ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА „NESCAFÉ® INTENSO - „СПЕЧЕЛИ INTENSO“

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

1. „NESCAFÉ® INTENSO - „СПЕЧЕЛИ INTENSO“ ("Играта") се организира от „Нестле България“ АД, ЕИК 831650349, със седалище и адрес на управление в гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128 („Организатор“) и се провежда със съдействието на агенция „Публисис“ АД, ЕИК 175432612.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2. Играта се провежда на територията на Република България.

3. Играта започва в 00:00h на 03.06.2016 г. и завършва в 23:59h на 12.06.2016 г.

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 16 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД и „Публисис” АД, както и членове на техните семейства (деца, съпрузи и родители).

5. В Играта не могат да се регистрират лица под 16 години. Всеки участник в Играта има право да извърши само една регистрация, с която да участва в Играта. В случай, че награда бъде спечелена от участник между 16 и 18 години, Организаторът на промоцията ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/попечител и при липса на такова съгласие за приемане участникът губи наградата.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6. Играта се провежда във Facebook.

7. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукти.

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта?

8. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

а. да кликне (натисне с мишката) върху появяващата се реклама във Фейсбук;

б. да се регистрира за спечелване на награда като попълни име и фамилия, имейл и телефон;

в. да натисне бутона – „Запиши“.

Раздел V. НАГРАДИ

9. За периода на цялата Игра ще бъдат раздадени общо 1 200 (хиляда и двеста) тина от 100 грама NESCAFÉ® INTENSO.

10. Не се допуска замяна на награда с нейната парична равностойност или друг предмет.

11. Наградите са лични и не може да бъдат преотстъпвани на лице различно от участника.

12. Наградите ще бъдат предоставени, само ако участникът отговаря на условията на настоящите правила.

Раздел VI. ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Как и кога се теглят печелившите?

13. Наградите ще бъдат теглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер сред всички регистрирали се участници на следните дати:

• 14.06 – от всички регистрирани участници в периода 00:00h на 03.06 – 23:59h на 12.06.2016 включително;

Кога и къде се обявяват печелившите?

14. (1) Имената на всички спечелили участници ще бъдат обявени на специално създадена страница, част от nestle.bg

(2) За удобство на участниците, Организаторът ще изпрати съобщения на всеки печеливш на посочения от него/нея имейл или телефон до 3 работни дни след обявяване на имената им на сайта на Играта.

(3) Печелившите се обявяват до 5 работни дни след датата на тегленето.

Как и кога ще получите Вашите награди?

15. Наградите се изпращат чрез куриерска фирма на посочения от печелившите адрес най-късно до 4 седмици, след като Организаторът се свърже със съответния печеливш, за да получи необходимите данни за извършване на доставката.

(2) Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

(3) Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връщат от куриера на Организатора.

(4) Награда, която се е върнала при Организатора съгласно т. 16 (3), може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 50 (петдесет) дни след края на Играта, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.

(5) На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.

(6) Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъдe открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два опита за доставка.

Раздел VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

16. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер, електронна поща или профил.

17. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина, включително щети върху наградата, които са възникнали след предаването й на куриера с цел доставка на спечелилия участник.

18. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

19. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

а. дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;

б. загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на сайта на Играта;

в. повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или използвани доставчици.

20. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, както и след изтичане на срока на Играта или по други подобни поводи.

Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

21. Краят на Играта е 23:59h на 12.06.2016 г.

22. Преди това Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на Сайта на Играта, включително и в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.

Раздел IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

23. Нестле България АД и Публисис АД са регистрирани в Комисията за защита на личните данни като администратори на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни под съответно номер 766 и номер 251155.

24. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра. В случай че участникът се е съгласил, Организаторът има право да изпраща на участника информация за продукти, промоции и други активности на предоставените от участника детайли за контакт (телефон, електронна поща, адрес).

25. По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл, социален профил, телефонен номер за контакт по време и в период до 3 (три) месеца след края на Играта във връзка с нея.

26. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови/нейните лични данни, както и да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, Всеки участник има също и право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване или използване. За тези цели участникът подава писмено искане на адрес: гр. София, бул. „Европа” № 128 или на електронната поща на Организатора: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com. В случай че участникът е непълнолетно лице, тези права се упражняват със съгласието на негов родител или попечител.

27. Участник, който поиска данните му/й да бъдат заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и доставка на наградите).

Раздел X. ДРУГИ

28. Правила са публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на Интернет адрес https://www.nestle.bg/bg в секция „Правила“. Организаторът си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените се оповестяват на https://www.nestle.bg/bg В случай че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в Играта.

29. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

30. Евентуалните спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

31. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

С регистрацията за участие в Играта участниците се съгласяват и се задължават да спазват настоящите правила.