Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Богат аромат, страхотни награди!

Купи продукти Nescafe` 3in1

Купи NESCAFÉ® 3in1 или NESCAFÉ® 2in1 за минимум 4,00 лв. (четири лева)

Регистрирай касовия бон тук
И можеш да спечелиш една от следните награди:

 • 20 Слушалки “Beats EP”
 • 80 Раници “Gregory”
 • 200 Мобилни батерии

Играта стартира на 14 Октомври 2019 г. в 12:00 часа и приключва на 25 Ноември 2019 г. в 24:00 часа. Запазете касовия бон за валидиране на участието си.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

                                          „Богат аромат, страхотни награди!“

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128 („Организатор“), със съдействието на  „Парида“ ЕООД, ЕИК: 175314521, със седалище и адрес на управление:  гр. София,  п.к. 1574 кв. „Христо Смирненски“, бл. 15, вх. „А“, ет. 8, ап. 38 („Агенцията“)

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта стартира на 14 Октомври 2019 г. в 12:00 часа и приключва на 25 Ноември 2019г. в 24:00 часа.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/3in1promo .

(3) Играта се провежда на територията на Република България.

3. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ИГРАТА

В Играта участват всички продукти NESCAFÉ® 3in1 и NESCAFÉ® 2in1.

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите  на „Нестле България“ АД и  Агенция „Парида“  ЕООД.

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта, посочен в раздел 2, т. 1 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:

20 Слушалки “Beats EP”

80 Раници “Gregory”

200 Мобилни батерии

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи продукти  NESCAFÉ® 3in1 или NESCAFÉ® 2in1 за минимум 4,00 лв. (четири лева) в един фискален бон. Покупката трябва бъде извършена в периода на Играта.

(б) въведе име и фамилия, електронен адрес (e-mail), телефон и регистрира фискален бон/ове, като  приложи снимка на същия/те на интернет адрес: www.nestle.bg/3in1promo („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

(в) Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност или дата на покупката, от която да е видно, че извършена в периода на Играта, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискални бонове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(г) запази фискалния бон до 30 (тридесет) дни след края на Играта.

(2) Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право на една награда от всеки период на тегления, посочен в раздел 7, т. 1.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) Всяка седмица в ден вторник  от периода на Играта на дати  05.11.2019г., на 12.11.2019г, на 19.11.2019г. и на 26.11.2019г. на случаен принцип, чрез специализиран софтуер,  в присъствието на представител на Организатора, Агенцията и на нотариус ще бъдат изтегляни от регистрираните участници на съответната дата на теглене, видове и брой награди, както следва :  

5 (пет) награди  СЛУШАЛКИ “Beats EP”

20 (двадесет) награди -  РАНИЦИ “Gregory”

50 (петдесет) награди - МОБИЛНА БАТЕРИЯ

Както и по 5 (пет) резерви  за спечелване на всяка от наградите, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

(2) Печелившите участници ще бъдат публикувани съответно на  дати 06.11.2019г., 13.11.2019г.,  20.11.2019г. и на 27.11.2019г.  на www.nestle.bg/3in1promo

(3) За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

(4) В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла в срок до 15 (петнадесет) дни от обявяване на изтеглените печеливши, ще се счита, че спечелилият участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организаторите не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите номера на регистрирани фискални бонове, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

(6) За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:

- представи на куриера,  регистрирания и изтеглен като печеливш  фискален бон  за справка, който ще бъде върнат веднага.  Ако не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата.

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

(7) Наградите се доставят само на територията на Р. България в срок от 30 /тридесет/ дни след обявяване на печелившите за съответния седмичен период на Играта.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА  

 (1) Организаторът не носи отговорност:

(а) за забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина;

(б) за дефект на награда, както и за каквато и да е вреда, причинена от някоя от наградите;

(в) за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника;

(г) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

(2) В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата на Играта от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участника не се дължи компенсация.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Организаторът обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(3) Регистрирайки се на Сайта на Играта, като прилага снимка на фискалния бон, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори („Парида“ ЕООД, „Спииди“ АД) личните си данни (име, електронна поща, телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(4) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер и имейл за контакт по време на и в период от 2 (два)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(5) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена ще бъдат публикувани на Сайта на Играта

(6) Всеки участник има право по всяко време да поиска коригиране или актуализиране негови/нейните лични данни, като се свърже с Организатора на имейл адрес [email protected]  или на телефон 0800 1 6666 (безплатен от цялата страна) всеки работен ден от 8:00 до 17:00.

(7) В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.

 (8) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на играта, освен при наличние на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта. 

10. УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НАГРАДИ  НА СТОЙНОСТ НАД 100 (СТО) ЛЕВА.

10.1. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

10.2.В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

10.3. За тази цел всеки печеливш получава от Организаторите декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне декларацията.

10.4. „Нестле България“ АД включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

10.5. Организаторите не носят отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

10.6. Този раздел от официалните правила на Играта е създаден в съответствие на данъчното законодателства в Република България, действащо към началото на тази Игра.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, могат да бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторите си запазват правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организаторите и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(6) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.nestle.bg/3in1promo. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected]

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТО ТЕГЛЕНЕ НА ТОМБОЛАТА

Мобилна батерия печелят (четвърто теглене):


 • Деница Димитрова
 • Сияна Георгиева
 • Теодор Пенков
 • Хафисе Кондафил
 • Ивелин Илиев
 • Валентина Симеонова
 • Петя Найденова
 • Мария Ковачева
 • Севил Сали
 • Симона Иванова
 • Ангелина Давидова
 • Димо Литов
 • Росица Илиева
 • Иван Тодоров
 • Петър Кулев
 • Изабел Великовска
 • Трифон Иванов
 • Ясмина Желева
 • Кристиян Борисов
 • Иваничка Василева
 • Ясмина Секуловска
 • Янка Петрова
 • Светлана Григориева
 • Иван Димитров
 • Янка Димитрова
 • Кина Стоименова
 • Елена Василева
 • Николай Николов
 • Альонушка Коцева
 • Евелина Каракашева
 • Биляна Миткова
 • Хусейн Суналях
 • Христо Фъртунов
 • Мариан Янчев
 • Наталия Стефанова
 • Атанас Щерев
 • Събина Събева
 • Павел Ангелов
 • Румян Рачков
 • Светослав Иванов
 • Захаринка Богутева
 • Тихомира Андонова
 • Калоян Груев
 • Димитър Радулов
 • Цветомира Костадинова
 • Веселина Василева
 • Таня Русева
 • Вангел Стоянов
 • Лора Василева
 • Петруна Антова

Туристическа раница печелят (четвърто теглене):


 • Красимира Комсалова
 • Янна Александрова
 • Даниела Симеонова
 • Емона Иванова
 • Галина Савова
 • Маряна Начева
 • Кети Гошева
 • Антоанета Крумова
 • Велко Велков
 • Моника Манолова
 • Нели Неделкова
 • Цветан Павлов
 • Милена Душкова
 • Владислав Тодоров
 • Тоно Бургов
 • Пламен Великов
 • Васил Стоилов
 • Борислав Борисов
 • Десислава Сидерова
 • Тихомир Иванов

Слушалки Beats печелят (четвърто теглене):


 • Павлин Цолов
 • Юлияна Илиева
 • Васил Йорданов
 • Юлия Съйкова
 • Евелина Самарджиева


Мобилна батерия печелят (трето теглене):


 • Мария Василева
 • Росица Балтаджиева
 • Захаринка Богутева
 • Силвия Георгиева
 • Калин Андонов
 • Вяра Борисова
 • Михаела Нейчева
 • Петя Младенова
 • Йовка Керенска
 • Силвия Дичева
 • Пеньо Димитров
 • Йорданка Пенева
 • Динко Златев
 • Милена Богданова
 • Олга Чолакова
 • Десислава Досева
 • Тошка Иванова
 • Жулиета Михайлова
 • Теодора Димитрова
 • Габриела Гешова
 • Йовка Боровска
 • Диляна Пчелова
 • Ясмина Милкова
 • Пенка Кулева
 • Любка Дарандашева
 • Андрей Михов
 • Наталия Андреева
 • Бетина Златева
 • Александър Минов
 • Десислава Лазарова
 • Айсел Ахмедова
 • Николинка Рачкова
 • Гергана Цонева
 • Дима Иванова
 • Кристина Реджанкова
 • Мая Порязова
 • Цветанка Борисова
 • Добромира Филипова-Петрова
 • Вера Георгиева
 • Катя Атанасова
 • Ангел Панайотов
 • Мустафа Чобанов
 • Любка Петрова
 • Георги Стоилов
 • Кристина Русева
 • Илина Георгиева
 • Юлиян Андонов
 • Адриана Чемелярова
 • Иван Николов
 • Елена Георгиева

Туристическа раница печелят (трето теглене):


 • Албена Тодорова
 • Нели Ганчева
 • Николай Николов
 • Кристофър Пикъринг
 • Ивелин Киряков
 • Красимир Василев
 • Ваня Савова
 • Ивета Пеева
 • Ерика Личева
 • Мелек Махмуд
 • Ирена Василева
 • Пламен Боровски
 • Юлия Анева
 • Камелия Бабалева
 • Таня Герова
 • Кремена Христова
 • Красимира Богданова
 • Вангелия Иванова
 • Диляна Колева
 • Любомир Вълчев

Слушалки Beats печелят (трето теглене):


 • Даниела Симеонова
 • Евгения Балева
 • Биляна Господинова
 • Калоян Кръстев
 • Йонита Иванова


Мобилна батерия печелят (второ теглене):


 • Ирина Драгова
 • Денислав Иванов
 • Neli Hristova
 • Величка Георгиева
 • Иван Илиев
 • Петя Сахатчиева
 • Димка Красимирова
 • Боян Боянов
 • Десислава Иванова
 • Ивайло Василев
 • Николина Русева
 • Мария Василева
 • Мария Хаджийска
 • Иво Димитров
 • Валентина Хаджиева
 • Магдалена Тодорова
 • Евгения Николова
 • Наталия Николова
 • Вержиния Караманова
 • Виолина Ангелова
 • Георги Димитров
 • Красимир Стефанов
 • Латинка Янева
 • Мирослав Мартинов
 • Георги Смилянов
 • Нинка Бухалова
 • Мария Цурова
 • Лили Тодорова
 • Цветанка Колева
 • Гергана Любенова
 • Антония Вътова
 • Veselin Simeonov
 • Галина Николова
 • Николай Емев
 • Илона Петрова
 • Анелия Кръстева
 • Ani Tomeva
 • Нели Георгиева 
 • Ani Koleva
 • Райна Кушлева
 • Бойко Михов
 • Юлия Крумова
 • Зорница Захариева
 • Атанас Зимбилев
 • Кременка Копрева
 • Илия Ботев
 • Димитър Димитров
 • Юлия Гоцева
 • Румен Николов
 • Георги Станев

Туристическа раница печелят (второ теглене):


 • Габриела Попова
 • Зорница Петрова
 • Денислава Василева
 • Armenuhi Takvorian
 • Димитрина Лилкова
 • Катя Колева
 • Царина Цонкова
 • Ерика Личева
 • Ивелина Дьовленска
 • Моника Атанасова
 • Михаил Перчеклийски
 • Nedelina Tasheva
 • Райна Петрушева
 • Иво Стоилков
 • Изабела Варсано
 • Даниел Димитров
 • Людмила Василева
 • Виолета Върбанова
 • Мирослав Тончев
 • Димитринка Маринова

Слушалки Beats печелят (второ теглене):


 • Десислава Атанасова
 • Николина Славова
 • Павел Павлов
 • Християна Бахчеванова
 • Лиляна Цветкова

 

 Мобилна батерия печелят (първо теглене):


 • Надя Петкова
 • Димитър Шопски
 • Гергана Кръстева
 • Иванка Георгиева
 • Елица Великова
 • Денислав Иванов
 • Боян Боянов
 • Росица Илиева
 • Параскева Денева
 • Станка Павлова
 • Teodora Chifutis
 • Живка Василева
 • Живка Божилова
 • Dimitar Angelov
 • Аляхтин Мехмед
 • Росица Динева
 • Сали Рашид
 • Марина Желева
 • Borislava Ganeva
 • Семра Насуф
 • Милка Тупчиева
 • Петрана Георгиева
 • Ивелина Стоева
 • Силвия Петкова
 • Иванка Георгиева
 • Цветелина Василева
 • Нели Димитрова
 • Галя Иванова
 • Елица Георгиева
 • Таня Фотева
 • Чанка Христова
 • Донка Демерджиева
 • Гинка Йорданова
 • Мартин Игнатов
 • Радослава Илиева
 • Таня Мариндонева
 • Танко Жинчев
 • Камелия Емилова
 • Valentina Dimitrova
 • Владислава Антонова
 • Кирил Милушев
 • Незиха Мехмед
 • Снежана Пеева
 • Румяна Чолакова
 • Александър Данаилов
 • Даниела Андонова
 • Йовка Боровска
 • Вера Асенова
 • Иван Димитров
 • Мариета Личева
 

Туристическа раница печелят (първо теглене):


 • Валя Стефанова
 • Деница Илиева
 • Филип Гюров
 • Петя Борисова
 • Нели Мътарова
 • Димка Красимирова
 • Теодора Бонева
 • Красимира Костикова
 • Ренета Димитрова
 • Милена Цветкова
 • Златко Кирилов
 • Петя Асенова
 • Руска Димитрова
 • Nadejda Franceva
 • Александра Балабанова
 • Мария Борисова
 • Мариян Иванов
 • Полина Панайотова
 • Маргарита Тодорова
 • Милена Маринова


Слушалки Beats печелят (първо теглене):


 • Таня Мирчева
 • Станимира Габровска
 • Веселка Атанасова
 • Илиян Ле
 • Нургюл Османова
 

ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ!