Sort by
Sort by

„LION Petrol 2020”

LION Petrol 2020

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

„LION Petrol 2020”

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360, бул.„Европа“ № 128.

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта стартира на 01 септември 2020 г. в 8:00 часа и приключва на 30 септември 2020 г. в 24:00 часа.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/lion

(3) Играта се провежда само в обектите на Петрол (Petrol) на територията на Република България.

3. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ИГРАТА

В Играта участват всички продукти с марката NESTLE® LION® и/или NESTLE®  LION® Pop Choc и/или NESTLE® LION2GO®.

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите в „Нестле България“ АД.

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта, посочен в Раздел 2, точка 1 по-горе, участник в Играта може да спечели 1 (една) от следните награди:

  • 50 (един от петдесет) ваучера за гориво на стойност 50 лева за бензиностанции Петрол, валидни до 31.12.2020г
  • 59 (един от петдесет и девет)  сака LION
  • 21 (двадесет и една) раници LION

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи от участващите продукти за минимум 3,00 (три) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

 (б)  въведе номера на фискален (и) бон(ове) от закупените продукти, участващи в Играта, и качи снимка(и) на фискалния(ите) бон(ове) на Интернет адрес: www.nestle.bg/lion („Сайта на Играта“). Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти, закупени на  минимална стойност, покупката не е извършена в периода на Играта или от обектите на Петрол (Petrol) на територията на Република България, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

 (в) запази фискалния бон до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

(2) Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) На 05.10.2020г. на случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) спечелили ваучер за гориво, 59 (петдесет и девет) спечелили сак LION и 21 (двадесет и един) спечелили раница LION. Ще бъдат изтеглени и 10 (десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

(2) Имената на печелившите ще бъдат публикувани на  09.10.2020г. на www.nestle.bg/lion.

(3) Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

(4) В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на изтеглените печеливши участници, ще се счита, че спечелилият участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите участници, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(6) За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен печеливш  фискален бон, който ще бъде върнат веднага.  Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

(7) Наградите се доставят само на територията на България.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА  

 (1) Организаторът не носи отговорност:

(а) за забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина;

(б) за дефект на награда, както и за каквато и да е вреда, причинена от някоя от наградите;

(в) за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника;

(г) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

(2) В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата на Играта от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участника не се дължи компенсация.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „Нестле България“ АД, и „Тип Топ Куриер“ АД предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят личните данни на участниците в Играта, в съответствие с действащото законодателство и вътрешните си политики.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(4) Включвайки се в Играта на Сайта www.nestle.bg/lion, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и агенции, разработващи и администриращи корпоративния сайт на Организатора, „Тип Топ Куриер“ АД личните си данни (име, електронна поща (имейл),  телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер и имейл за контакт по време на и в период от 2 (два)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(6) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена ще бъдат публикувани на Сайта на Играта.

(7) Всеки участник има право на достъп до собствените си лични данни, по всяко време да иска  коригиране или актуализиране негови/нейните лични данни.

(8) За участник, който е поискал заличаване на въведените данни, автоматично се прекратява участието в Играта  и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и доставка на наградите). 

(9) Потребителят има право да поиска достъп, коригиране, изтриване на личните си данни, да възрази срещу начина на обработване на личните му/й данни, право да поиска ограничаване на обработването на личните данни, право на преносимост на личните данни, както и право да подаде жалба пред компетентните държавни органи – Комисията за защита на личните данни или компетентния съд.

(10) Организаторът на Играта съхранява личните данни на печелившите в сроковете съгласно действащото българско данъчно законодателство, т.е. до 11 години след края на годината, в която се провежда Играта. Личните данни на всички останали участниците се съхраняват в срок от 6 (шест) месеца след обявяване на печелившите, който срок е необходим за провеждането на Играта и доставката на наградите, като този срок може да бъде удължен в случай на въпроси или сигнали от участници в Играта, на които Организаторът е длъжен да отговори.

(11) Упражняването на посочените в този Раздел права се осъществява от участника лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно на тел. 0800 16666 (безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа) или на e-mail: [email protected]. Можете също да ни пишете на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

 (12) Участниците могат да разберат повече за начина, по който Организаторът обработва личните им данни и как ги защитава, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните на сайта: www.nestle.bg.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците. 

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, могат да бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.nestle.bg/lion.

Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected].

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

Победители № на фискален бон Награда
Вероника Колева 116811 ваучер
Тодор Богданов 93858 ваучер
Симона Иванова 45934 ваучер
Мария Георгиева 464 ваучер
Стефан Стамов 154867 ваучер
Аляхтин Мехмед 55644 ваучер
Божидар Божков 118375 ваучер
Веселин Веселинов 94554 ваучер
Христо Генов 89734 ваучер
Валентина Симеонова 103839 ваучер
Алекси Митков 167924 ваучер
Роси Динева 88367 ваучер
Илияна Тасева 58521 ваучер
Христо Тороров 3330372 ваучер
Катя Рогашка 97979 ваучер
Райна Димитрова 1232 ваучер
Ивайло  Бакалов 157782 ваучер
Кирил Георгиев 141221 ваучер
Михаил Михайлов 222785 ваучер
Марина Семова 154871 ваучер
Илко Илиев 334911 ваучер
Теодора Стоева 167933 ваучер
Иванка Христова 89736 ваучер
Маргарита Върбанова 117048 ваучер
станислав христов 88360 ваучер
Велина Будакова 97479 ваучер
Иванка Вутева 9 ваучер
Ивета Самуилова 88356 ваучер
Елисавета Иванова 154879 ваучер
Иван Борисов 154860 ваучер
Христо Митев 51600 ваучер
Белислава Владимирова 167929 ваучер
Валери Василев 110108 ваучер
Гергана Христова 270060036 ваучер
Галина Русева 89734 ваучер
флора терзийска 88363 ваучер
Вивиан Павлова 175489 ваучер
Камелия Иванова 98605 ваучер
Неделина Николова 167931 ваучер
преслава Илиева 89740 ваучер
Иванка Бочева 111 ваучер
Милена  Богданова 93858 ваучер
Станка  Павлова 102991 ваучер
Валери Вълев 89738 ваучер
Недялка Каракашева 150990 ваучер
Веска Пуцова 55638 ваучер
Янко Асенов 89734 ваучер
Златин Ефтимов 33450 ваучер
динко динев 167924 ваучер
Таня Пачева 92 ваучер
Мая Николова 5239 раница
Пламен Кирилов 175495 раница
Мария Кирилова 88343 раница
Таня Гочева 117161 раница
Елена Веселинова 154860 раница
Йордан Мошев 226666 раница
Руслан Димитриев 175486 раница
Симеон Василев 82199 раница
Антоанета Петрунова 77979 раница
Александра Гинева 55644 раница
Красимир Иванов 98595 раница
Евгени Ганчев 120943 раница
Ирен Красимирова 182326 раница
Даниела Андонова 127048 раница
Галина Николова 55636 раница
Зорница Тодорова 89740 раница
Тина Петкова 175493 раница
Светла Николова 110108 раница
Пламен Христов 8417 раница
Петя Камова 88341 раница
Галина Клишева 51145 раница
Иван Колев 88358 сак
Йоана Найденова-Джувинова 124893 сак
Ивелина Декова 94952 сак
Снежана Симеонова 98604 сак
Володя Караганов 51008922 сак
Каролина Семкова 117050 сак
Людмила Костова 167929 сак
Николай Николов 154862 сак
Виктория Величкова 167933 сак
Георги Георгиев 55640 сак
Байрам Байрамали 154877 сак
Филип Караянев 88343 сак
Петя Борисова 141210 сак
Диана Мъндева 154873 сак
Даниел Костадинов 51008922 сак
Дилян Николов 94552 сак
Нина Иванова- 91405 сак
Мариана Драгнева 157781 сак
Росица Величкова 88341 сак
Петя Петрова 344045 сак
Яна Тодорова 89736 сак
Десислава Митова 154862 сак
Дария Димова 88346 сак
Антоанета Найденова 181870 сак
Татяна Георгиева 55640 сак
Диана Илиева 84807 сак
Снежанка Божкова 334910 сак
Атанас Ангелов 154873 сак
Кристина Колева 136870 сак
Галя  Илиева 18 сак
Любомира Асенова 141219 сак
Христина  Цветанова 88355 сак
Светла Кирова 140225 сак
Кирил Илиев 877474713 сак
Стефка  Рачкова 154879 сак
Снежана Тенева 154867 сак
Татяна Томова 211485 сак
Стефан Николов 98591 сак
Емил Енчев 54 сак
Валерия Томова 203734 сак
Георги Ташев 88342 сак
Анатоли Илиев 127597 сак
Юлия Лазарова 111663 сак
Румен Мирчев 31 сак
Анита Андреева 98602 сак
Радослава Божкова 55638 сак
Добромир Георгиев 154869 сак
Славея Тончева 202121 сак
Дарина Желязкова 98590 сак
Катерина Лазарова 174253 сак
Валя Стефанова 18964 сак
Пламен Атанасов 213592 сак
Борислав Борисов 141211 сак
Вера Асенова 141214 сак
Момчил Георгиев  222614 сак
Катя Колева 78548 сак
Алексей Пашов 98586 сак
Живка Грозева 167935 сак
Цветелина Стойчева 88340 сак