8% оперативна търговска печалба, понижение с 10 базисни точки. Зоната отчете положителен органичен ръст, вследствие на увеличаване обема на продажбите в условията на дефлация, където потребителското доверие остава крехко. Иновациите и премиумизацията продължиха да подпомагат ръста. NESCAFÉ® Dolce Gusto се представи добре в цялата зона и увеличи пазарния си дял. Оперативната търговска печалба леко намаля поради обезценки, които не бяха напълно компенсирани от по-ниски разходи за преструктуриране и други разходи. 

Храни и напитки – Зона Азия, Океания и Африка 

Продажби на стойност 8,9 милиарда швейцарски франка, 4,7% органичен ръст, 1,9% реален вътрешен ръст; 18,9% оперативна търговска печалба, понижение с 20 базисни точки. Зоната отчете ръст както на развитите, така и на развиващите се пазари. Наблюдава се добро представяне в някои части на зоната и дефлация, размирици на други места. Реалният вътрешен ръст беше повлиян от по-високите цени, имащи за цел да компенсират някои слаби валути. Оперативната търговска печалба беше засегната от нарастващите разходи, главно в сферата на млечните продукти, които не бяха напълно компенсирани от ценовата политика и постигнатите оптимизации. 

Nestlé Waters 

Продажби на стойност 3,7 млрд швейцарски франка, 6,1% органичен ръст, 7,3% реален вътрешен ръст; 10.4% оперативна търговска печалба, повишение с 80 базисни точки. Nestlé Waters отчете ръст във всички зони и марки с ускорен темп в развиващите се пазари. Повишението на оперативната търговска печалба се дължи на стабилния ръст в обема на продажбите и значително по-ниските разходи по цялата верига. 

Nestlé Nutrition 

Продажби на стойност 4,7 милиарда швейцарски франка, 7,9% органичен ръст, 3,8% реален вътрешен ръст; 21.1% оперативна търговска печалба, повишение със 110 базисни точки. Nestlé Nutrition постигна ускорен ръст, в резултат на двуцифрения такъв при храните за бебета и деца. Ръстът на развиващите се пазари изпревари пазарната реалност в много отношения. Подобрението в маржа на оперативната търговска печалба отразява постигнатия ефект от ликвидациите и интегрирането на нови дейности. 

Други дейности 

Продажби на стойност 5,9 млрд швейцарски франка, 5,9% органичен ръст, 4,7% реален вътрешен ръст; 18,4% оперативна търговска печалба, понижение с 80 базисни точки. 

Nestlé Professional е с ръст през първото полугодие, въпреки предизвикателствата в Северна Америка и в Западна Европа, където условията на дефлация и трудната обстановка за бизнеса с храни и напитки за консумация извън дома се задържат. 

Обогатяването в портфолиото на марката кафе Grand Cru, иновативните решения и услуги, както и новите машини осигуриха запазването на стабилно търсене на Nespresso в развитите пазари, въпреки значително повишената конкуренция. Географското разширяване бе ускорено с отварянето на 14 нови бутика в световен мащаб. В Северна Америка имаше добри отзиви за стартирането на системата VertuoLine за дълго кафе, което е предпочитано сред потребителите в САЩ. 

Nestlé Health Science се представя добре, вследствие на иновациите и навлизането на допълнителни пазари на Peptamen, Alfamino и Carbzero Vitaflo и Betaquik. Марките Boost в САЩ, Meritene в Европа и Nutren в Бразилия също постигнаха стабилен ръст. Стартирахме първата си производствена линия в Япония, която има за цел да отговори на хранителните нужди на застаряващото население там.

Оперативната търговска печалба отчете понижение поради значителната маркетингова подкрепа, инвестициите за развитие и влиянието на различните на валути. 

Програма за обратно изкупуване на акции на стойност 8 млрд. швейцарски франка 

Планираме да стартираме нова програма за обратно изкупуване на акции в размер на 8 милиарда швейцарски франка, която ще стартира тази година и ще продължи до 2015 г. Обратното изкупуване на акции зависи от пазарните условия и стратегически възможности. Това е в съответствие с политиката на Групата за поддържане на текущия ни финансов рейтинг, като същевременно осигурява възвръщаемост на акционерите с устойчива политика за изплащане на дивиденти в съответствие с ръста на доходите.

Прогноза 

Прогнозата за годината остава непроменена: 5% органичен ръст, подобряване на маржа на оперативната търговска печалба, дохода от акция във фиксирани валути, както и на ефективността на капитала.

Преглед на продажбите и маржа на оперативната търговска печалба (ОТП)

Януари - Юни 2014

Продажби
в млн шв. франка

Януари - Юни 2014

Органичен ръст (%)
Марж на оперативната търговска печалба

Януари - Юни 2014 (%)

Промяна спрямо

Януари - Юни 2013


По оперативни звена
- Зона Америка 12.465 + 4.9 18.0 + 10 bps
- Зона Европа 7'296 + 0.6 14.8 - 10 bps
- Зона Азия, Океания и Африка 8'880 + 4.7 18.9 - 20 bps
Nestlé Waters 3'669
+ 6.1 10.4 + 80 bps
Nestlé Nutrition 4'692 + 7.9 21.1 + 110 bps
Други 5'979 + 5.9 18.4 - 80 bps
Общо за групата 42'981 + 4.7 15.0 - 10 bps
По продуктови категории
Напитки 12'465 + 4.9 18,0 + 10 bps
Вода 7'296 + 0.6 14.8 - 10 bps
Млечни продукти и сладолед 8'880 + 4.7 18.9 - 20 bps
Nutrition & HealthCare 3'669 + 6.1 10.4 + 80 bps
Кулинарни продукти 4'692 + 7.9 21.1 + 110 bps
Шоколадови продукти 5'979 + 5.9 18.4 - 80 bps
Храни за домашни любимци 42'981 + 4.7 15.0 - 10 bps
Общо за Групата 12'465 + 4.9 18.0 + 10 bps