Sort by
Sort by

Снабдяване

Придържане към устойчиво развитие

Нашите специалисти, работещи във веригата по снабдяване, играят решаваща роля за осигуряването на пресни продукти в моментите, когато нашите потребители решат да пазаруват онлайн или във физическите магазини.

Екипите от отдела по доставка и снабдяване в Nestlé си сътрудничат с клиентите и търговските екипи с цел съгласуване и разработване на прогнози относно търсенето. Те са хората, гарантиращи навременното и отговорно осигуряване на материали: Nestlé се ангажира с политика за снабдяване, зачитаща отговорността към околната среда и човешките права, като очакваме нашите доставчици да спазват тези стандарти. Отделът си партнира с този на производството, за да планират и балансират заедно процеса и количеството материални запаси, така че мрежата ни да се снабдява с продуктите по установените правила. Те отговарят още за безопасното, устойчиво и навременно съхранение и доставка на продукти до момента на предоставянето им към клиентите и потребителите.

Ние предлагаме възможност за изграждане на кариера в Nestlé във веригата по доставка до клиентите, планирането на търсене и предлагане, снабдяването и логистиката. Която и дейност да изберете, ще може да създадете позитивна промяна в живота на потребителите и клиентите ни по целия свят. Голямото разнообразие от отдели и обекти по цял свят ви позволяват да смените различни позиции или дори местоположението си.

Supply Chain Apprenticeship

Ние търсим

Хора, които могат да проектират, планират и изпълняват ефективни входящи и изходящи продуктови потоци и съхранение на стоки. Това трябва да се случва навременно и на правилната цена, от мястото на производство до мястото на потребление. Позициите към този отдел изискват снабдяване на нашите заводи и удовлетворяване изискванията на клиентите.

Ще имате възможност да работите с екипите по различните функционалности, свързани с оперативната дейност и търговията. Също така, ще придобиете задълбочени познания относно веригата по снабдяване на Nestlé. Вашите комуникативни умения също биха добавили стойност за превръщането на бизнес моделите в ценни предложения за нашите клиенти.

Supply chain warehouse

Доставки

Предоставяне на най-доброто за нашите клиенти

Нашите екипи по доставки въвеждат производствени решения, услуги и материали, като се възползват от актуалната информация за пазара, нововъведените иновации и най-добрите практики от доставчиците. Те спомагат за осигуряването на устойчив растеж, като разработват отговорно и устойчиво снабдяване.

Кариерните възможности в отдела по доставки в Nestlé обхващат управление на категории за преки и косвени материали и услуги, устойчивост и отговорно доставяне, подобрения на процесите, бизнес партньорства и други дейности по веригата на доставки и снабдяване.

В трите Глобални центъра (Малайзия, Швейцария и Панама) имаме представители от над 40 различни националности. Гордеем се с това, че осигуряваме равни възможности за всеки.

Ще имате гъвкавост да се развивате на определено местоположение, в даден отдел или в глобален мащаб: очаква ви уникална възможност за развиване на международна кариера в тази област.

Supply chain employees

Ние търсим

Хора, които мислят по стратегически, аналитичен и бърз начин, с нагласа за всеобхватно бизнес управление. Те трябва да поемат инициативата да изграждат и управляват отношения в рамките на екипа и извън него за създаване на висока и стабилна стойност чрез услугата по доставяне.

Хора, които общуват добре и поддържат отношения със заинтересованите страни на всички равнища, приемат мултикултурното разнообразие и имат страст към работата с множество отдели, географски региони и функции.

Colleagues talking

Имам навик, когато ходя до някой супермаркет, да проверявам информацията със състваките върху етикета. Много е удовлетворяващо, когато си купувам масло, да виждам, че процесът по снабдяване е включен в етикетите на рафтовете и стига до потребителите по целия свят, които да го използват всеки ден.

Celine
Селин